Till navigation Till innehåll (s)
En soptunna med kommunvapnet på

Lätt att göra rätt, Avfallsplan 2021–2032 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner i Sverige anta en avfallsplan som ett styrmedel för sin avfallshantering. Avfallsplanen är hela kommunens avfallsplan.

I Sollentuna har kommunen och SEOM valt att ta fram den nya avfallsplanen tillsammans med åtta andra norrortskommuner, och med det samägda avfallsbolaget SÖRAB som samordnare. Fokus i den nya planen är cirkulär ekonomi. Syftet är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan och att främja hållbara val. Men också att minimera avfallsmängder, sortera rätt och göra kretsloppen giftfria.

Under februari och mars ställdes förslaget till Avfallsplan 2021–2032 ut för granskning i respektive kommun. Efter en revidering antas förslaget hösten 2020 i respektive kommunfullmäktige.

Om Avfallsplan 2021-2032

Avfallsplan 2021–2032 tas fram i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter för framtagande av en kommunal avfallsplan (NFS 2017:2). Samråd och förankring har integrerats i arbetet med framtagande av planen och har innefattat bland annat kontakter med myndigheter, förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunen, företag, organisationer och invånare.

Målen i avfallsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom SÖRAB-regionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden 2021-2032. Med Avfallsplan 2021–2032 vill kommunerna få ett bredare förhållningssätt till avfallsplanering.

Hela kommunen omfattas, alla typer av avfall, samt även produkter som inte blivit avfall än.

Avfallsplan 2021-2032 ligger även i linje med FNs hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. För att åstadkomma detta har vi valt ut de fem målområden som vi bedömer är de viktigaste byggstenarna för en mer cirkulär hantering av avfall och material.

Syfte

 • Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
 • Främja hållbara val
 • Minimera avfallsmängderna
 • Avfall är rätt sorterat
 • Kretsloppen är giftfria

Tidsplan

 • Hösten 2016: En projektplan togs fram av SÖRABs projektledare, som beslutas av styrgruppen.
 • Våren 2017: Respektive kommun tog beslut om fortsatt gemensamt arbete med framtagande av en ny avfallsplan, varefter en projektgrupp tillsattes.
 • Under 2018: Projektgruppen arbetade fram förslag på målområden.
 • Våren 2019: Tidiga dialoger hölls med kommunens tjänstepersoner, förtroendevalda och utvalda externa intressenter där möjlighet gavs att lämna synpunkter på målområden och strategier. Dialogerna hade även som syfte att förankra planen inom kommunen i ett tidigt skede. Inkomna synpunkter beaktades i det fortsatta arbete med avfallsplanen.
 • Hösten 2019: Avfallsplanedokumentet färdigställdes.
 • Våren 2020: Förslag till Avfallsplan 2021–2032 ställs ut för granskning i respektive kommun, varefter en revidering av dokumentet sker.
 • Hösten 2020: Respektive kommunfullmäktige i varje enskild SÖRAB-kommun antar reviderat förslag till Avfallsplan 2021–2032.

Större förändringar från föregående avfallsplan

 • Avfallsplan 2021–2032 innehåller fem målområden i stället för åtta.
 • Målområdena har en mer cirkulär inriktning och visionära namn.
 • I Avfallsplan 2021–2032 har det förtydligats att målområdena är ramverk inom vilka målen ryms.
 • Avfallsplan 2021–2032 är uppdelad på fyra målperioder om tre år vardera, i stället för som Avfallsplan 2009–2020 som hade tre perioder bestående av fyra år.
 • Det finns nu två målkategorier: huvudmål (2021–2032) och periodmål (2021–2023, 2024–2026, 2027–2029 och 2030–2032).

Målområden

År 2032 ska det vara lätt att göra rätt. Systemen för att hantera avfall och material ska vara effektiva och enkla att använda för såväl invånare och offentliga verksamheter som företag.

Fem målområden har tagits fram för att föra oss dit. Målområde 1 – 3 utgör grunden av avfallsplanen medan matavfall och nedskräpning lyfts fram i särskild ordning.

1. System efter behov

För att möjliggöra cirkulära system för material och avfall krävs det strategisk planering och en genomtänkt infrastruktur. System som är behovsanpassade och tillgängliga möjliggör att material cirkulerar samt att avfall förebyggs. Det är viktigt att systemen för material- och avfallsflöden är planerade och utformade på ett miljömässigt hållbart sätt så att det blir lätt att göra rätt nu och i framtiden.

2. Avfall förebyggs

Avfallsmängderna minskas genom cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Återanvändning finns tillgängligt för alla och genom att dela, laga, byta och låna produkter minimeras avfallsmängderna och mängden skadliga ämnen i kretsloppet minskar.

3. Material cirkulerar

Avfall är material som hanteras som resurs i ett kretslopp. Genom arbete med utveckling och beteendeförändring ökar återvinningen till fördel för minskade mängder avfall till förbränning och deponering. Giftfria kretslopp är en förutsättning för att material ska cirkulera.

4. Matavfall

Matsvinn förebyggs medan matavfall samlas in separat och hanteras som en resurs. Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats annorlunda, så som förvarats annorlunda eller tillagats och ätits. Insamlat matavfall hanteras så att växtnäring och energi tas tillvara. Resterna (rötslammet) vid behandling är så rena att de går att återföra till åker eller skogsmark.

5. Skräp och nedskräpning

Skräp är avfall som samlas in i offentlig miljö. Genom att minska mängden skräp som uppstår minimeras även nedskräpningen. Offentliga miljöer, inklusive vatten, är rena, vilket bidrar till minimering av negativ miljöpåverkan och en ökad trygghetskänsla för allmänheten.

Avfallshantering i Sollentuna, SEOM