Till navigation Till innehåll (s)

Revisorer

Varje år granskar revisorerna all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Enligt kommunallagen ska revisorerna göra granskningen i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisorerna ska  pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna stämmer
  • att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig

Revisorerna har en årlig revisionsplan och utför sin revision inom redovisningen och verksamheten efter den planen. Syftet att sätta igång förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. 

Under åren 2023–2026 har kommunfullmäktige utsett följande revisorer för granskning av kommunens verksamhet:

  • Marija Babic (S), ordförande för kommunrevisorerna, lekmannarevisor i Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB
  • Ulf Zettervall (M), kommunrevisor samt lekmannarevisor i Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB och Sollentunafastigheter 2 AB
  • Jan-Erik Nyberg (L), kommunrevisor samt lekmannarevisor AB SOLOM
  • VAKANT (KD), kommunrevisor samt lekmannarevisor Sollentuna Energi och Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB
  • Magnus Brixarve (C), kommunrevisor samt lekmannarevisor Sollentuna Kommunfastigheter AB
  • Lilian Lama (S), kommunrevisor samt lekmannarevisor Sollentuna Energi och Miljö AB, Sollentuna Elhandel AB och AB SOLOM
  • VAKANT (MP/V)

Revisionsrapporter 2021

Revisionsrapporter 2020