Till navigation Till innehåll (s)

Parkeringsplan 

Mer plats för grönytor, enhetliga avgifter, tydligare regler och fler cykelparkeringar. Det är några av utgångspunkterna i den parkeringsplan som gäller för Sollentuna kommun.

I takt med att Sollentuna växer ökar konkurrensen om mark i kommunens centrala lägen. Både kommunen och regionen växer, vilket ställer krav på bra och tydlig planering. Därför har kommunen tagit fram en övergripande parkeringsplan med tydliga mål och åtgärder för framtida behov. De mål som finns formulerade i parkeringsplanen är:

  • en attraktiv stadsmiljö
  • en effektiviserad markanvändning
  • en ökad tillgänglighet och tydlighet
  • att främja hållbara färdmedel. 

Ny zonindelning för kommunens parkeringar

Sollentuna kommuns mål med trafiken är att den ska gå i en mer hållbar riktning där gående, cyklister och kollektivtrafikanter prioriteras högt. Hur kommunens parkeringar används är ett sätt att nå målet.

Det finns idag tillräckligt med parkeringsplatser i Sollentuna, det visar en utredning kommunen gjort. Däremot finns en problematik i hur, och av vilka, de befintliga parkeringsplatserna används.  I centrumnära lägen där många vill parkera måste omsättningen av parkeringsplatser vara hög för att ge plats åt kunder och besökare. Det finns ett behov av att markanvändningen blir mer effektiv än idag och att fler parkeringsplatser blir tillgängliga på de parkeringar som i dagsläget är fullbelagda. Det är även viktigt att skapa en samlad logisk struktur gällande parkeringsregleringarna i hela kommunen.

Ny zonindelning

För att kommunens parkeringar ska användas på ett effektivare sätt, utreds nu en ny zonindelning med ny parkeringsreglering för kommunens gatuparkering. Planen är att den nya zonindelningen ska börja införas successivt. Indelningen av parkeringszoner är ett nästa steg i genomförandet av Sollentuna kommuns Parkeringsplan. 

Här kan du ta del av parkeringsplanen.