Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd och regler för att driva förskola i Sollentuna

Planerar du att starta en fristående förskola eller pedagogisk omsorg? Här visar vi steg för steg vad du måste göra för att komma igång.

Steg 1. Hitta lämplig lokal 

Om lokalen som du planerar att bedriva verksamheten i tidigare inte har inrymt en pedagogisk verksamhet behöver du ansöka om bygglov. Om bygglov inte kan beviljas måste det till en ändring av detaljplanen. Beroende på hur komplext ett planärende är så tar det olika lång tid att arbeta fram en detaljplan. Bifoga ett godkännande om bygglov till ansökan till Utbildningskontoret, se steg 4.

Steg 2. Anmäl till avdelningen för miljö- och hälsoskydd

När du har en lokal gör du en anmälan om ny förskola till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Detta för att kunna granska om exempelvis lokaliseringen, inredningen och ventilationen är lämpliga i enlighet med kraven i miljöbalken kring bland annat buller och ventilation. I förskolor och skolor är det extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Barn är känsligare och har mer allergiska besvär än vuxna. Om en lokal inte passar för skol- eller förskoleverksamhet kan miljö- och byggnadsnämnden förbjuda verksamheten.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och lämnar råd och anvisningar. Nämnden tar ut en avgift för anmälan och tillsyn. Utebliven anmälan kan leda till miljösanktionsavgift. Skicka in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten planerar att starta.

Anmälan om start eller ändring av skola/förskola enligt miljöbalken

Informationsblad: Egenkontroll på förskolor och öppna förskolor

Steg 3. Anmäl hantering av livsmedel

Om du ska servera mat behöver du göra en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet hos avdelningen för miljö- och hälsoskydd, minst två veckor före förskolans start. Det gäller även om du anlitar ett cateringföretag. 

E-tjänst - anmälan om registrering av livsmedel

Steg 4. Ansök om att driva förskola

När du gjort en anmälan om miljö- och hälsoskydd kan du ansöka om att driva förskola till utbildningskontoret på Sollentuna kommun. En komplett ansökan kan vara godkänd inom 1-2 veckor.

Anmälan om att driva förskoleverksamhet

Barnomsorg – Belastningsregistret (Polisen)

Förskolor och familjedaghem med lediga platser

För att ansökan ska vara komplett behöver du lämna in ett antal olika dokument enligt följande. Följande ska bifogas anmälan

 • Verksamhetsplan.
 • Likabehandlingsplan.
 • Uppgifter om personalens utbildning (gäller ej flerfamiljssystem).
 • Registerutdrag, enligt lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, för företrädaren/firmatecknaren om hen kommer att arbeta i verksamheten.
 • Avgift, nivå på den planerade avgiften, om avgiften är lägre än kommunens taxa.
 • Registreringsbevis och F-skattebevis.
 • Intyg som visar att lokalen uppfyller kraven från miljö- och byggnadsnämnd.
 • Intyg som visar att lokalen uppfyller kraven från Brandkåren Attunda.
 • Egenkontroll (checklista).
 • Samverkansavtal (gäller familjedaghem och flerfamiljesystem). Ett är ett avtal som skrivs mellan en eller flera familjedaghem. I avtalet framgår vilka familjedaghem som arbetar ihop, specificerar vilken dagbarnvårdare som sköter barnen när ordinarie dagbarnvårdare har semester, är sjuk och så vidare. 
 • Resultat från radonmätning av lokalen.

Om det sker en förändring av verksamheten, som kan anses vara väsentligt, så ska ett nytt registreringsbevis skickas in till utbildningskontoret. Det kan till exempel vara ny företagsform. Utan ett nytt beslut om godkännande kan en verksamhet bli återbetalningsskyldig till kommunen.

Aktuella ersättningsnivåer inom barnomsorgen:

Check och peng – aktuella ersättningsnivåer inom barnomsorgen