Till navigation Till innehåll (s)

Saneringsprojekt på kommunal mark

Vi arbetar med områden på kommunens mark som är eller misstänks vara förorenade. Ett område räknas som förorenat när halterna av föroreningar är så höga att det finns risk för att människors hälsa om miljö kan påverkas negativt. Marksanering kan vara ett sätt att hantera problemet.

Vårt arbete med förorenande områden

Ett förorenat område kan vara mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Ett område bedöms som förorenat när halterna av föroreningar är så höga att det kan utgöra en risk för att påverka människors hälsa eller miljö negativt. På ett sådant område är mängden föroreningar större än det som naturligt förekommer i omgivningen.  

Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska förorenade områden åtgärdas.

Sollentuna kommun arbetar med förorenade områden på många sätt. Vi arbetar aktivt med områden som är eller misstänks vara förorenade på kommunens mark. Vi utgår från en lista där områdena är prioriterade på olika sätt.

2018 började vi ta prover på de mest förorenade områdena. Fördjupade markundersökningar har utförts på ett antal platser runtom i kommunen. Nu utför vi saneringar och fortsätter sedan med undersökningar och utredningar av de områden som har lägre prioritet.

Sanering av före detta båtuppläggningsplatser Strandvägen och Segeludden

Två platser utmed Strandvägen som tidigare nyttjats för båtuppläggning vintertid kommer att saneras under våren 2024.

Kommunen kommer att schakta bort gamla föroreningar och återställa platserna till befintligt skick. Tidplanen är att arbetena ska vara klara till sommaren 2024. Arbetena sker i samråd med berörda båtklubbar.

Saneringen är en av åtgärderna i kommunens vattenplan som antogs av kommunfullmäktige 2020. Åtgärden syftar till att minska spridning av miljögifter till Edsviken.

Genomförda projekt

  • 2022 sanerades Sollentunas tidigare skjutbana på Järvafältet. Bly och andra markföroreningar i de gamla skjutvallarna togs bort. Området är nu återställt så att marken smälter in i det omkringliggande området.
  • 2020 rensades Holmbodatippen i Rotebro från skrot och annat avfall för att människor och djur inte ska riskera att skada sig. För att ingen ska kunna beträda området har vi under 2022 anlagt en ny promenadväg runt området och satt upp ett staket. Provtagningar fortsätter och nya saneringar kommer att utföras kommande år. 
  • 2019 togs gamla oljecisterner på kommunal parkmark bort. Marken kring dessa sanerades. Den ena åtgärden genomfördes vid Fältvägen och Holmbodavägen i Rotebro. Den andra åtgärden gjordes vid Oxentiernas väg i Edsberg. Cisternerna tillhörde tidigare ett företag som gått i konkurs.

 

 

 

 

Mer läsning för dig