Till navigation Till innehåll (s)

Rådgivande organ 

I kommunen finns ett antal grupper för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och de organisationer som företräder olika intressen. Det finns också ett lokalt brottsförebyggande råd som samordnar kommunens brottsförebyggande arbete tillsammans med andra aktörer.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

Lokalt brottsförebyggande råd

Funktionshinderrådet

Rådet, som är direkt underställt kommunstyrelsen, är ett rådgivande organ och dess uppgift är bland annat att;

  • Arbeta för att frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning beaktas i kommunens nämnder, styrelser och förvaltningar och att funktionsnedsattas sakkunskap förmedlas dit.
  • Bevaka att synpunkterna från rådet tas till vara i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendenas handläggning i kommunens nämnder och styrelse.
  • Medverka till att tillgänglighet och delaktighet för alla kommuninvånare beaktas i kommunens nämnders verksamhetsplanering och initiera nya frågor rörande funktionsnedsättning till kommunens nämnder.
  • Bevaka och ta del av frågor som rör samhällsplaneringar och serviceutbud; motivera önskemål om resursförstärkning och lämna underlag och synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen

Funktionshinderrådet

Sollentuna ungdomsråd

Syfte med ungdomsrådet är att stärka ungdomars möjligheter att påverka utvecklingen i frågor som berör dem. Ungdomsrådet ska  ge politikerna bättre möjligheter att få tillgång till ungdomars synpunkter.

Målet är skapa ett fungerande system för reellt ungdomsinflytande i Sollentuna kommun. 

Sollentuna ungdomsråd (SUR) på Facebook

Sollentuna ungdomsråd (SUR) på Instagram