Till navigation Till innehåll (s)

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ. Kommunstyrelsen samordnar och utvecklar kommunens totala verksamhet och ser till att kommunfullmäktiges riktlinjer efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar även för att följa upp nämndernas och de kommunala bolagens verksamheter.

Kommunstyrelsen har också direkt ansvar för kommunens ekonomi, den översiktliga planeringen, plan- och exploateringsfrågor i viss utsträckning, mark och övriga fastigheter, övergripande näringslivsfrågor, personalfrågor, arkivfrågor, information och it. Andra områden som kommunstyrelsen ansvarar för är den övergripande trafikplaneringen, kulturmiljövården och den kulturhistoriska verksamheten samt den övergripande demokrati- och integrationsverksamheten.

Kommunstyrelsen har även övergripande samordningsansvar för kommunens säkerhets- och trygghetsfrågor samt ansvarar för kommunens  uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).

Förbereder ärenden 

Det är kommunstyrelsen som förbereder de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och som ser till att besluten verkställs. Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter samt ersättare. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förberedelserna inför mötena i kommunstyrelsen sker i styrelsens  arbetsutskott, som består av en del av ledamöterna i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande är även ordförande i arbetsutskottet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder alla typer av ärenden som till exempel kommunens ekonomi, näringslivsfrågor, personalfrågor, arkivfrågor, kommunens information och it, kulturmiljövård och civilt försvar.

Arbetsutskottet bereder alla ärendegrupper där kommunstyrelsen beslutar och avgör ärenden på delegation i den omfattning kommunstyrelsen bestämmer.

Länkar

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun