Till navigation Till innehåll (s)

Kommunens Kvalitet i Korthet

Sollentuna deltar i "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK). Det är ett projekt där kommunen redovisar och jämför olika resultat som är av stort intresse för invånarna. Resultaten kan jämföras med andra kommuner. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som kan bidra till förbättringar och utveckling av verksamheten.

KKiK innehåller cirka 40 nyckeltal. De är indelade i följande områden:

  • Barn och unga
  • Stöd och omsorg
  • Samhälle och miljö

Sollentunas resultat

Sammanställningen av Sollentunas resultat i KKiK 2022 visar bland annat att:

  • 92 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår behörighet till yrkesprogram i gymnasiet.
  • 83 procent av gymnasieleverna tar examen inom fyra år.
  • 77 procent av de äldre i särskilt boende och 78 procent av de äldre med hemtjänst är ganska eller mycket nöjda.
  • Det finns 5,8 inskrivna barn per årsarbetare i förskolan.
  • 76 procent upplever en förbättrad situation efter kontakt med kommunens socialtjänst.
  • 51 procent har börjat arbeta eller studera efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet.
  • 418 kilo hushållsavfall samlas in per invånare under ett år.

Samtliga resultat finns i databasen Kolada. Databasen uppdateras kontinuerligt när ny statistik blir tillgänglig. I Kolada redovisas även resultat för samtliga kommuner.

Sollentunas resultat i KKiK i Kolada