Till navigation Till innehåll (s)
Arkitektskiss tvärbanan

Helenelund

Syftet med planen för kvarteret Hoppet är att utveckla stråket mellan Helenelund och Kista. Planen gör det möjligt för Tvärbanan att ansluta till Helenelunds station. Samtidigt skapas ett nytt torg kantat av bostäder med lokaler i bottenvåningarna samt bullerskyddande bebyggelse inom kvarteret.

  • Region Stockholm driver arbetet med Tvärbanan.
  • Sollentunahem planerar för nya bostäder och lokaler i kvarteret Hoppet norr om nya Helenelunds torg där Tvärbanan får sin station.
  • Sollentuna kommun utvecklar själva torget och området närmast spårområdet.

Aktuellt

Den första etappen i den pågående entreprenaden för mark- och vägarbetet i kvarteret Hoppet nu är klar.

I nästa skede kommer vi att påbörja arbeten med finplaneringen. Det innebär att gatorna kommer att anläggas med växtlighet, belysning, skyltning samt ytskikt.

Samtidigt kommer SEOM (Sollentuna Energi- och miljö AB) att komplettera sin utrustning för vatten- och avlopp i området.

Kvarvarande arbeten på allmän plats beräknas starta med SEOMs komplettering i april 2024.

Därefter startar även det vi ovan kallar finplanering. Dessa arbeten beräknas påbörjas under sommaren/hösten 2024.

Tvärbanan till Helenelund försenad - tidplan oklar

Tvärbanans utbyggnad från Ursvik till Helenelund via Kista försenas och blir inte klar 2025. Det meddelades i januari 2024 av Trafikförvaltningen inom Region Stockholm, som är de som ansvarar för Tvärbanans utbyggnad.

Region Stockholm har avbrutit avtalet med entreprenören för spårläggningen Ursvik-Kista-Helenelund och tidplanen för det fortsatta arbetet är i nuläget oklar.

Även om spårläggningen dröjer så är arbetet med förberedelser för slutstationen i Helenelund i full gång.

Sollentuna kommun driver parallellt med förberedelserna för Tvärbanans ankomst till Helenelund även flera arbeten för att utveckla området kring stationen. Dessa arbeten drivs vidare så långt som möjligt och Sollentuna kommun arbetar för att området blir så trafiksäkert, tryggt och attraktivt som möjligt.

Stora delar av torget med bussgata, cykelbana och trädplanteringar kommer att färdigställas under 2024. 

Försenad utbyggnad av Tvärbanan Ursvik-Helenelund

Region Stockholm bygger Tvärbanan och ansvarar för busstrafiken

När Stockholm växer och nya områden utvecklas behöver stockholmarna också nya resmöjligheter som binder ihop regionen på ett hållbart sätt.

Tvärbanans nya Kistagren ska kunna ansluta till Helenelunds station. 

I utvecklingen ingår nya Helenelunds torg med en helt ny ändhållplats för Tvärbanan. Hållplatsen kommer ligga i nära anslutning till Helenelunds pendeltågsstation och platsen blir en ny bytespunkt för, buss, tvärbana och pendeltåg. 

Med Tvärbanans nya gren från Bromma till Helenelund knyts arbetsplatser i norr ihop med bostadsområden i söder. Resenärer får nya resmöjligheter till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen skapar smidiga byten mellan Tvärbanan, tunnelbanan, pendeltåg och bussar.

När allt är klart blir det även smidigare för gång- och cykeltrafikanter att ta sig mellan Kista och Helenelund.

Region Stockholm om Tvärbanans utbyggnad till Helenelund

Begränsad framkomlighet under byggtiden

Under byggtiden 2022-2025 blir framkomligheten mellan Helenelunds station och Kista begränsad. Det kommer vara tung trafik, trädfällning och tillfälliga vägar.

Parterna i samarbetet gör allt vi kan för att alla som vistas i området ska få en fungerande vardag och kunna ta sig fram under byggtiden. Vi kommer att leda om gående, cyklar och bilar i flera skeden. Därför uppmanar vi alla som vistas här att ha uppsikt och följa skyltning på platsen.

Aktuella mark- och vägarbeten i Sollentuna

Sollentunahems utveckling kring kvarteret Hoppet

Vem gör vad?

I utvecklingen av centrala Helenelund samarbetar Sollentuna kommun med Region Stockholm/SL och Trafikverket.

Sollentuna kommuns entreprenader

  1. E4/vägport – tillfällig flytt av E4, ny vägport (i samarbete med Trafikförvaltningen).
  2. Helenelunds torg grovplanering (KG14) (i samarbete med Trafikförvaltningen).
  3. Eriksbergsvägen – ledningsomläggning, marksanering, finplanering, cykel-P.
  4. Norra gränd – ledningsomläggning och finplanering.
  5. Helenelunds torg – finplanering av torg och slutstation Tvärbanan.
  6. Gestaltning av vägport – beklädnad av tunnelväggar samt stöd- och vingmurar.
  7. Parkstråket – grönt parkstråk mellan Helenelunds torg och f.d. Eriksbergsskolan/Norra gränd.

Helenelunds centrum skiss_ny.jpg

I samband med utbyggnad av kvarteret Hoppet och Tvärbanan anläggs även en ny dagvattenlösning som leder vattnet via ett dike som löper genom Kilenområdet. Detta säkerställer hanteringen på lång sikt och lösningen kan även innebära en positiv förutsättning för framtida utveckling av Kilenområdet.

Utöver dessa entreprenader genomför Region Stockholm, Sollentunahem, SEOM och övriga ledningsägare egna entreprenader i området.

Region Stockholm bygger Tvärbanan och ansvarar för busstrafiken

När Stockholm växer och nya områden utvecklas behöver stockholmarna också nya resmöjligheter som binder ihop regionen på ett hållbart sätt. Med Tvärbanans Kistagren knyts arbetsplatser i norr ihop med bostadsområden i söder. Resenärer får nya resmöjligheter till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen skapar smidiga byten mellan tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och bussar

Mer läsning för dig