Till navigation Till innehåll (s)

Åtgärder mot buller

Genom aktiv stadsplanering arbetar vi för att minska bullret i kommunen. Det kan handla om utformningen av bostäder med tysta innergårdar, bullerskydd i fasader, plank eller bullervallar. Sänkta hastigheter och tystare vägbeläggningar är andra metoder för att minska bullret.

Frågan om buller är inte bara en angelägenhet för kommunen. Stora orsaker till buller är tåg- och biltrafik på de större vägarna. Bland annat ostkustbanan och E4:an som korsar kommunen. Även en del av Arlandas flygtrafik orsakar buller då den passerar.

Trafikverket har ansvar för att minska bullret från de statliga vägarna i kommunen och från ostkustbanan. För bullret från de kommunala vägarna är kommunen ansvarig.

Åtgärdsprogram mot buller

Buller och ljudmiljö

Mer läsning för dig