Till navigation Till innehåll (s)

Visselblåsa i Sollentuna kommun

Sollentuna kommun har en funktion för så kallad visselblåsning. En visselblåsare kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter riktade mot personer i kommunens nämnder och förvaltningar. Visselblåsarfunktionen utförs av PwC som är ett oberoende företag.

Med allvarliga oegentligheter menas till exempel:

  • Korruption
  • Mutor
  • Jäv
  • Annan situation där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller närstående.

Vem kan visselblåsa i Sollentuna kommun?

De som kan visselblåsa i Sollentuna kommuns funktion, och som skyddas av lagen om visselblåsning, är följande:

  • Anställda i Sollentuna kommun och inhyrda arbetstagare.
  • Den som söker arbete i Sollentuna kommun.
  • Den som söker eller utför volontärarbete eller praktik i Sollentuna kommun
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag för Sollentuna kommun

Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. Däremot gäller inte skyddet för personer som rapporterar i egenskap av till exempel elev, brukare inom socialtjänsten eller medborgare i allmänhet.

Hur går visselblåsning till?

Visselblåsarfunktionen utförs av PwC, ett oberoende företag som tar emot muntliga och skriftliga anmälningar. Visselblåsaren använder det system som finns länkat nedan för att göra sin anmälan. Där finns även andra kontaktvägar beskrivna som telefonnummer eller om man önskar ett fysiskt möte. Visselblåsaren får vara anonym. Visselblåsaren får ett ärendenummer i systemet, även om hen är anonym. Återkoppling sker i första hand via systemet. Därför är det viktigt att komma ihåg att gå in och titta i systemet för att se vad som händer i ett ärende. Ibland kan följdfrågor behöva ställas av den som hanterar visselblåsningen.

Visselblåsarfunktion i Sollentuna kommun

Vad kan man inte visselblåsa om?

Visselblåsarfunktionen kan inte användas för arbetsmiljöproblem, förutom i vissa undantagsfall som till exempel mer strukturella problem eller om det förekommer svartarbete. Brister i arbetsmiljön hanteras inte i visselblåsarfunktionen. Dessa tas enligt gällande rutin: den som vill påtala arbetsmiljöproblem gör detta med sin närmaste chef. Går inte det ska kontakt tas med chefens chef, skyddsombud eller fackligt ombud. Du kan även kontakta personalavdelningen.

Visselblåsa i kommunens bolag

Majoriteten av Sollentuna kommuns bolag har samma oberoende företag som utför visselblåsarfunktionen. Visselblåsning för bolagen sker genom funktionen på respektive bolags webbplats.

SEOM – Sollentuna energi & miljöSOLOMSKAB – Sollentuna kommunfastigheter

Visselblåsarfunktionen används inte för felanmälan

Den som vill göra en felanmälan för något inom kommunens verksamheter ska inte använda visselblåsarfunktionen. Använd istället e-tjänsten för felanmälan.

E-tjänst för felanmälan

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att införa en visselblåsarfunktion senast den 17 juli 2022. Beslutet grundar sig i den nya lag som trädde i kraft i december 2021. I den nya lagen finns bestämmelser om skydd mot repressalier från arbetsgivarens sida gentemot den som rapporterar. Därutöver finns nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, som skyddar enskilda personer. Sekretessen gäller både för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet.

Mer läsning för dig