Till navigation Till innehåll (s)

Miljöfarlig verksamhet 

Du som driver en verksamhet har ansvaret för att verksamheten inte skadar miljön eller människors hälsa. Miljöbalken innehåller bestämmelser som måste följas.

  • utsläpp till luft, mark eller vatten
  • buller och strålning
  • avfalls- och kemikaliehantering

Exempel på miljöfarlig verksamhet är fordonstvättar, billackering, bilskrot, tvätteri, tandvård och lantbruk. Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga framgår av Miljöprövningsförordningen.

Miljöprövningsförordningen

För att få driva en miljöfarlig verksamhet kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen eller en anmälan till kommunen. Du är skyldig att skaffa dig den kunskap som krävs för att skydda omgivningen från din miljöfarliga verksamhet. Miljöfarlig verksamhet innefattar i stort sett all verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Du kan anmäla miljöfarlig verksamhet via denna blankett:

Miljöprövningsförordningen

Egenkontroll

Att ha välfungerande rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet innan en allvarlig skada inträffar på människors hälsa eller miljön. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa dessa rutiner.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med stora risker för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än en enklare verksamhet med små risker.

Sollentuna kommun granskar att egenkontrollen genomförs på ett korrekt sätt. Detta sker vid tillsynsbesök av inspektörer från avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

Naturvårdsverkets tips kring Egenkontroll

Tillsyn och avgifter

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd utför tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Hur ofta tillsynsbesöken sker och hur omfattande den är beror på verksamhetens miljöpåverkan. För anmälan och tillsyn tas en avgift ut beroende på handläggningstiden.

Taxa för miljöbalken

Kontakt