Till navigation Till innehåll (s)

Södra Törnskogens naturreservat

Törnskogen ligger vid Norrviken i nordöstra Sollentuna och utgör kommunens vildmark. Området är cirka 800 hektar och sträcker sig in i Upplands Väsby. Sollentunas del är cirka 500 hektar stort.

Det är ett småkuperat sprickdalslandskap med tall- och granskogar, våtmarker och sumpskogar. Nästan hela Törnskogen ligger på över 40 meters höjd över havet och här finns kommunens högsta berg med fantastisk utsikt ner mot Norrviken.

Genom Törnskogen går en gammal vikingaled och det finns en runsten från 1100-talet.

Upplevelser i Södra Törnskogens naturreservat

Omtyckt strövområde

Törnskogen är ett omtyckt strövområde. Från bebyggelsen i Vaxmora och Törnskogen finns ett nät av stigar. Den största stigen går från Vaxmora förbi Vaxmora torp till Törntorp och vidare norrut förbi Grönan. Längs Norrvikens strand går mindre stigar.

Vandringsleder och stigar i Törnskogen

Virtuell tur i Törnskogen

Vikingatida färdled och runsten

Den vikingatida Långbroleden går norrut från Gustavsbergsleden förbi Törnskogsmossen. Leden var en viktig färdväg mellan Sollentuna och Vallentuna ända fram till 1700-talet. Naturskyddsföreningen i Sollentuna har rekonstruerat Långbroleden så att det går att följa den även i dag. Väster om Snuggan är leden markerad med en runsten från 1100-talet.

Hitta till Södra Törnskogens naturreservat

Flera entréer till reservatet finns i den södra delen av reservatet från Vaxmora. Norrifrån nås reservatet via Frestavägen och Grönanvägen. Parkeringsmöjligheter finns inne i Vaxmora.

Det går bra att åka kollektivt till Törnskogen. Från Sollentuna pendeltågstation går buss 527 till Törnskogsområdet. Det finns också busshållplatser längs Frestavägen.

Natur

Stort skogsområde med vildmarkskaraktär

I Törnskogen ligger sjön Snuggan. Väster om Snuggan finns tre mossar varav Törnskogsmossen är kommunens största mosse.

Sprickdalslandskapet skapar snabbt växlande markförhållanden och en varierad natur och landskapsbild. På höjderna växer gles och ljus hällmarkstallskog med gamla vridna tallar och död ved. I sänkorna är marken fuktig med kärr och mossar.

Rikt djurliv

Törnskogen är ett stort och ostört naturområde, vilket är ovanligt så nära tätorten. Tillsammans med variationen av naturtyper gör detta att många djur trivs här.

Törnskogen är rikt på fåglar, speciellt kring västra Törnskogen på vår och försommar. I Törnskogen finns även älg, rådjur, ekorre och grävling.

Bestämmelser i naturreservatet

I naturreservatet gäller de bestämmelser som finns med i reservatsbeslutet. Dessutom gäller de vanliga naturhänsyn som gäller allmänt i skog och mark.

Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken. För allmänheten är det förbjudet att:

  • skada eller förstöra fasta naturföremål eller ytbildning t.ex. genom att gräva, borra, hacka, rista, spränga eller måla
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur (fiske i Norrviken är tillåtet enligt bestämmelserna i gällande fiskekort)
  • skada vegetationen genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar
  • sätta upp affisch, skylt eller liknande. Snitslar, orienteringsklämmor och tipsfrågor får tillfälligt sättas upp under förutsättningen att de avlägsnas omedelbart efter arrangemanget
  • framföra motordrivna fordon annat än på anvisade vägar 
  • rida utanför markerad ridstig eller ridområde
  • cykla på markerade ridstigar
  • cykla på markerade vandringsleder och stigar som går på opreparerad naturmark

Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att:

  • anordna en större tävling eller arrangemang

Övriga upplysningar

Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Det innebär inte att hunden måste vara kopplad men den måste stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. På eller i nära anslutning till anlagda motionsspår måste hunden hållas kopplad.

För att fiska i Norrviken krävs fiskekort eller medlemskap i Sollentuna amatörfiskeklubb. Fiskekortet gäller vissa delar av Norrviken. Fiske är inte tillåtet i Snuggan.

Mer läsning för dig