Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Socialkontoret 

Socialkontoret arbetar utifrån socialnämndens ansvarsområden samt den lagstiftning som styr verksamheten.

Socialnämndens ansvarsområden är:

 • individ- och familjeomsorg (ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsvård, missbruksvård)
 • socialpsykiatri
 • LSS för personer där funktionshindret beror på missbruksproblem och/eller psykisk störning/sjukdom
 • introduktion av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn
 • förebyggande arbete för barn och ungdom
 • budgetrådgivning och skuldsanering
 • serveringstillstånd
 • tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel
 • familjerådgivning
 • konsumentvägledning
 • samordning av kommunens kvinnofridsarbete

Arbetet styrs bland annat av socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Socialkontorets avdelningar

Socialkontoret består av tre avdelningar. Socialkontoret har ca 180 personer anställda.

De tre avdelningarna är:

Avdelningen för vuxna

Avdelningen för vuxna handlägger ekonomiskt bistånd och svarar för introduktion till flyktingar. 

För arbetet med missbruk och socialpsykiatri finns en myndghetsenhet och utförarenheterna Sollentuna beroendemottagning och socialpsykiatriska enheten. Åkerbo stödboende hör också till avdelningen.

Avdelningen för barn och unga

Avdelningen barn och unga omfattar tre enheter. En utredningsenhet (mottagning och barn- och ungdomsenheten), en placeringsenhet (familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner) och en förebyggande enhet som bland annat ansvarar för serveringstillstånd och ungdomsmottagningen.

Avdelningen för stöd och utveckling

Avdelningen för stöd och utveckling arbetar med bland annat nämndkansli, budget- och skuldrådgivning och olika interna servicefunktioner såsom IT och kvalitetsutveckling.

Förvaltningschef är Elisabeth Bengtsson