Till navigation Till innehåll (s)

Revisorer 

Revisorerna granskar varje år all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Enligt kommunallagen ska revisorerna göra granskningen i den omfattning som följer av god revisionssed.

Revisorerna ska  pröva om:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna stämmer
  • att den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna utför redovisnings- och verksamhetsrevision inom ramen för sin årliga revisionsplan. Syftet att initiera förbättringar och omprövningar av verksamheter, system och rutiner.

Revisorerna har även som mål att arbeta förebyggande och rådgivande. 

Verksamhetsbeskrivning

Under åren 2019–2022 har kommunfullmäktige utsett sex revisorer för granskning av kommunens verksamhet:

  • Marija Babic (S), ordförande för kommunrevisorerna, lekmannarevisor i Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentunafastigheter 2 AB, Sollentunafastigheter 3 AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB
  • Ulf Zettervall (M), kommunrevisor samt lekmannarevisor i Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentunafastigheter 2 AB, och Sollentunafastigheter 3 AB 
  • Jan-Erik Nyberg (L), kommunrevisor samt lekmannarevisor AB SOLOM
  • Nils-Åke Borgström (KD), kommunrevisor samt lekmannarevisor Sollentuna Energi och Miljö AB och Sollentuna Elhandel AB
  • Magnus Brixarve (C), kommunrevisor samt lekmannarevisor Sollentuna Kommunfastigheter AB
  • Stina Bergman Ericsson (S), kommunrevisor samt lekmannarevisor Sollentuna Energi och Miljö AB, Sollentuna Elhandel AB och AB SOLOM

Revisionsrapporter 2020

Revisionsrapporter 2019