Till navigation Till innehåll (s)

Parkering

Hur du får parkera i Sollentuna kommun regleras av allmänna regler i trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera. Det är bestämmelser som inte anges genom vägmärken utan som gäller generellt. 

Genom lokala trafikföreskrifter reglerar kommunen hur trafiken får framföras på kommunala gator utöver de allmänna reglerna. Det kan till exempel gälla hur man får parkera, vilka fordon som får köras på en viss gata eller att en gata ska vara huvudled. Nästan alla lokala trafikföreskrifter anges genom vägmärken.

Inom kommunen får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om inte det finns skyltar som anger något annat. Ägare till långtidsparkerade bilar eller skrotbilar som transporteras bort, får betala kostnaderna för transport/skrotning. Synpunkter på felparkerade bilar kan lämnas till kommunens kontaktcenter.

Nya zoner för parkering från hösten 2021

Under hösten 2021 har nya zoner för parkering införts i Sollentuna. Införandet är en del av Sollentunas parkeringsplan som beslutades av kommunstyrelsen under hösten 2020. Syftet är att det ska bli enhetligare och tydligare vilka avgifter som gäller på olika platser. I samband med förändringen sätts även nya vägmärken och skyltar upp.

  • För zon A och B, som är områdena närmast Sollentuna station och Sollentuna centrum, gäller nya zonregler och skyltning är utbytt från oktober 2021.
  • I zon C, längre bort från Sollentuna centrum, till exempel i norra Edsberg och Hammarbacken, byts skyltar och införs nya zonregler från 8 november 2021.

I samband med att zonerna börjat gälla införs nya områdeskoder för betalning. De nya koderna kommer synas på Easypark-skyltarna. Denna information finns även med vid betalning i app.

Taxa A = 15 kr/tim (områdeskod 9001) - Svart område i kartan
Taxa B = 10 kr/tim (områdeskod 9002) - Grönt område i kartan
Taxa C = 5 kr/tim (områdeskod 9003) - Rött område i kartan
 

Här finns mer information om parkeringsregler. 

Så här betalar du för din parkering

Här ser du Sollentunas nya zoner för parkeringsavgifter

Zonerna täcker in de delar av kommunen där parkeringsavgifter är tillåtna. Att införa parkeringsavgifter på gator som inte har det idag är separata beslut som fattas av natur- och tekniknämnden. Under 2021 ändrades parkeringsavgifterna på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser enligt zonerna. Det arbetet omfattar bara parkeringsavgifter som i dagsläget redan gäller på kommunens parkeringsplatser. Avgifterna på kommunens infartsparkeringar påverkas inte av zonerna.