Till navigation Till innehåll (s)

Utbildningskontoret 

Utbildningskontoret ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola samt gymnasieskola i kommunal regi. De fristående verksamheterna lyder under sina respektive huvudmän.

Utbildningskontoret är förvaltningskontor till utbildningsnämnden. Kontoret tar fram metoder och strategier för hur verksamheten ska bedrivas, kvalitetssäkras och utvärderas. Man arbetar utifrån de intentioner och mål som politikerna lagt fast.

Kontoret har specialister inom lagstiftning, förordningar och  reglementen. De tar till exempel fram underlag för barnomsorgscheck och skolpeng. De arbetar också med statistik och befolkningsprognoser samt program för lokalförsörjningen för skolor och förskolor i kommunen.

Kontoret arbetar också med utveckling av själva verksamheten på skolor och förskolor. Här finns  experter på aktuell utveckling och forskning i en rad olika områden i skolans värld, till exempel pedagogik, digitalisering, elevhälsa och tillgänglighet.

Sollentuna kommun är en ambitiös skolkommun.  Målsättningen är att varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Vi vill rusta våra elever med de kunskaper och de förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi vill också ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. 

För att kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt är kontoret sedan februari 2019 HBTQ-certifierat enligt RFSL. Det betyder att vi vill möta alla som vi samverkar med – inom och utanför skolan - med ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga med öppenhet och tolerans för olikheter. Vi ser olikheter som en tillgång.

Ca 50 personer arbetar på utbildningskontoret. Förvaltningschef är Linda Ekstrand.