Till navigation Till innehåll (s)

Skolplikt och frånvaro 

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning samt en skyldighet att delta i densamma. Som vårdnadshavare är du skyldig att se till att ditt barn fullföljer sin skolgång.

Skolplikten inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående skola. Skolplikten innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från utbildningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev, utan skäl, uteblir från utbildningen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte gjort vad denne är skyldig att göra, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare med vite. 

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro (giltig eller ogiltig frånvaro) ska rektor enligt skollagen, se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. 

Sollentuna kommuns riktlinjer för skolpliktsbevakning

Sjukfrånvaro

Är ditt barn är frånvarande från undervisningen på grund av sjukdom, anmäler du frånvaron i skolplattformen. 

Skolplattformen - inloggning

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som beslutar om ledighet och får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Ansökan om ledighet ska lämnas in i god tid för att skolan ska ha möjlighet att hantera ansökan. Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ha betydelse är:

 • frånvarons längd,
 • elevens utbildningssituation,
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
 • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ansök om ledighet för elev 

Fullgöra skolplikt på annat sätt

Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt. Beslut om detta fattas av utbildningsnämnden och gäller i maximalt 1 år och vid studier utomlands sex månader. Förutsättningarna är att:

 • eleven är folkbokförd i kommunen under hela studietiden,
 • den alternativa utbildningen/verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds
 • behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, samt
 • synnerliga skäl finns.

Ansökan om att få fullgöra skolplikt på annat sätt behöver göras i god tid till utbildningskontoret. 

Ansök om fullgörande av skolplikt på annat sätt

Utlandsvistelse och skolplikt

Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som flyttar utomlands och därmed inte längre är folkbokförda i landet. Skolplikt gäller inte heller i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.

Enligt utbildningskontorets praxis anses varaktig vistelse minst sex månader. Även om barnet vid längre vistelse i utlandet inte omfattas av skolplikt har hemkommunen alltid ett ansvar för barnet så länge som barnet är folkbokförd i landet. Därför behöver hemkommunen minst en gång per termin få in uppgifter från vårdnadshavaren som kan styrka den eventuellt fortsatta vistelsen i utlandet.

När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även rätten till utbildning och således hemkommunens ansvar att finansiera barnets utbildning. Barnet/eleven blir således utskriven från sin hemskola.

När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt på nytt. Vårdnadshavaren är då skyldig att ansöka om ny skolplats. Ansökan görs via e-tjänsten på kommunens hemsida. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

För att Sollentuna kommun ska kunna pröva om barnet varaktigt vistas utomlands behöver uppgifterna i anmälan styrkas med intyg eller liknande handlingar, exempelvis: 

 • hyresavtal
 • bostadskontrakt
 • resehandlingar
 • anställningskontrakt i utlandet
 • intyg på skolplacering i utlandet
 • övrigt

Anmälan om längre utlandsvistelse

Ansök om skolplats via e-tjänst