Till navigation Till innehåll (s)

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i en byggnad ska fastighetsägaren se till att funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) regelbundet utförs.

Funktionskontroll ska utföras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången eller om ett befintligt ventilationssystem byggs om. Befintliga byggnader, utom en- och två bostadshus, ska kontrolleras regelbundet med olika intervaller, beroende på typ av byggnad och ventilationssystem enligt följande:

  • 3 års intervall: Daghem, skolor, förskolor, gymnasier och fritidshem, vårdlokaler oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorshus och dylikt, FT- och FTX-ventilation
  • 6 års intervall: Flerbostadshus, kontorshus och dylikt, F-, Fx- och S-ventilation

Kontrollen utförs av sakkunnig som har godkännande riksbehörighet. En lista på riksbehöriga funktionskontrollanter finns på Boverkets webbplats

Certifierade kontrollanter

Vid varje besiktning ska resultatet av kontrollen antecknas av funktionskontrollanten och ett exemplar av detta skickas till bygglovsenheten. Om funktionskontrollanten har anmärkningar ska byggnadens ägare snarast möjligt, dock inom sex månader från besiktningsdatum, rätta till påtalade brister och skicka in ett godkänt protokoll från ombesiktningen till miljö- och byggnadskontoret. Intyg över genomförd besiktning ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden.

Buller inomhus och utomhus från ventilationsanläggningar ska alltid beaktas. Vid kontroll av ny anläggning ska ljudnivåmätning alltid utföras. Vid återkommande kontroll ska mätning utföras om anläggningen bedöms avge störande ljud. Tillåten ljudnivå inomhus får ej överstiga gällande föreskrifter. För utomhusbuller ska Naturvårdsverkets riktlinjer följas.

OVK utförs enligt plan- och bygglagen (PBL 8 kap 25 §).