Till navigation Till innehåll (s)

Hur går en utredning till?

När socialtjänsten har fått veta att ett barn kan behöva hjälp gör en socialsekreterare en utredning tillsammans med familjen.

För att ta reda på barnets behov av stöd och/eller skydd pratar socialsekreteraren med föräldrarna, barnet. Vid behov kontaktas andra för familjen viktiga personer, till exempel förskola och skola, för att få en bild av barnets livssituation. Socialtjänstens arbete bygger på ett nära samarbete med föräldrarna med syfte att tillsammans komma fram till lämpligt stöd.

Vid samtalen använder socialsekreteraren utredningsmodellen BBiC (Barns Behov i Centrum).

Vad är BBiC?

Vid en utredning med hjälp av BBiC kartlägger socialsekreteraren

  • barnets behov utifrån sju livsområden
  • föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan inverka på barnet och föräldrarnas förmåga.

Hur används de uppgifter som jag lämnar?

Socialsekreteraren skriver kontinuerligt ner det som kommer fram i samtalen. Inom fyra månader från det att en utredning har inletts ska socialsekreteraren sammanställa dessa uppgifter i ett beslutsunderlag där förslag lämnas på vilken hjälp som bäst tillgodoser barnets behov. Utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl till det. Du får ta del av underlaget innan beslut fattas. Detta är att göra en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan socialnämnden ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Socialnämndens socialutskott beslutar då att ansöka hos förvaltningsrätten i Stockholm om vård med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Inför ett beslut från förvaltningsrätten sker en förhandling i rätten. Både barn och föräldrar har då rätt till offentligt biträde.

Det vanligaste är dock att vi kan ge hjälpinsatser med vårdnadshavarens samtycke. Om vårdnadshavarna inte samtycker till de hjälpinsatser som vi föreslår och LVU inte är tillämplig, avslutas kontakten helt när utredningen är slutförd.

Du har rätt att ta del av allt skriftligt material som finns om dig på socialkontoret. Huvudregeln är dock att alla handlingar som berör dig förstörs fem år efter avslutad kontakt. Om ditt barn måste få vård och behandling utanför det egna hemmet kommer dock det skriftliga materialet att sparas.

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga beslutet. Din socialsekreterare kan ge information om hur en överklagan går till.

Tolk

Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar eller förstår svenska. Du har även rätt till tolk om du är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Vi har tystnadsplikt

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Så kan du påverka

Lämna synpunkter