Till navigation Till innehåll (s)

Skolplikt och frånvaro

Barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning. De flesta har också skolplikt. På den här sidan hittar du som vårdnadshavare svar på vanliga frågor som rör skolplikt och närvaro i skolan.

Frågor kring skolplikt via e-post

Skolplikten börjar höstterminen det år ditt barn fyller sex år. Då börjar de allra flesta barn förskoleklass. Förskoleklassen är obligatorisk vilket betyder att det är närvaroplikt på samma sätt som för elever i grundskolan.

Skolplikten upphör vid vårterminens slut det tionde året efter det att eleven har börjat skolan. För de flesta elever är det när de har gått ut årskurs 9.

Ansvar för skolplikten

Ansvaret för att skolplikten följs och att barnet får sin rätt till utbildning tillgodosedd är delat mellan flera parter:

 • Barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan och för att uppmuntra och uppmana barnet till att delta i utbildningen.
 • Elevens hemkommun. Kommunen där eleven är folkbokförd har ett övergripande ansvar för att se till att eleven fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd.
 • Huvudmannen för den skola som eleven är inskriven. Skolan ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Om eleven inte kommer till skolan

Eleven ska närvara i skolan om det inte finns ett giltigt skäl att utebli. Ett giltigt skäl att utebli kan vara en beviljad ledighet eller sjukdom. Det är skolan som bedömer om en frånvaro är giltig eller inte.

Sjukfrånvaro

Är ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom ska du anmäla det i skolplattformen.

Skolplattformen - inloggning

Utredning om frånvaro

Om en elev är borta från skolan ofta eller under en längre tid ska skolan ta reda på varför eleven inte kommer till skolan. Därefter ska skolan sätta in åtgärder för att vända frånvaron på olika sätt. När skolan utreder frånvaron ska man göra det i samråd med eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsan.

För en elev med frånvaro är det viktigt att tidigt sätta in stöd och åtgärder för att förebygga ytterligare frånvaro. Dialog och samverkan mellan skola och hem är en viktig faktor för att främja en elevs närvaro.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare tidigt berättar för skolan om ditt barn inte trivs eller vill gå till skolan. Om du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn vid dessa tillfällen blir det svårare för skolan att upptäcka orsaken till frånvaron och sätta in insatser.

Det finns stöd till föräldrar från kommunen om ditt barn har frånvaro från skolan eller om ditt barn inte trivs i skolan. Läs mer om föräldrastöd via länken nedan.

Om vårdnadshavare inte tar sitt ansvar

Om du som vårdnadshavare inte gör allt du kan för att barnet ska gå till skolan kan kommunen kräva att du vidtar åtgärder. Det kallas föreläggande, och ett sådant kan förenas med vite.

Sollentuna kommuns riktlinjer för skolpliktsbevakning

Ledigt från skolan

En elev kan få kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl, dvs extra starka skäl, kan elev få en längre ledighet.

Det är rektor eller den som rektor delegerat till som bestämmer om eleven kan få vara ledig från skolan. Om det är en ledighet som är längre än 10 dagar får bara rektor besluta om ledigheten.

Det är viktigt att du söker ledigt i god tid i förväg. Faktorer som kan påverka beslutet är till exempel:

 • Hur länge eleven kommer vara borta.
 • Hur frånvaron påverkar elevens skolgång.
 • Om eleven kan ta igen missad undervisning.
 • Hur viktig ledigheten är för eleven.

Ansök om ledighet för elev 

Längre tid utomlands 

Om ett barn flyttar utomlands och inte längre är folkbokfört i Sverige upphör skolplikten. Samma sak gäller om barnet är folkbokfört i landet, men hemkommunen bedömt att barnet vistas varaktigt utomlands.

Om du planerar att ta bo utomlands i mer än sex månader med ett skolpliktigt barn måste du anmäla det. Du ska också skicka in handlingar som visar att barnet ska bo utomlands en längre tid. till exempel ett intyg som visar att barnet ska gå i en skola utomlands. 

Innan du åker måste du också kontakta andra myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan. Tänk på att om ni planerar att bo utomlands i minst ett år måste ni meddela er flytt till Skatteverket senast en vecka innan ni åker.

Skatteverket - Flytta utomlands

Försäkringskassan - Flytta utomlands

Anmälan om längre vistelse i utlandet

För att kommunen ska kunna bedöma om skolplikten kan upphöra för ett barn som ska bo utomlands en längre tid, behöver vårdnadshavarna bifoga

 • Intyg på skolplacering i utlandet.
 • Resehandlingar.
 • Anställningskontrakt för vårdnadshavare i utlandet.
 • Hyresavtal/bostadskontrakt.
 • Övrigt som styrker att eleven bo utomlands en längre tid.

Om skolplikten upphör

Om skolplikten upphör vid längre utlandsvistelse kommer barnet inte att behålla sin placering på nuvarande skola. Det finns inte heller någon garanti för att barnet får en placering på samma skola som tidigare när ni kommer tillbaka.

Hemkommunen har ett ansvar så länge som barnet är folkbokfört i landet. Därför behöver du som vårdnadshavare varje termin visa att barnet fortfarande är bosatt utomlands. T.ex. genom att skicka in intyg över skola i utlandet. Uppgifterna lämnar du till utbildningskontoret.

När barnet kommer tillbaka

När barnet kommer tillbaka till Sverige måste ni ansöka om en ny skolplats. Det gör du i vår e-tjänst för skolansökan. Du kan också ta kontakt med fristående skolor direkt. Vi kan inte garantera att det finns en plats på ditt barns tidigare skola.

Fullgöra skolplikt på annat sätt

I vissa undantagsfall kan ett barn få fullgöra skolplikten på annat sätt än i skolväsendet. Det är barnets hemkommun som prövar den frågan.

Ett barn kan få fullgöra skolplikten på annat sätt om:

 • Den alternativa utbildningen är ett fullgott alternativ till svensk grundskola (eller annan skolform som är aktuell för barnet),
 • kommunen får insyn i verksamheten och
 • det finns synnerliga skäl.

Det är viktigt att poängtera att synnerliga skäl innebär att det ska finnas extra starka skäl och att undantaget ska användas mycket restriktivt. Att exempelvis planera en utlandsresa av semesterkaraktär är inte att betrakta som synnerliga skäl. Det är en bedömning som görs i varje enskilt fall.

Vårdnadshavare som vill ansöka om att en elev ska få fullgöra skolplikten på annat sätt behöver göra det i god tid. Du skickar ansökan till utbildningskontoret.

Om det blir beviljat blir eleven utskriven från sin skola och kommunen står inte längre för att finansiera elevens utbildning.

Ansök om fullgörande av skolplikt på annat sätt

Om ni planerar att bo utomlands i minst sex månader se information under rubriken ”Längre tid utomlands och skolplikt”.

Uppskjuten skolplikt

För nästan alla barn börjar skolplikten höstterminen det kalender år barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl kan skolplikten i undantagsfall skjutas upp ett år.

 Om du vill att ditt barn ska börja i förskoleklassen ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

Det måste finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. Exempel på särskilda skäl kan vara om:

 • barnet har en funktionsnedsättning eller en sjukdom,
 • barnet har varit mycket kort tid i Sverige,
 • barnet är född mycket sent på året och orienterar sig mot och identifierar sig med barn födda året efter.

Ansök om uppskjuten skolplikt - blanketter för grundskolan

Mer läsning för dig