Till navigation Till innehåll (s)

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen är en nämnd som kan liknas vid kommunens ”regering”. Den håller ihop och utvecklar hela kommunens verksamhet och den ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer följs. Den följer också upp vad de andra nämnderna och de kommunala bolagen gör.

Kommunstyrelsen, eller KS, har direkt ansvar för dessa frågor:

  • Ekonomi
  • Översiktlig planering
  • Vissa plan- och exploateringsfrågor
  • Mark och fastigheter
  • Näringslivsfrågor
  • Personalfrågor
  • Arkivfrågor
  • Information
  • IT

För andra frågor har KS ett mer övergripande ansvar. Det gäller till exempel planering av trafiken, kulturmiljövård och den kulturhistoriska verksamheten. Det gäller även arbetet med demokrati och integration.

Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med säkerhet och trygghet i kommunen. KS har också ansvar för kommunens uppgifter när det inträffar en kris i fredstid, eller vid höjd beredskap och krig.

Det är kommunstyrelsen som förbereder de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut om. Den ser också till att besluten verkställs. Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter samt 14 ersättare. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott. Det jobbar med att förbereda de frågor som nämnden ska besluta om. I arbetsutskottet sitter vissa av ledamöterna i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är även ordförande i arbetsutskottet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder alla typer av ärenden som kommunstyrelsen ska besluta om. I vissa ärenden kan utskottet själv fatta beslut på delegation. Kommunstyrelsen bestämmer när och i vilka fall det kan göras. 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun