Till navigation Till innehåll (s)
En brygga i Edsviken
Strandskydd

Strandskydd

Om du vill bygga något inom strandskyddat område har du möjlighet att söka dispens. Men du måste ha särskilda skäl för att få dispens och dessa skäl bedöms väldigt noggrant.

Andra tillstånd kan behövas

Du behöver ansöka om strandskyddsdispens om du vill

 • bygga nytt inom strandskyddat område
 • ändra befintliga byggnader eller byggnadernas användning inom strandskyddat område
 • utöka ditt privata område, den så kallade hemfridszonen
 • gräva eller förbereda byggnation inom strandskyddat område
 • sätta upp bryggor eller andra anläggningar inom strandskyddat område. Här är kommunen väldigt restriktiva kring nya bryggor. Vid ombyggnad av befintlig brygga ska detta ske varsamt, och inte vara större än den brygga som redan finns på platsen.

Vid arbete i vatten behöver du även ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos länsstyrelsen

Du behöver inte strandskyddsdispens om du vill

 • utföra åtgärder inom detaljplanerat område och strandskyddet är upphävt genom detaljplanen. Men tänk på att visa hänsyn till naturvärdena i strandzonen, även om strandskyddet är upphävt.

Osäker på om detta gäller dig? 

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. 

Ja, ta mig till kommunens detaljplaner!

Läs mer om strandskyddets syfte och historia hos naturvårdsverket

Allt du behöver veta om ansökan för strandskyddsdispens

Handläggningstid: ca 10 - 52 veckor
Kostnad: ca 5000 - 50000 kr

I sällsynta fall kan handläggningstiden ta längre tid och innebära högre avgift, det beror på ärendets komplexitet.

Strandskyddet är till för att på lång sikt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliven på land och i vatten. Det är till för att vi alla ska kunna njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö. Det krävs därför särskilda skäl för att få denna dispens.

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd skickar de beslutet till både dig och till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser för att kontrollera att kommunen har gjort rätt. Granskningen får maximalt ta tre veckor från att beslutet kom in till Länsstyrelsen.
Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om beslutet är överprövat av länsstyrelsen eller överklagat av någon annan. Du ska inte påbörja några åtgärder förrän du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan om strandskyddsdispens, via blankett
 • situationsplan på tomtkarta
 • byggnadsritningar
 • fotografier
 • Beskrivning av platsen – en utförlig beskrivning av platsen gällande vad det är för underlag, växtlighet, vilka arter som hittas där. Vilka naturvärden som finns och hur ser den allemansrättsliga tillgängligheten ut på platsen.

Vi hjälper dig – följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan och markera varje steg när du är klar.

0 av 6 steg avklarade