Till navigation Till innehåll (s)

Rapportera dina köldmedier varje år

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump? Kanske någon form av industri, ett skolkök, restaurang, butik eller förvaltar du en fastighet? Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering av köldmedier.

De köldmedier som används idag är i regel kraftiga växthusgaser. De innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade f-gaser.

När dessa gaser släpps ut eller läcker ut i atmosfären bidrar de till växthuseffekten, på liknande sätt som koldioxid.

Årlig rapport

Du som har ett eller flera större aggregat ska sammanställa en årlig rapport. Det gäller om aggregaten har ett innehåll som motsvarar minst 14 ton koldioxidekvivalenter.

Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter det kalenderår som redovisas. Det kylföretag du anlitar kan lämna de uppgifter du behöver.

Om du anlitar flera olika kylföretag under året måste du själv sammanställa uppgifterna.

Skicka in din rapport till Avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

Regler vid läckagekontroll

Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Hur ofta kontrollen av läckage ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter – Läckagekontroller

 • 5 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer - 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer - 1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett system som varnar för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Observera att kontrollen av läckage måste göras inom det utsatta intervallet och utföras av ett certifierat företag.

Alla företag som har ett certifikat för f-gas finns registrerade hos Incert.

Incert

Ny anläggning eller byte av köldmedium

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd ska informeras i god tid innan du installerar ny eller byter typ av köldmedie i befintliga aggregat. Detta gäller om aggregatet innehåller motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer.

Informationen ska lämnas för att avdelningen ska ha möjligheter att ha synpunkter på valet av teknik och köldmedium.

Förbud mot GWP-faktor på 2500 eller mer

Förbud mot köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller mer (ex R404A). Från om med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

 • Installera stationär kyl- och frysutrustning med GWP-faktor på 2500 eller mer.
 • Vid service och underhåll fylla på befintlig utrustning för kyl och frys med en fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer med nyproducerat köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller mer. Undantag är utrustning som används för att kyla produkter under -50°C.

Avgifter för tillsyn och kontroll

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd har till uppgift att ha tillsyn och kontrollera att du uppfyller lagens krav. Tillsynen finansieras främst genom avgifter.

Avgiften regleras av kommunens taxa inom miljöbalkens område. Enligt taxan är avgiften för handläggningen 3 020 kronor. Avgiften baseras på en timavgift om 1 510 kronor per timme.

Ibland händer det att någon inte följt reglerna. Vår uppgift är då att se till att felen rättas till så snart som möjligt. För vissa överträdelser är vi skyldiga att utfärda miljösanktionsavgift. Avgiften är en straffavgift som tillfaller staten.

 • Om du inte har gjort en installationskontroll (5 000 kronor).
 • Om du inte har uppfyllt kraven på läckagekontroll (5 000 kronor).
 • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller (5 000 kr). 
 • Om du skickar in årlig kontrollrapport för sent, d.v.s. efter 31 mars (1 000 kronor).
 • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2 000 kronor för mobil utrustning och 5 000 kronor för stationär utrustning).
 • Om du som utför läckagekontroll på kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning eller läckagekontroll, återvinning, installation eller underhåll av eller service på mobil utrustning som innehåller f-gaser inte uppfyller föreskrivna krav på certifiering (3 000 kronor för fysisk person eller en ideell förening, och 10 000 kronor för en juridisk person som inte är en ideell förening).
 • Ingrepp har utförts av obehörig (3 000 eller 10 000 kronor).

Taxor och avgifter

Byte av operatör

Det är först när vi har fått in anmälan om operatörsbyte som vi kan ändra i våra register. Det är den som är operatör den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften samma år.

Intyg för skrotning

När du ska skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in intyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Lagstiftning

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om fluorerande växthusgaser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 842/2006.
 • Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Allt om f-gas

Naturvårdsverket om hur du ska rapportera

Mer läsning för dig