Till navigation Till innehåll (s)

Miljö- och klimatnämnden

Miljö- och klimatnämnden utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken och ett antal speciallagar inom området. Nämnden ansvarar även för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens påverkan på miljö och klimat.

Nämnden ansvarar bland annat för följande:

  • Hälsoskydd.
  • Miljöskydd.
  • Smittskydd.
  • Livsmedelstillsyn.
  • Tillsyn av produkter som innehåller alkohol, ämnen som kan användas för att göra sprängmedel, produkter som innehåller nikotin, samt läkemedel som man kan köpa utan recept.

Det övergripande målet är att medverka till ett samhälle som har en god fysisk miljö för nuvarande och kommande generationer. 

Nämnden planerar och samordnar de insatser som kommunen gör för att minska påverkan på miljön och klimatet. Det innebär bland annat att förebygga eller ta hand om frågor som rör energi eller buller. Man ställer också samman kommunens miljöinformation.

Nämnden jobbar med frågor som rör vattenverksamhet. Det gäller till exempel att ta till vara kommunens intresse när det gäller vattendammar, vägbankar, eller bryggor och liknande. Det kan också handla om uttag av grundvatten och ytvatten. På samma sätt arbetar man när det gäller brytning av grus, torv eller liknande verksamhet.

Nämnden har ansvar för kommunens arbete i olika samarbeten kring vatten, till exempel i sjöar eller åar där flera kommuner deltar.

Miljö- och klimatnämnden har möte ungefär en gång i månaden.

Ledamöter och ersättare för mandatperioden 2023-01-01 – 2023-12-31

Miljö- och klimatnämnden

Jonas Riedel (C), Ordförande
jonas.riedel@sollentuna.se

Latifeh Amiri (M), 1:e vice ordförande
sedigheh.amiri@sollentuna.se

Anne-Marie Leijon (S), 2:e vice ordförande
anne.leijon@sollentuna.se

Birgitta Schwinn (M), Ledamot
birgitta.schwinn@sollentuna.se

Christina Nelson Södersten (L), Ledamot
christina.nelson.sodersten@sollentuna.se

Madeleine Sundell (C), Ledamot
madeleine.sundell@sollentuna.se

Carlos Romero (KD), Ledamot
carlos.romero@skab.se

Anders Fridfelt (S), Ledamot
anders.fridfeldt@sollentuna.se

Francisco Corzo (V), Ledamot
francisco.corzo.franken@skab.se

Eje Sandberg (MP), Ledamot
nils.sandberg@sollentuna.se

Jan Holgersson (SD), Ledamot
jan.holgersson@sollentuna.se

Åsa Söderbergh (M), Ersättare
asa.soderbergh@sollentuna.se

Christian Bergqvist (M), Ersättare
christian.bergqvist@sollentuna.se

Göran Ternbo (L), Ersättare
goran.ternbo@sollentuna.se

Eva Wenker (C), Ersättare
eva.wenker@sollentuna.se

Maj-Britt Lindholm (C), Ersättare
maj-britt.lindholm@sollentuna.se

Iris Josefsson (KD), Ersättare
iris.josefsson@sollentuna.se

Velinka Holmqvist Stojnic (S), Ersättare
velinka.holmqvist.stojnic@sollentuna.se

Maria Danielsson (S), Ersättare
maria.danielsson@sollentuna.se

Sara Falck-Jones (MP), Ersättare
sara.falck-jones@sollentuna.se

Reza Tehrani (MP), Ersättare
reza.tahami.tehrani@sollentuna.se

Arne Nilsson (SD), Ersättare
arne.nilsson@sollentuna.se

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Samtliga förtroendevalda i Sollentuna kommun - Troman Publik