Till navigation Till innehåll (s)

Skolskjuts, skolresor

Du kan ansöka om kostnadsfri skolskjuts om avståndet mellan skolan och hemmet överstiger ett visst antal kilometer.

Det kan bli aktuellt med kostnadsfri skolskjuts om gångavståndet mellan skolan och hemmet överstiger:

  • två km för elever i skolår F-3
  • tre km i skolår 4-6
  • fyra km i skolår 7-9

Ersättning för SL-kort (terminskort) kan beviljas elever på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet. I särskilda fall kan transporten ske med taxi. Då samordnas resornas med andra elever.

Om du väljer en skola som ligger längre från hemmet än den skola som kommunen erbjuder plats på, beviljas inte skolskjuts. Skolskjuts till fristående skola i Sollentuna anordnas under samma förutsättningar. Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det är elevens hemkommun som ansvarar för skolskjutsen.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan gäller ett läsår i taget och görs via e-tjänst eller via blankett.

Ansökan om skolskjuts via e-tjänst 

Boende och folkbokföring

Skolskjuts anordnas mellan skolan och den adress i Sollentuna kommun där eleven är folkbokförd. Vid växelvis boende anordnas skolskjuts till båda adresserna som ska vara inom Sollentuna kommun. Eleven måste växelvis bo lika mycket, det vill säga 50 procent vardera, på båda adresserna.

Flytt inom Sollentuna

En elev som flyttar inom kommunen har inte rätt till skolskjuts om vårdnadshavare låter eleven gå i en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i om något önskemål inte hade framställts. Samma resonemang gäller även om eleven tidigare har beviljats skolskjuts. 

Resor vid olycksfall

Tillfälliga behov av resor med anledning av olycksfall kan efter försäkringsbolagets godkännande täckas av kommunens olycksfallsförsäkring. Stockholmsregionens försäkringI andra fall och då behovet beror av sjukdom kan privat försäkring innehålla sådant skydd.Om skadan inte täcks av kommunens olycksfallsförsäkring eller privat försäkring saknas prövas rätten till skolskjuts av utbildningsnämnden efter ansökan.

Regler för skolskjuts

Alla regler för skola och förskola hittar du på denna sida.

Regler för förskola och skola

I skollagen (2010:800) 10 kapitel 32, 33 och 40 §§ kan du läsa mer om hemkommunens ansvar för att anordna skolskjuts.

Skollagen