Till navigation Till innehåll (s)

Kommunens Kvalitet i Korthet 

Sollentuna deltar i "Kommunens Kvalitet i Korthet" (KKiK). Det är ett projekt som syftar till att kommunen redovisar och jämför olika resultat som är av stort intresse för invånarna. Resultaten kan jämföras med andra kommuner. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som kan bidra till förbättringar och utveckling av verksamheten.

KKiK innehåller ca 40 nyckeltal som är indelade i följande områden:

 • Barn och unga
 • Stöd och omsorg
 • Samhälle och miljö

2019 års sammanställning av Sollentunas resultat (publicerad i januari 2020) visar på hög kundnöjdhet efter kontakt med socialtjänsten, goda skolresultat och ett mycket bra betyg för bemötandet vid kontakt med kommunen. 

Dessutom visar rapporten bland annat att:

 • 84 procent upplever en förbättrad situation efter kontakt med kommunens socialtjänst (genomsnittet i länet är 74 procent).
 • 93 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår behörighet till yrkesprogram i gymnasiet.
 • 76 procent av gymnasieleverna tar examen inom fyra år.
 • 81 procent av de äldre i särskilt boende och 84 procent av de äldre med hemtjänst är ganska eller mycket nöjda.
 • Det finns 5,8 inskrivna barn per årsarbetare i förskolan.
 • Det är 12 dagars väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd (medelvärde).
 • Det är 40 dagars väntetid från ansökan till plats på särskilt boende (medelvärde).
 • 53 procent av de som lämnat etableringsuppdraget har börjat arbeta eller studera inom 90 dagar.
 • 435 kilo hushållsavfall samlas in per invånare under ett år.
 • Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter har ökat.
 • Sollentuna får ett mycket bra betyg för bemötandet vid kontakt med kommunen (94 procent av maxpoäng)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)