Till navigation Till innehåll (s)

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer som har funktionsnedsättning.

Nämnden svarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården och har ansvar som patientnämnd. Nämnden ansvarar också för bostadsanpassning och färdtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för bland annat för följande:

 • biståndsbedömning
 • särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta
 • hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • dagverksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • förebyggande verksamhet för äldre och funktionsnedsatta
 • bostadsanpassningsbidrag
 • resor och riksfärdtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet
 • områdeshemtjänst
 • rehabilitering för äldre
 • äldreboenden
 • LSS-verksamheter (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena i vård- och omsorgsnämnden sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Anna-Lena Johansson (L) Ordförande
Eva Ireblad (KD) 1:e vice ordförande
Michael Bergmanolson M)
Veronica Liedberg (M)
Anette Clefberg (L)
Amela de la Cruz (C)
Gunilla Hultman (S) 2:e vice ordförande
Anton Lindgren (S)
Magnus Ivarsson (V)
Ingrid Måhl (MP)
Jan Holgersson (SD)

Ersättare:

Katarina Väistö Lovén (M)
Joakim Stockhaus (M)
Bo Johansson (L)
Martha Duvell (KD)
Rikhard Saarenpää (KD)
Roger Yrjas (C)
Monika Hammarström (S)
VAKANT (S)
Maria Brändström (V)
Charlotte Rylander (MP)
Erik Durrant (SD)

Länkar

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun