Till navigation Till innehåll (s)

Oljeavskiljare 

Alla verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till naturen eller avloppsnäten ska ha en oljeavskiljare. Olja i spill-, och dagvatten bör alltid ledas till avskiljare innan det släpps ut till ledningsnätet.

Garageplatser, parkeringar, verkstäder, fordonstvättar, industrier och bensinstationer är exempel på anläggningar som behöver oljeavskiljare. Eller andra verksamheter som hanterar lätta vätskor som till exempel olja eller bensin.

För att olja ska kunna avskiljas behöver avskiljarens ha rätt dimension. Det oljehaltiga vattnet måste ha en tillräckligt lång uppehållstid. Oljan får då tid att flyta upp till ytan. Det renade vattnet tas ut nära botten, medan den avskilda oljan ansamlas i avskiljarens övre del.

Svensk Standard, SS-EN 858

Det finns en europeisk standard som är antagen som svensk standard från 2003, SS-EN 858 del 1 och del 2. Här framgår bland annat hur systemet ska utformas och dimensioneras, samt installeras och underhållas.

Enligt standarden, SS-EN 858 kan oljeavskiljaren delas in i två klasser:

  • Klass 1 med max restinnehåll olja 5mg/l vid test.
  • Klass 2 med max restinnehåll 100 mg/l vid test.

Vilken oljeavskiljare som skall användas beror på flera faktorer. Till exempel vilken verksamhet som bedrivs och vilken fas oljan befinner sig i.

Kontroll och besiktning

För att säkerställa att din oljeavskiljare fungerar som den ska behöver den kontrolleras. Minst var sjätte månad. Kontrollerna ska journalföras och även omfatta anteckningar om reparationer och haverier med mera.

Enligt standarden ska avskiljaren också besiktigas i samband med tömning och rengöring. Det ska ske minst vart femte år. Du är skyldig att byta ut eller åtgärda de fel och brister som visats vid besiktningen. Det är därför viktigt att alla handlingar från både tömningar, kontroller och besiktningar finns tillgängliga. Efter reparations ska alltid en ny kontroll göras för att den ska vara godkänd.

Underhåll ska i första hand ske enligt tillverkarens instruktioner. Standarden anger vad som minst ska ingå i kontroller och besiktningar. Både kontroller och besiktningar ska utföras av person som har rätt kompetens och utbildning. Du bör teckna ett avtal för service med en godkänd entreprenör för detta.

Provtagning

Om man inte utför provtagning av utgående vatten är det oftast svårt att veta om oljeavskiljare fungerar som de ska eller inte. Beroende på verksamhetens art och omfattning kan kommunen ställa krav på provtagning. Ett exempel är fordonstvättar.

Den person som tar proverna ska vara oberoende och utbildad i provtagning motsvarande kraven i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11. Proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium.

Egenkontroll och rutiner

Det är du som verksamhetsutövare som ansvar för att ha en fungerande egenkontroll. Syftet är att ge dig kontroll över verksamheten samt kunskap om dess risker och miljöpåverkan. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för oljeavskiljaren.

Rutiner för oljeavskiljare

Du ska kontrollera och journalföra oljeavskiljarsystemets funktion och genomföra kontroll. Genom att skapa och följa väl fungerade rutiner kan du säkerställa att oljeavskiljaren fungerar som det ska och att skadliga ämnen inte släpps ut. 

Om du följer upprättade rutiner har du en god kontroll bland annat över olje- och slamnivåer. En beställning av tömning bör då ske i god tid så att larmet aldrig hinner lösa ut. Larmet ska vara en sista säkerhetsåtgärd.

I regel medföljer en skötselanvisning vid leveransen av oljeavskiljarsystem. I annat fall kan en sådan beställas eller hämtas från tillverkarens hemsida.

Underhåll- och femårskontroll bör ingå i ditt program för egenkontroll. Detta för att säkerställa funktionen och framtida miljökostnader för sanering.

Tömning och rengöring

Tömning av hela oljeavskiljaren, med olja, slam och vatten, ska ske när halva slamvolymen eller 80 % av lagringskapaciteten för olja är fylld. Meningen är inte att larmet ska indikera för tömning. Det ska fungera som en sista säkerhetsåtgärd. Efter tömning ska avskiljaren återfyllas med färskvatten.

Både tömning och transport ska göras av entreprenör som har giltigt tillstånd för den här typen av arbete. I och med att det är farligt avfall ska ett så kallat transportdokument upprättas. Avfallet ska också lämnas till en godkänd mottagare. Kontrakt för tömning bör tecknas med godkänd entreprenör.

Nyinstallation - dimensioner och placering

Oljeavskiljaren ska vara tillverkade, testade och godkända enligt standarden SS-EN 858. Den ska bestå av avskiljare för slam och olja och ha en automatisk ventil för avstängning och brunn för provtagning. Larm och larmskåp ska placeras där personalen uppehåller sig.

När du installerar en avskiljare ska en så kallad installationskontroll utföras. Det ska göras av en behörig kontrollant. Annars kan installationen underkännas.

Val av avskiljare, dimensionering med mera bör meddelas Avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Detta för att säkerställa att bestämmelserna följs. Avdelningen kan kräva att avskiljare som inte är godkända byts ut.

Ett tömningsavtal ska uppvisas till Avdelningen för miljö- och hälsoskydd inom sex månader. Det gäller både när en verksamhet har öppnat och när en avskiljare har installerats.

Tänk på att en installation endast ger en förutsättning för att kunna avskilja olja och bensin. Det är bra tillsyn och rätt intervall för tömning som avgör avskiljarens funktion.

Varför ska verksamheten ha oljeavskiljare?

Olja kan ha toxiska effekter på vattenlevande djur- och växtliv. Tungmetaller kan anrikas i bakterier och smådjur vilket medför att risken för påverkan från andra toxiska ämnen ökar. Bensin i oljefasen är giftigt för vattenlevande organismer. Det kan orsaka skada på vattenmiljön för lång tid.

En oljeavskiljare fångar upp en stor del av oljan innan det släpps till dag-, eller spillvattennätet. Det är viktigt att avskiljaren är dimensionerad för det flöde som ska behandlas och att den sköts och underhålls.

Kontakt