Till navigation Till innehåll (s)

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter mot skadedjur och svampangrepp. Eller mot konkurrerande växter. Det måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen för att få användas.

Innan du bestämmer dig för att använda kemiska medel ska du först utreda om det finns alternativ. Kan du använda förebyggande åtgärder eller mekaniska?

Vid användning av kemiska bekämpningsmedel måste du vara säker på att det inte innebär någon risk för hälsa eller miljön.

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du mer information.

Naturvårdsverket 

På Kemikalieinspektionens webbplats finns ett register över tillåtna produkter. 

Kemikalieinspektionen

Förbud mot växtskyddsmedel

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande område:

 • ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.
 • skolgårdar eller gårdar till förskolor och lekplatser.
 • parker eller trädgårdar eller andra områden för rekreation.
 • koloniträdgårdar eller i växthus som inte används yrkesmässigt. 
 • tomtmark för bostadshus eller på krukväxter.
 • växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Undantag från förbudet finns för växtskyddsmedel som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Läs mer om vilka ämnen som är undantagna:

Kemikalieinspektionen om undantagen

Du kan söka om dispens för att använda dig av växtskyddsmedel inom de områden där förbud råder. Kraven är då att medlet ska vara godkänt och att medlet kan användas för ändamålet. Dessutom ska det finnas särskilda skäl, såsom exempelvis bekämpning av Parkslide eller Jätteloka.

Yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

Du behöver i vissa fall göra en anmälan eller söka tillstånd för att använda bekämpningsmedel.

Sveriges Riksdag - Förordning om bekämpningsmedel 

Naturvårdsverkets - Föreskrifter om spridning och  hantering av växtskyddsmedel

Tillstånd för yrkesmässig användning

Du behöver tillstånd från kommunen för att använda växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • idrotts- och fritidsanläggningar.
 • planerings- och anläggningsarbeten.
 • vägområden och på grusytor och andra genomsläppliga ytor.
 • ytor av asfalt, betong eller andra hårda ytor.
 • vattenskyddsområden.

Du som beställare eller fastighetsägare ska skicka in en skriftlig ansökan till kommunen senast fyra veckor innan spridning. 

Anmälan för yrkesmässig användning 

Anmäl till kommunen om du ska använda växtskyddsmedel inom dessa områden:

 • banvallar.
 • vägområden, för att förhindra att till exempel invasiva arter får spridning.
 • områden större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten vistas.

Du som beställare eller fastighetsägare ska skicka in en skriftlig anmälan till kommunen. Det ska du göra senast fyra veckor i förväg. 

Undantag från anmälnings- och tillståndsplikten

Kravet på anmälan gäller inte användning av växtskyddsmedel på åkermark. Undantag finns också för punktbehandling. Med det avses en behandling i taget av blad, stam, stubbe eller ett rotsystem genom pensling eller annan liknande metod.

Information till allmänheten

Om du använder växtskyddsmedel där allmänheten rör sig ska du informera om spridningen på väl synliga anslag. Det ska du göra innan spridningen sker.

Mer läsning för dig