Till navigation Till innehåll (s)

Miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämnden utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken och ett antal speciallagar inom området. Nämnden ansvarar även för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.

Nämnden ansvarar bl.a. för följande verksamheter:

  • hälsoskydd
  • miljöskydd
  • smittskydd
  • livsmedelstillsyn
  • tillsyn av alkoholprodukter, sprängämnesprekursorer (ämnen som kan användas för att tillverka sprängmedel), nikotinprodukter och receptfria läkemedel

Det övergripande målet är att medverka till ett samhälle med en god fysisk miljö för nuvarande och kommande generationer. 

Nämnden planerar och samordnar de insatser som kommunen gör för att minska påverkan på miljön och klimatet. Det innebär bland annat att förebygga eller ta hand om frågor som rör energi eller buller. Man ställer också samman kommunens miljöinformation.

Nämnden jobbar med frågor som rör vattenverksamhet. Det gäller till exempel att ta till vara kommunens intresse när det gäller vattendammar, vägbankar, eller bryggor och liknande. Det kan också handla om uttag av grundvatten och ytvatten. På samma sätt arbetar man när det gäller brytning av grus, torv eller liknande täktverksamhet.

Nämnden har ansvar för kommunens arbete i olika samarbeten kring vatten, till exempel i sjöar eller åar där flera kommuner deltar.

Miljö- och klimatnämnden har möte ungefär en gång i månaden.

Ledamöter:

Ledamöter för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Jonas Riedel (C) Ordförande  
Latifeh Amiri (M) 1:e vice ordförande  
Anne-Marie Leijon (S) 2:e vice ordförande  
Birgitta Schwinn (M)  
Christina Nelson Södersten (L) 
Madeleine Sundell (C)  
Carlos Romero (KD)  
Anders Fridfeldt (S)
Fransisco Corzo (V)
Eje Sandberg (MP)
Jan Holgersson (SD)

Ersättare:

Ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31:

Åsa Söderbergh (M)
Christian Bergqvist (M)
Göran Ternbo (L)  
Eva Wenker (C)  
Maj-Britt Lindholm (C)
Iris Josefsson (KD)
Velinka Holmqvist (S)
Fadi Alhousari (S)  
Sara Falck-Jones (MP)  
Reza Tehrani (MP)
Arne Nilsson (SD)  

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun