Till navigation Till innehåll (s)

Miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter påverkar vår miljö och hälsa. Du som driver en miljöfarlig verksamhet behöver tillstånd eller att verksamheten anmäls till kommunens innan den kan starta.

Vad är miljöfarlig verksamhet?

Miljöfarliga verksamheter finns inom olika typer av branscher. Fordonstvätt, billackering och tvätteri är några exempel. De lagar och regler som styr är Miljöbalken med dess olika förordningar och föreskrifter.

Miljöfarliga verksamheter delas in i olika kategorier. A, B, C eller U utifrån omfattning och miljöpåverkan. För vissa verksamheter räcker det med en anmälan till kommunen. För andra ska du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. I miljöprövningsförordningen kan du se vilken kategori din verksamhet tillhör.

Miljöprovningsförordningen

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Syftet med anmälningsplikt är att miljö- och byggnadsnämnden ska få tillfälle att bedöma miljöeffekterna av verksamheten i förväg. Om platsen är lämplig, hur omgivningen kommer att störas och om de planerade åtgärderna är tillräckliga. De som berörs, till exempel grannar, få tillfälle att tala om vad de tycker.

Vem ska anmäla?

En anmälan ska göras om verksamheten har beteckningen C. Du ska också anmäla om du ändrar en anmälningspliktig (C-verksamhet) eller tillståndspliktig verksamhet (B-verksamhet) så att det påverkar människor eller miljö på ett annorlunda sätt. Det kan gälla ändrade utsläpp, nya större maskiner, ökad mängd kemikalier eller buller.

Skicka in anmälan senast sex veckor innan verksamheten eller ändringen påbörjas. Enklare ärenden kan handläggas på kortare tid. Då får verksamheten påbörjas direkt efter att beslut är taget.

Om du övertar en verksamhet ska du så fort som möjligt upplysa miljö- och byggnadsnämnden. Det gäller både om verksamheten har tillstånd eller har anmälts. Det krävs ingen ny anmälan om verksamheten inte förändras

Miljörapport

Om du bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport över föregående års verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden.
Om miljörapporten kommer in för sent kan det leda till miljösanktionsavgift.

Påföljder - miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en straffavgift som ska betalas för vissa förseelser. Pengarna går till staten men det är tillsynsmyndigheten som beslutar om att utdöma miljösanktionsavgift.

Exempel på förseelser för vilka miljösanktionsavgift ska betalas är:

  • att inte följa vissa föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, till exempel föreskrift om att lämna miljörapport.
  • att inte upprätta transportdokument för transport av farlig avfall.

Tillsyn

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd kontrollerar att företagen inte bryter mot miljöbalken. Och att det finns en fungerande egenkontroll.

Våra inspektörer gör både föranmälda eller oanmälda inspektioner. Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter granskas årligen. I vissa fall med ett intervall om tre år.

Avdelningen har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om vi misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen som kan vara straffbar är vi skyldiga att anmäla detta.

Egenkontroll

Att ha bra rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet.  Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa dessa rutiner. Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med stora risker bör ha en mer omfattande egenkontroll än en enklare verksamhet med små risker.

Naturvårdsverkets tips kring Egenkontroll

Tillsyn och avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning. Oftast sker detta genom en årlig tillsynsavgift. Beloppet bestäms av vilken typ av verksamhet som bedrivs samt dess omfattning. För mindre verksamheter tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift på 1428 kronor/timme enligt 2022 års taxa.

Taxa för miljöbalken

Kontakt