Till navigation Till innehåll (s)

Buller och ljudmiljö

Nästan hela Sollentuna kommun är utsatt för buller. Få platser räknas som riktigt tysta. Den stora bullerkällan är trafiken, främst vägarna men även järnvägen och flyget bidrar. 

Ett stort antal människor bor där det långsiktiga riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för trafikbuller utomhus överskrids. I vissa områden förekommer också buller från verksamheter. Det rör sig oftast om störande ljud från fläktar eller distributionstrafik.

Om du upplever problem med buller i din bostad kan du lämna ditt klagomål till kommunen.

Anmäl problem med buller

Åtgärdsprogram mot buller

Buller och bostäder

I Sollentuna byggs det mycket i bullerstörda miljöer, men bostäderna som byggs där utformas för att få en acceptabel ljudmiljö med bland annat en så kallad ljuddämpad sida.