Till navigation Till innehåll (s)

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism handlar om att vara positiv till våld eller att använda det för att förverkliga extrema ideologiska åsikter och idéer.

Idag finns det tre vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­er i Sve­ri­ge: 

Den högerextremistiska vitmakt-miljön

Den vänsterextremistiska miljön

Den islamistiska extremistiska miljön

Om du är orolig för ett barn eller en ungdom

Kontakta mottagningsgruppen via kontaktcenter

Om du kän­ner dig oro­lig för att ett barn el­ler en ung­dom har kon­takt med nå­gon av de här mil­jö­er­na är det bra om du kon­tak­tar mot­tag­nings­grup­pen för barn och unga. Här kan du få en ano­nym kon­sul­ta­tion, göra en an­mä­lan el­ler an­sö­kan om stöd och hjälp. 

Rädda barnens orostelefon om radikalisering 

  • Du kan också kontakta Rädda barnen om du är orolig. 
  • 020- 100 200

Rädda barnens webbplats

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism

Kommunen har en hand­lings­plan för ar­be­tet mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism. Syf­tet är att vär­na om de­mo­kra­tin. Har du frå­gor kring hand­lings­pla­nen kan du kon­tak­ta kom­mu­nens re­la­tions­vålds­sam­ord­na­re. Hen når du via kom­mu­nens väx­el: 08-579 210 00.

Kommunens handlingsplan

Sollentuna författningssamling - Handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism.

Länkar

Center mot våldsbejakande extremism

Mer läsning för dig