Till navigation Till innehåll (s)
Skogsstig

Plan för urban grönstruktur

Sollentunas grönområden har höga värden och många olika funktioner. Grönstrukturens direkta värden för Sollentunaborna kan vara som mötesplats, rekreation, möjlighet till odling och naturupplevelser.

Grönområden har även indirekta värden som gynnar oss till exempel, luftrening, vattenrening och klimatreglering. En sammanhängande grönstruktur är viktig för den biologiska mångfalden. Den ger möjlighet för olika artgrupper att hitta boplatser, föda och att kunna förflytta sig inom kommunen. 

I juni 2020 antog kommunfullmäktige i Sollentuna en plan för urban grönstruktur.  Planen är ett underlag av kunskap till översiktsplanering, detaljplanering, genomförande av projekt, bygglov, skötsel med mera.

I planen finns principer för hur den urbana grönstrukturen ska utvecklas och stärkas i det fortsatta arbetet med planeringen för att säkerställa kommunens arbete med biologisk mångfald samt ekosystemtjänster.

Sollentunas plan för urban grönstruktur 

Om du har svårt att läsa den digitala kartberättelsen så finns en pdf-version planen bland dokumenten nedan.

Länsstyrelsen Grön Infrastruktur

Naturvårdsverket ekosystemtjänster

Boverket ekosystemtjänster

Föreningen c/o city om Urbana ekosystemtjänster

Boverket om frivillig ekologisk kompensation i planering och byggande

Översvämning utmed Oxundaån, MSB 2013

Mer läsning för dig