Till navigation Till innehåll (s)
Bilar parkerade längs en gata.

Parkering

Hur du får parkera i Sollentuna kommun regleras av allmänna regler i trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera. Det är bestämmelser som inte anges genom vägmärken utan som gäller generellt.

Genom lokala trafikföreskrifter reglerar kommunen hur trafiken får framföras på kommunala gator utöver de allmänna reglerna. Det kan till exempel gälla hur man får parkera, vilka fordon som får köras på en viss gata eller att en gata ska vara huvudled. Nästan alla lokala trafikföreskrifter anges genom vägmärken.

Inom kommunen får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om inte det finns skyltar som anger något annat. Ägare till långtidsparkerade bilar eller skrotbilar som transporteras bort, får betala kostnaderna för transport/skrotning. Synpunkter på felparkerade bilar kan lämnas till kommunens kontaktcenter.

Nya zoner för parkering börjar skyltas 2–3 oktober 2021

Undr hösten införs nya zoner för parkering i Sollentuna. Detta är en del av införandet av Sollentunas parkeringsplan som beslutades av kommunstyrelsen under hösten 2020. Syftet är att det ska bli enhetligare och tydligare vilka avgifter som gäller på olika platser. I samband med förändringen sätts även nya vägmärken och skyltar upp.

Först ut är zon A och B som gäller områdena närmast Sollentuna station och Sollentuna centrum. Här ingår även parkeringsplatserna längs med Häggviksvägen. Vi byter ut vägmärkena på dessa platser under helgen 2-3 oktober och de nya zonerna börjar gälla måndagen den 4 oktober. Därefter följer Zon C som gäller längre bort från Sollentuna centrum, till exempel i norra Edsberg och Hammarbacken. Här byter vi ut vägmärkena helgen 6-7 november och de nya zonerna börjar gälla måndagen den 8 november.

Vi kommer att dela ut informationslappar i områdena innan införandet av de olika zonerna. I samband med att zonerna börjar gälla kommer det också nya områdeskoder för betalning. De nya koderna kommer att synas på Easypark-skyltarna. Det kommer även att informeras om detta vid betalning i app.

Taxa A = 15 kr/tim (områdeskod 9001) - Svart område i kartan
Taxa B = 10 kr/tim (områdeskod 9002) - Grönt område i kartan
Taxa C = 5 kr/tim (områdeskod 9003) - Rött område i kartan

Här finns mer information om parkeringsregler. 

Här ser du Sollentunas nya zoner för parkeringsavgifter

Zonerna täcker in de delar av kommunen där parkeringsavgifter är tillåtna. Att införa parkeringsavgifter på gator som inte har det idag är separata beslut som fattas av natur- och tekniknämnden. Under 2021 ändras parkeringsavgifterna på kommunens avgiftsbelagda parkeringsplatser enligt zonerna. Det arbetet omfattar bara parkeringsavgifter som i dagsläget redan gäller på kommunens parkeringsplatser. Avgifterna på kommunens infartsparkeringar påverkas inte av zonerna.

På grund av en uppgradering av kartsystemet så kommer parkeringskartan att ligga nere 22 oktober.