Till navigation Till innehåll (s)

Sotning

Sotaren kontrollerar brandskyddet och rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler. Rengöringen gör så att risken för soteld minskas. Sotaren sköter också ventilationsrengöring, filterbyten och utför obligatorisk funktionskontroll.

Brandskyddskontroll

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § ska alla eldstäder och rökkanaler brandskyddskontrolleras regelbundet. En brandskyddskontroll får endast utföras av en skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör. Denna obligatoriska kontroll är till för att förebygga brand då ungefär hälften av alla bränder i småhus är eldstadsrelaterade. Sotning kan göras i samband med brandskyddskontrollen.

Möjlighet att själv eller låta annan utföra sotning på den egna fastigheten

Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) får Brandkåren Attunda medge att en fastighetsägare i Sollentuna utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Detta under förutsättning att sotningen kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. 

Brandsäkerhet i hemmet, Brandkåren Attunda

Information om sotning i Sollentuna, Attunda sot och vent

 

Mer läsning för dig