Till navigation Till innehåll (s)

Olovligt byggande och tillsyn

Om du gör något som kräver bygg, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande, så kallat svartbygge. Det är också olovligt att börja bygga utan startbesked eller flytta in i en byggnad utan slutbesked.

Det är Miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna kommun är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare vidtar rättelse om det behövs för att följa plan- och bygglagen.

Vad är olovligt?

Ta reda på vad som kräver lov och anmälan innan du påbörjar en åtgärd.

Det är Miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna kommun är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare vidtar rättelse om det behövs för att följa plan- och bygglagen.

Har du fått lov är det viktigt att du läser igenom hela beslutet med vad som gäller för startbesked och slutbesked. Om du under byggtiden vill göra ändringar ska du meddela miljö- och byggnadsnämnden om det. Tänk på de flesta ändringar kräver nya handlingar, nytt beslut och medför en ytterligare avgift.

Anmälan och frågor om svartbygge

Hör av dig till kommunens kontaktcenter om du har frågor eller om du vill anmäla en olovlig åtgärd. Bifoga gärna fotografier om du använder e-post. Tänk på att fotografier och andra handlingar du skickar in blir offentlig handling.

Ring om du vill vara anonym

Kom ihåg att alla handlingar du skickar in till kommunen blir en offentlig handling, även e-post. Du kan välja att vara anonym när du ringer in till kommunen.

Byggsanktionsavgifter

En byggsanktionsavgift ska tas ut om

  • byggnadsarbeten påbörjas innan startbesked har lämnats
  • det byggda tas i bruk innan slutbesked har lämnats

Byggsanktionsavgifterna är mycket kännbara. Beloppet bestäms av 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338).

Det är miljö- och byggnadsnämnden som med ett undantag ska ta ut byggsanktionsavgift. Undantaget är byggsanktionsavgift för underlåtenhet att upprätta en prestandadeklaration för byggprodukter. Denna avgift beslutas av Boverket.

Förelägganden

Om det skett en överträdelse av bestämmelser, domar eller beslut som omfattas av miljö- och byggnadsnämndens tillsyn kan nämnden under vissa förutsättningar besluta om olika typer av förelägganden för att åstadkomma rättelse eller genomförande av en åtgärd.

Ingripande eller förbud

Under vissa förutsättningar kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om förbud mot fortsatt arbete, åtgärd eller användning. Det kan exempelvis vara om ett bygge innebär risk för människors liv eller hälsa.

Information om förbud, Boverket

Verkställighetsmedel

Om ett föreläggande eller förbud inte följs så har miljö- och byggnadsnämnden möjlighet att använda sig av olika medel, till exempel vite och handräckning, för att uppmana fastighetsägaren att följa beslutet.

Särskilda regler för vissa områden

Utöver den vanliga tillsynen inom bygg- och markåtgärder så finns det särskilda regler och krav inom vissa områden. Dessa områden är:

  • enkelt avhjälpta hinder
  • obligatorisk ventilationskontroll (så kallad OVK)
  • hissar och andra motordrivna anordningar.

Fler tillsynsmyndigheter

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd är skyldiga att ha tillsyn genom vad som framgår i plan- och bygglagen. Det finns dock vissa störningar och olägenheter som kan uppkomma utanför denna lagstiftning och som ska hanteras av andra tillsynsmyndigheter. Exempel på sådana myndigheter är Länsstyrelsen, Boverket och Arbetsmiljöverket.

Tillsynsmyndigheterna är skyldiga att ta upp en fråga om ingripande och påföljd om det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut.