Till navigation Till innehåll (s)

Cisterner för brandfarliga varor

Den som har en cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön till exempel på grund av läckage. De flesta oljecisterner ska genomgå återkommande besiktningar. Vid installation och avinstallation ställs också krav på kontroll.

Anmäl installation av cistern

Du som ska installera en cistern för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja, samt tillhörande rör- och slangledningar ska anmäla detta om cisternen:

  • rymmer mer än 1 kubikmeter i mark
  • ska installeras på 110 kubikmeter utomhus ovan mark 
  • rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska ska hanteras inom vattenskyddsområde (inomhus och utomhus)
  • som varit avställd (enligt ovan) ska återtas i bruk.
Cisterner inomhus utanför vattenskyddsområden omfattas inte av informationsplikten, förutsatt att alla sidor på cisternen kan inspekteras och att ledningarna ligger fritt kontrollerbara. Anmälan ska inkomma minst fyra veckor innan installationen påbörjas. Det tillkommer en avgift för anmälan. Handläggningstiden är 2–3 timmar. Följande bilagor ska bifogas anmälan:
  • Kopia på en tillverknings- eller installationskontrollrapport.
  • Situationsplan/skiss över cisterns placering 

Anmälan om cistern

Kontroll av installation

Vid installationen av cistern ska en kontroll göras av ett företag som är godkänt av Swedacs - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. 

Sök företag på Swedacs webb

Besiktning av cistern

Oljecisterner ska inspekteras med olika intervall beroende på utformning och placering. Detta för att förebyggs oljeutsläpp på grund av rostskador eller liknande. Efter reparation, flytt eller skada på en cistern ska en kontroll göras. För att få kontrollera cisterner måste företaget vara godkänt av Swedac.

Sök företag på Swedacs webbKontrollrapporten ska kunna visas upp för avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Om fastigheten eller företaget som äger cisternen byter ägare är det därför viktigt att den nya ägaren även får de aktuella kontrollrapporter som hör till en cistern. 

Tabellen visar hur ofta cisterner ska kontrolleras

Placering

Cisterntyp

Storlek

Kontrollintervall

Inomhus.

S-cistern

1-10 m3

6 år

Inomhus.

K-cistern

1-10 m3

12 år

Utomhus.

S-cistern

1-10 m3

6 år

Utomhus.

K-cistern

1-10 m3

12 år

I mark.

S-cistern

1 m3 -

6 år

I mark.

K-cistern

1 m3 -

12 år

Inom 
vattenskyddsområde. 

S-cistern

0,25 m -

3 år

Inom
vattenskyddsområde.

K-cistern

0,25 m3 -

6 år

Inom 
vattenskyddsområde,
invallad eller
dubbelmantlad.

S-cistern med 
korrosionsskyddade rör 

0,25 m3 -

6 år

Inom 
vattenskyddsområde,
invallad eller
dubbelmantlad.

K-cistern

0,25 m3 -

12 år

 
  • S-cistern = cistern eller rörledningar är inte korrosionsskyddade
  • K-cistern = både cistern och rörledningar är korrosionsskyddade

Anmäl att cistern tas ur bruk

Du måste anmäla om du ska avinstallera en cistern med rörledningar. En cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Cisternen bör avlägsnas eller fyllas med sand. Det är mycket viktigt att påfyllnadsrör och avluftsledning tas bort så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag. Oljerester ska hanteras som farligt avfall.

Anmäl cistern som tas ur bruk

Om du upptäcker läckage

Om du upptäcker att olja har läckt ut i marken eller i byggnaden, informera avdelningen för miljö- och hälsoskydd snarast på 08-579 210 00.

Läs mer om besiktning av cisterner på MSBs webbsida

Kontakt