Till navigation Till innehåll (s)

Parkeringsplan

Mer plats för grönytor, enhetliga avgifter, tydligare regler och fler cykelparkeringar. Det är några av utgångspunkterna i den parkeringsplan som gäller för Sollentuna kommun.

I takt med att Sollentuna växer och invånarantalet ökar ställs det högre krav på hur kommunens mark används. För att nå en hållbar stadsutveckling är det viktigt att ha en  övergripande parkeringsplan med tydliga mål och åtgärder.

Den aktuella planen antogs av kommunfullmäktige den 17 september 2020.

Parkeringsplanen ska se till att arbetet med frågor om parkering i kommunen är enhetligt och hållbart - både idag och i framtiden.

I planen finns tydliga mål och åtgärder för att uppnå en bättre och mer effektiv parkering i Sollentuna. Exempelvis riktlinjer för utformning av olika typer av parkeringar, för både cykel, bil och lastplatser.

Parkeringsplan 2020.pdf

Zonindelning

Zonindelningen ska ge tydliga och enhetliga avgifter i olika delar av kommunen.
Zon A gäller områden kring Sollentuna centrum och zon D är mer glest bebyggda delar av kommunen. Zonerna har följande avgifter: 

  • Zon A: 15 kr/tim 
  • Zon B: 10 kr/tim 
  • Zon C: 5 kr/tim 
  • Zon D: Ingen avgift, enbart tidsreglering

Kommunen har tagit bort tidsbegränsning och maxavgift för parkering inom zonerna som fanns med i den tidigare parkeringsplanen. En utredning av kommunledningskontoret kom fram till att detta var bäst för parkeringsplanens mål.

Tydliga parkeringstal vid nybyggnation

I den nya parkeringsplanen ingår också att börja arbetet med att applicera tydliga parkeringstal vid all ny- och ombyggnation, det vill säga hur många parkeringsplatser en byggherre behöver bygga per ny bostad.

Parkeringsplanen utgår från trafikpolicyn

Parkeringsplanen utgår från fyra mål i enlighet med Sollentunas trafikpolicy:

  • en attraktiv stadsmiljö
  • en effektiviserad markanvändning
  • en ökad tillgänglighet och tydlighet
  • att främja hållbara färdmedel

Arbetet med parkering i Sollentuna ska stötta utvecklingen av en attraktiv stadsmiljö. Stora parkeringsytor ska i största möjliga mån undvikas eftersom det bidrar till tråkiga stadsmiljöer. Grönområden och stadsgator ska frigöras för att ge plats åt dem som vistas i området. I centrala områden, som vid kommunens pendeltågsstationer, ska nya bilparkeringar helst anläggas i parkeringshus och garage.

Parkeringen i kommunen ska vara ändamålsenlig, enhetlig och tydlig. Ett viktigt mål med parkeringsplanen är därför att effektivisera markanvändningen i Sollentuna. Genom att öka omsättningen av parkerade bilar på befintliga parkeringsytor kan effektiviteten öka. Det frigör attraktiv mark för andra ändamål än bilparkering och innebär att det blir lättare att parkera för dem som verkligen behöver det. Det innebär även att all parkering i kommunen ska följa samma principer och att det ska vara enkelt att förstå vad som gäller på alla kommunala parkeringsplatser.

Mer läsning för dig