Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna kommuns nämnder 

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, 10 nämnder och två kommungemensamma nämnder.

En nämnd består av politiker som arbetar med fokus nämndens verksamhetsområde, för att verksamheten ska nå de mål kommunfullmäktige satt upp.

Nämndens politiker representerar kommunens partier, med samma fördelning som kommunfullmäktige.

Nämnden utvärderar och följer upp kvaliteten i sina respektive verksamheter. De ser till helheten inom sina ansvarsområden och gör prioriteringar. Flera av nämnderna beställer/upphandlar tjänster där de får bäst kvalitet till lägsta pris oavsett om det är från en kommunal eller en privat utförare. Därför drivs delar av verksamheten inom till exempel äldreomsorg i privat regi.

Nämnderna sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför sammanträdena sker i nämndens arbetsutskott.

Frågor om nämndens verksamhet, sammanträden och protokoll besvaras av nämndens nämndsekreterare.

 • Kommun & Politik

  Klimatnämnden

  Klimatnämnden ansvarar för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.

 • Kommun & Politik

  Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

  Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor.

 • Kommun & Politik

  Kultur- och fritidsnämnden

  Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamheter främst för barn och unga. 

 • Kommun & Politik

  Miljö- och byggnadsnämnden

  Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken och ett antal speciallagar inom området. 

 • Kommun & Politik

  Natur- och tekniknämnden

  Natur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

 • Kommun & Politik

  Samhällsbyggnadsnämnden

  Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt plan- och bygglagen för detaljplan, områdesbestämmelser och inlösen av mark som har samband med genomförande av detaljplan.

 • Kommun & Politik

  Socialnämnden

  Socialnämnden är till stor del en myndighetsnämnd med ansvar för individ- och familjeomsorgen.

 • Kommun & Politik

  Utbildningsnämnden

  Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt det kommunala aktivitetsansvaret.

 • Kommun & Politik

  Valnämnden

  Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-parlamentet och eventuella folkomröstningar i kommunen. Valnämnden fullgör de uppgifter som en lokal valmyndighet ska göra enligt vallagen och övriga valförfattningar.

 • Kommun & Politik

  Vård- och omsorgsnämnden

  Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

 • Kommun & Politik

  Överförmyndarnämnden

  I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. För kommunerna Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna finns en gemensam överförmyndarnämnd.