Till navigation Till innehåll (s)

Ekonomi och budget

Sollentuna är en välmående kommun med en god ekonomi. Vi strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten och göra den mer effektiv. Vi vill höja kvaliteten för varje krona som du betalar i kommunalskatt.

I Sollentuna kommuns budget och i årsredovisningen finns information om kommunens ekonomi och verksamhet.

Sammanfattning

Sollentuna kommun har en bra ekonomi. Du betalar lägre skatt än genomsnittet både i Sverige och i Stockholms län. Kommunens mål att du ska få så mycket som möjligt för dina skattepengar.

Varannat år gör kommunen en budget, en plan för hur kommunens pengar ska spenderas de kommande två åren. Utifrån den budgeten planerar kommunens verksamheter hur de ska arbeta och vad de ska lägga pengarna på framöver.

Budgeten är en fördelning av våra resurser, alltså skatteintäkter, mellan kommunens olika nämnder.

Budgeten innehåller en skattesats och en treårig ekonomisk plan för hela kommunen. Den beskriver även om det finns specifika uppdrag till nämnderna.

Nämnderna planerar sin verksamhet utifrån beslutad budget. Sedan fördelar de resurserna som de fått i budgeten mellan sina olika områden. Nämnderna sätter också upp mål enligt kommunens styrmodell och beskriver arbetet för att bidra till kommunens övergripande mål. 

Sollentuna kommuns budget för 2021 beslutades av kommunfullmäktige den 10 december.

Så här fördelas kommunens resurser under 2021

Av varje 100-lapp i kommunens budget fördelas summan så här:

  • Utbildningsnämnden: 53,53 kr
  • Vård- och omsorgsnämnden: 24,01 kr
  • Socialnämnden: 7,78 kr
  • Kultur- och fritidsnämnden: 4,21 kr
  • Natur- och tekniknämnden: 3,09 kr
  • Övriga nämnder: 7,40 kr

Övriga nämnder är överförmyndarnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, klimatnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen.

Framträdande i budgeten

I budgeten för 2021 planeras ett resultat på 112 miljoner kronor jämfört med budget 2020 som låg på 41 miljoner kronor. Det beror dels på den demografiska utmaningen där både gruppen yngre barn och gruppen pensionärer ökar, vilket sker i hela Sverige. Den demografiska förändringen får till följd att kommunernas kostnader ökar mer än intäkterna.
Det ökade resultatet bidrar även till att förbättra självfinansieringsgraden av investeringarna och bidrar således till att hålla nere lånefinansiering.

Kommunen drar även ner på investeringstakten: Investeringar kommer att göras men under en längre period, vilket kommer att leda till en förstärkt självfinansieringsgrad och samtidigt förhindra att avskrivningskostnaderna ökar för snabbt.

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden får 6 miljoner kronor i utökad budget, för att bland annat få fler i arbete och öka antalet platser i gymnasial yrkesutbildning.Utbildningsnämnden satsar på ett ökat socioekonomiskt stöd inom skolan och mer pengar till förskolan.  får en ökad budget för att täcka tidigare underskott.  Vidare i budgeten kommer politikernas arvoden inte att öka under 2021.

Skattesats

Siffrorna i tabellen visar den genomsnittliga skatten i riket och Stockholms län samt den faktiska skatten i Sollentuna kommun.

Skattesats Riket Länet Sollentuna
Kommuner 20,72 18,43 18,12
Regioner 11,56 12,08 12,08
Summa 32,28 30,51 30,20