Till navigation Till innehåll (s)

Parkeringsplan 

Mer plats för grönytor, enhetliga avgifter, tydligare regler och fler cykelparkeringar. Det är några av utgångspunkterna i den parkeringsplan som gäller för Sollentuna kommun.

I takt med att Sollentuna växer och invånarantalet ökar ställs det högre krav på hur kommunens mark används. För att nå en hållbar stadsutveckling är det viktigt att ha en  övergripande parkeringsplan med tydliga mål och åtgärder.

Den aktuella planen antogs av kommunfullmäktige den 17 september 2020.

Parkeringsplanen ska säkerställa att arbetet med parkeringsfrågor i kommunen är enhetligt och hållbart, både idag och i framtiden.

I planen finns tydliga mål och åtgärder för att uppnå en bättre och mer effektiv parkeringssituation. Exempelvis riktlinjer för utformning av olika typer av parkeringar, för både cykel, bil och lastplatser.

Zonindelning

I parkeringsplanen beskrivs den zonindelning som kommer att börja implementeras från 2021. Zonindelningen innebär inte generellt att högre avgifter införs utan snarare att uppnå tydliga och enhetliga avgifter i olika delar av kommunen.

Zon A gäller områden kring Sollentuna centrum och zon D är mer glest bebyggda delar av kommunen. Sedan 2017 gäller följande avgifter på de gator där det anges. För mer exakt beskrivning av zonerna – se parkeringsplanen nedan.

  • Zon A: 15 kr/tim och 60 kr/dygn
  • Zon B: 10 kr/tim och 50 kr/dygn
  • Zon C: 5 kr/tim och 40 kr/dygn
  • Zon D: Ingen avgift, enbart tidsreglering

Avgifterna ska gälla alla dagar i veckan och samtliga tider på dygnet.

Tydliga parkeringstal vid nybyggnation

I den nya parkeringsplanen ingår också att börja arbetet med att applicera tydliga parkeringstal vid all ny- och ombyggnation, dvs hur många parkeringsplatser en byggherre behöver bygga per ny bostad.

Parkeringsplanen utgår från trafikpolicyn

Parkeringsplanen utgår från fyra mål i enlighet med Sollentunas trafikpolicy:

  • en attraktiv stadsmiljö
  • en effektiviserad markanvändning
  • en ökad tillgänglighet och tydlighet
  • att främja hållbara färdmedel

Arbetet med parkering i Sollentuna ska stötta utvecklingen av en attraktiv stadsmiljö. Stora parkeringsytor ska i största möjliga mån undvikas eftersom det bidrar till tråkiga stadsmiljöer. Grönområden och stadsgator ska frigöras för att ge plats åt dem som vistas i området. I centrala områden, som vid kommunens pendeltågsstationer, ska nya bilparkeringar helst anläggas i parkeringshus och garage.

Parkeringen i kommunen ska vara ändamålsenlig, enhetlig och tydlig. Ett viktigt mål med parkeringsplanen är därför att effektivisera markanvändningen i Sollentuna. Genom att öka omsättningen av parkerade bilar på befintliga parkeringsytor kan effektiviteten öka. Det frigör attraktiv mark för andra ändamål än bilparkering och innebär att det blir lättare att parkera för dem som verkligen behöver det. Det innebär även att all parkering i kommunen ska följa samma principer och att det ska vara enkelt att förstå vad som gäller på alla kommunala parkeringsplatser.

Parkeringsplan 2020-07-02 med bilaga 1 och 2.pdf

Parkeringsplan bilaga 2.1 Parkeringstal för nyproduktion områdesindelning.pdf