Till navigation Till innehåll (s)

Parkering

Hur du får parkera i Sollentuna kommun regleras av allmänna regler i trafikförordningen och av lokala trafikföreskrifter som kommunen beslutar om.

I trafikförordningen finns generella bestämmelser för hur du får parkera. Det är bestämmelser som inte anges genom vägmärken utan som gäller generellt. 

Genom lokala trafikföreskrifter reglerar kommunen hur trafiken får framföras på kommunala gator utöver de allmänna reglerna. Det kan till exempel gälla hur man får parkera, vilka fordon som får köras på en viss gata eller att en gata ska vara huvudled. Nästan alla lokala trafikföreskrifter anges genom vägmärken.

I STFS (Svensk trafikföreskriftssamling) på Transportstyrelsens hemsida finns alla lokala trafikföreskrifter som Sollentuna kommun har beslutat om.

Svensk trafikföreskriftssamling

Inom kommunen får ett fordon parkeras på en gata under högst 24 timmar i följd, om inte det finns skyltar som anger något annat. Ägare till långtidsparkerade bilar eller skrotbilar som transporteras bort, får betala kostnaderna för transport/skrotning. Synpunkter på felparkerade bilar kan lämnas till kommunens kontaktcenter.

Nya parkeringsregler i Väsjön

Som ett led i stadsutvecklingen i Väsjön införs från vecka 5 2024 nya parkeringsregler vid Väsjö torg och på Frestavägen. Samtliga parkeringsplatser på allmän platsmark kommer att avgiftsbeläggas enligt taxa för zon C (5 kr/tim) och tidsregleras. Området kommer ha servicedagar året runt, för att gatorna ska kunna snöröjas och sopa

Tre zoner med olika avgifter för parkering

Områdeskoder syns på Easypark-skyltarna. Denna information finns även med vid betalning i app.

Taxa A = 15 kr/tim (områdeskod 9001) - Svart område i kartan
Taxa B = 10 kr/tim (områdeskod 9002) - Grönt område i kartan
Taxa C = 5 kr/tim (områdeskod 9003) - Rött område i kartan
 

Här finns mer information om parkeringsregler. 

Så här betalar du för din parkering

Här ser du Sollentunas zoner för parkeringsavgifter

Zonerna täcker in de delar av kommunen där parkeringsavgifter är tillåtna. Avgifterna på kommunens infartsparkeringar påverkas inte av zonerna.

Mer läsning för dig