Till navigation Till innehåll (s)

Naturvård

Ett tillgängligt landskap för alla är målet för kommunens naturvårdsarbete. Naturen ska förvaltas och skötas så att viktiga miljöer för olika arter bevaras. Sollentunaborna ska känna sig välkomna och enkelt hitta vägen till kommunens olika naturreservat.

Större naturområden och närnaturområden skall skötas med inriktning på att ta vara på och utveckla områdenas karaktär och kvaliteter. Skötseln utgår från rekreativa värden, kulturhistoriska värden och ekologiska värden.

Järvafältets karaktär som kulturlandskap, Törnskogens karaktär som vildmark, Rösjöskogens karaktär som fritidsområde och Tegelhagsskogens karaktär som fritidsområde skall behållas och utvecklas.

Återkommande naturvårdsinsatser

En stor del av arbetet med Sollentunas naturmark följer en återkommande årsplan. Löpande utförs service och skötsel i naturreservaten med tillsyn och renhållning.

  • På vintern gallrar vi i skogen och jobbar med landskapsvård kring öppna marker och sjöar.
  • Under våren rustas stängsel runt beteshagar. Vi går igenom anläggningar för friluftslivet, till exempel grillplatser, informationstavlor, spårmarkeringar.
  • Sommartid ägnas mycket tid till slåtter av våra fornlämningar, ängsmarker och våtmarker.
  • Under hösten fortsätter arbetet med landskapsvård med gallringar och röjning av sly. 

Naturvårdsprojekt

En viss del av naturvården bedrivs i mer avgränsade projekt. Det kan vara anläggning av en våtmark, restaurering av ett igenvuxet kulturlandskap eller landskapsvård och gallringar kring nya bostadsområden.

Artbevarande

Ett rikt växt- och djurliv är ett av de 16 nationella miljömålen. Att värna den biologiska mångfalden handlar både om att värna miljöer för de vanliga arterna som de mer sällsynta.

Rapportera arter till Artportalen

Artportalen är en samlingsplats för rapportering av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras. Alla arter som rapporteras till Artportalen blir tillgängliga för naturvårdsarbetet i Sollentuna. Hjälp till med underlag till det lokal naturvårdsarbetet - rapportera arter till Artportalen!

Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter även om skyddsvärda observationer förbehålls rapportören och ackrediterade personer inom respektive ideell förening samt ArtDatabanken.

Alla fynd publiceras först och kvalitétsgranskas i efterhand av ansvariga inom respektive ideell förening.

Film om Gröna Kilar

Gröna kilar – attraktiv natur 

Från Stockholms omgivningar sträcker sig tio gröna kilar in mot staden. Kilarnas viktigaste funktion är att de bildar sammanhängande grönstråk med höga natur- och kulturmiljövärden och attraktiv natur för rekreation.

Genom kilstrukturen får många människor tillgång till naturområden som hänger samman med annan natur vilket ger möjligheter till varierade upplevelser och till längre strövtåg i naturen.

Stora sammanhängande grönområden skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv, de är viktiga för den biologiska mångfalden. Kilarna är också värdefulla spridningsvägar för djur och växter.

Appen "Gröna kilar" gör det enklare att hitta ut i naturen och uppleva platser i några av länets gröna kilar.

Gröna kilar - Ladda ner appen här.

Gröna kilar - webbplats

Blomrika gräsytor

För att utveckla blomrikedom medverkar Sollentuna kommun i ett projekt tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och ett miljökonsultföretag. Arbetet är ett projekt inom ”Innovativ naturvård” med stöd av WWF (Världsnaturfonden).

På 12 platser och sammanlagt 23 ytor kommer park och naturvård inom trafik- och fastighetskontoret under de två närmaste åren att testa olika skötselåtgärder för att öka blomrikedomen på gräsytor. Den ökade blomningen kommer att skapa flera värden. Blomrika miljöer är viktiga födosöksplatser för insekter som fjärilar och vildbin.

En god tillgång till föda under sommaren gynnar föryngringen av insekterna och därmed också spridning till nya områden. Fler insekter och blommor med fröer ger också mer mat till småfåglar. De blommande gräsytorna är också vackra inslag i parker och naturområden. Kanske är det här som midsommarbuketten plockas till nästa midsommarfirande.

Mer läsning för dig