Till navigation Till innehåll (s)

Klimatneutralt Sollentuna

Målet för uppdraget Klimatneutralt Sollentuna är att kommunens verksamheter ska gå från ord till handling i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser till en hållbar nivå. Det gör vi genom att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius, i enlighet med Parisavtalet.

Fokus ligger framförallt på att minska utsläpp från livsmedelsinköp och byggande. Det står för en betydande del av kommunens utsläpp. Som stöd för arbetet har kommunen tagit fram en koldioxidbudget, som hjälper oss att förstå vilket utsläppsutrymme vi har. För att mäta utvecklingen finns indikatorer och styrgränser kopplade till uppdraget.

Det finns också en ny policy för hållbart byggande som ska ge stöd i arbetet med att minska nettoutsläppen från kommunkoncernens byggande. Målet är att minskningen av nettoutsläppen ska bidra till att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader.  Samtidigt ska minskningen av utsläpp bidra till målen för FN:s Agenda 2030. Dessa är Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion samt Ekosystem och biologisk mångfald. 

Att minska klimatutsläppen från övriga delar av verksamheten pågår löpande, i enlighet med vår klimatpolicy och vår policy för Agenda 2030. Klimatpolicyn pekar ut att kommunen ska minska klimatpåverkan från sina egna verksamheter och vår policy för Agenda 2030 säger att mål nummer 13, Bekämpa klimatförändringarna, ska prioriteras.

Bakgrund

Enligt FN:s internationella klimatpanels (IPCC:s) bedömning (2021) är det globala utsläppsutrymmet för att klara 1,5-gradersmålet förbrukat före decenniets slut, vid dagens utsläppsnivåer. Sollentuna kommun har sedan många år haft ambitionen att inte tära på jordens resurser. Den ambitionen förstärktes när kommunfullmäktige år 2022 fattade beslut om utvecklingsuppdraget Klimatneutralt Sollentuna.

Parisavtalet

Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som togs fram under Förenta nationernas klimatkonferens i Paris 2015.

Parisavtalet - Europeiska rådet

Agenda 2030

Våra mål för hållbarhet utgår från Agenda 2030. Vi fokuserar på de mål där vi har möjlighet att påverka.

Agenda 2030

Klimatpolicy

Klimatpolicyn beskriver hur kommunen ska göra för att inte påverka jordens temperaturhöjning mer än 1,5 grader.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn visar hur kommunen, tillsammans med invånare och näringsliv, ska arbeta för att inte tära på jordens resurser. Arbetet mot att bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser har stärkts ytterligare sedan kommunens verksamheter fått ett utvecklingsuppdrag med målet att Sollentuna ska ha nått netto noll-utsläpp 2030. Det är ett uppdrag som gäller alla verksamheter i kommunen.

Genom detta arbete ska vi minska kommunala verksamheters påverkan på miljön och  underlätta för invånare och företag i kommunen att leva och verka på ett sätt som är hållbart för miljön. 

Miljö- och klimat

Mer läsning för dig