Till navigation Till innehåll (s)

Socialkontoret 

Socialkontoret arbetar utifrån socialnämndens ansvarsområden samt den lagstiftning som styr verksamheten.

Socialnämndens ansvarsområden är:

 • individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruksvård)
 • socialpsykiatri
 • LSS för personer där funktionshindret beror på missbruksproblem och/eller psykisk störning/sjukdom
 • introduktion av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
 • förebyggande arbete för barn och ungdom
 • budgetrådgivning och skuldsanering
 • serveringstillstånd
 • tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel
 • familjerådgivning
 • konsumentvägledning
 • samordning av kommunens kvinnofridsarbete

Arbetet styrs bland annat av socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialkontorets avdelningar

Socialkontoret består av tre avdelningar. Socialkontoret har ca 180 personer anställda. De tre avdelningarna är:

 • Avdelningen för vuxna som handlägger ekonomiskt bistånd och svarar för introduktion till flyktingar. För arbetet med missbruk och socialpsykiatri finns en myndighetsenhet och utförarenheterna: Sollentuna beroendemottagning och socialpsykiatriska enheten. Åkerbo stödboende hör också till avdelningen.
 • Avdelningen barn och unga som omfattar en utredningsenhet (mottagning och barn- och ungdomsenheten), en placeringsenhet (familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner), en förebyggande enhet som bland annat ansvarar för serveringstillstånd och ungdomsmottagningen.
 • Avdelningen för stöd och utveckling arbetar med bland annat nämndkansli, budget- och skuldrådgivning och olika interna servicefunktioner såsom IT och kvalitetsutveckling.

Förvaltningschef är Elisabeth Bengtsson