Till navigation Till innehåll (s)
En illustration som visar ett kollage av olika skolrelaterade aktiviteter

سلام سرپرستان - شما مهم هستید

البته لازم به ذکر اس ت که شما در زندگی فرزن د تان بسیار مهم هستی د. شما همچنین برای عملکر د فرزن د تان در مکت ب مهم هستی د. در اینجا ما به شما در مور د چگونگی کار در کودکستان و مکات ب ما می گوییم. شما

همچنین می توانی د در مور د چگونگی کمک به فرزن د خو د در طول سال های مکت ب بیشتر بدانی د. با هم، ما به
کودکان بهترین شرایط را در طول راه به مکتب خو د ارایه می دهیم.

بهترین مکتب سوید ن

چشم اندا ز ما ای ن است ک ه بهترین مکتب در سویدن باشیم! به عنوان یک سرپرست، شما نقش مهمی در این کار دارید. ما د ر
تلاش برای بهبود نتایج ما از نظر دانش، کیفیت و ایمنی می باشیم. ما کار خود ر ا بر اسا س هر دو تحقیق و تجربه خوب برای
ایجاد بهترین شرایط متمرکز می باشد. ما ای ن جاده را سفر مکتب می نامیم.

چشم اندا ز ما ای ن است ک ه بهترین مکتب در سویدن باشیم! به عنوان یک سرپرست، شما نقش مهمی در این کار دارید. ما د ر
تلاش برای بهبود نتایج ما از نظر دانش، کیفیت و ایمنی می باشیم. ما کار خود ر ا بر اسا س هر دو تحقیق و تجربه خوب برای
ایجاد بهترین شرایط متمرکز می باشد. ما ای ن جاده را سفر مکتب می نامیم.

سفر مکتب به ما کمک کرده است تا نتایج مکتب ما را بهبود ببخشیم. ما افتخار م ی کنیم که نتایج ما در سطح بالایی پایدار است.
ما می خواهیم کودکان و دانش آموزان در کودکستان و مکتب احساس امنیت کن ند. ما همچنین می خواهیم کار ما برای حفظ
کیفیت بالای آموزش و پرورش را حفظ کنیم. جاه طلبی ما این اس ت که دانش آموزا ن همچنان به بهبود نتایج خود ادامه دهند .

م ا م ی خواهیم بهتری ن مکتب در کمون های سویدن باشی م

هدف ما ای ن است ک ه همه کودکان و دانش آموزا ن احساس خوبی داشته باشند. ما تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که هم ه
دانش آموزان نمرات کامل دارند و واجد شرایط برای تحصیلات بیشتر هستند. معلمان و مربیان ما از تحقیقات مربوطه و
تجربه اثبات شده برای توسعه روش ها و روش های کار خو د استفاده می کنند.

شما مهم هستید

نقش شم ا به عنوان یک س رپرس ت

فرزند شما زما ن زیادی را در پیش رو دارد. یک زمان پر از احساسات و تجربیات جدید. شروع مکتب همچنین می تواند به
معنای تغییر بزرگی در زندگی فرزند شما باشد. این ب ه این معنی است که انتظارات بیشتری وجود دارد که کودک باید بتواند ب ه
تنهایی با مسائل کنار بیاید. به عنوان مثال، ب ه موقع بودن، درک دستورالعمل ها و پیگیری چیزهای خود.

با هم، ما شرایط خوبی را برا ی کمک به کودک شما در یادگیری و توسعه ایجاد می کنیم. ای ن یک مسئولیت مشترک بین مکتب
و شما است. ما م ی خواهیم با شما به عنوا ن یک سرپرست همکاری نزدیک داشته باشیم. ما بر روی آنچه ک ه برای فرزند شما
بهتر است تمرکز می کنیم.

شرایط خوب برا ی موفقیت و رش د در کودکستان و مکتب

در اینجا شما راهنمایی هایی د ر مورد چگونگی کمک به فرزند خود به رو ش های مختلف در طو ل زمان خود د ر مکتب پیدا
خواهید کرد. هم ه کودکان شرایط متفاوتی دارند، بنابراین چیزی ک ه برای برخ ی از کودکا ن کار می کند ممکن است برای
دیگران کار نکند.

به عنوا ن یک سرپرست، شما به وضوح فرزند خو د را بهتر می شناسید و بنابراین بهترین درک را از نیازهای فرزند خود
دارید.

تقسیم اوقات و سلامت ی

بسیاری از کودکان با تقسیم اوقات ثابت احساس امنیت می کنند. علاوه بر نیازهای اساسی مانند غذا، خواب و ورزش، می
توانید تقسیم اوقات را برا ی کارهای مکتب نیز ایجاد کنید. اگر فرزند شما کار خانگی مکتب را د ر خانه انجام می دهد ، می
توانید با هم تصمیم بگیرید که کجا و چه زمانی باید انجام شود. شما همچنین می توانید در مورد اینکه شما چی زمانی کمک
کنید به توافق برسند. چیز دیگری که خوب است برا ی پیدا کرد ن تقسیم اوقات برای ای ن است ک ه چگونه به یاد داشته باشید ک ه
روز ورزش است و یا اگر یک گشت و گذار برنامه ریز ی شده انجام دهید.

توسعه زبا ن

هنگامی که با صدا ی بلند برا ی فرزندتان می خوانید، به او کمک می کنید تا واژگان و تخیل خو د ر ا توسعه دهد. اگر در خان ه به
زبانی غیر ا ز سویدنی صحبت می کنید، ایده خوبی است ک ه کتاب هایی را ب ه ا ن زبا ن نیز بخوانید.
کتاب ها معمولا دارای یک زبا ن غنی تر و واضح ت ر ا ز گفتار روزمره ما هستند. ما با هم ب ه کودک شما کمک می کنیم تا زبان
خود را توسعه دهد!

نشان دادن علاق ه

علاق ه نشان دهی د که رو ز کودک چگونه بوده است. به عنوان مثال ، می توانید بپرسید که امروز چ ه چیزی آموخته اند. شما م ی
توانید از کودک بپرسید که آیا چیزی سرگرم کننده، خسته کننده یا هیجان انگیز در طو ل روز اتفاق افتاده است. اگر عادت
دارید د ر مورد چگونگی روز خود صحبت کنید، ممکن است برای کودک آسان تر باش د که ب ه شما بگوید آیا چیزی کمتر خوب
بوده است.

بیشتر اوقات تشویق کنی د

شما می توانید به کودک خود کمک کنید تا روی پیشرفت خود تمرکز کند. قدردانی و ستایش آنچ ه ک ه به خوبی کار م ی کند. ای ن
به فرزند شما انگیزه بیشتری می دهد تا اینکه شما بر رو ی آنچ ه که کمتر خوب پیش می رود تمرکز کنید.

استرس و اضطراب عملکر د

هنگامی که یک کودک در مکتب خوب نیست، می تواند به دلیل چندین چیز مختلف باشد. گاهی اوقات مشکل می تواند مربوط
به مکتب باشد، گاهی اوقات می تواند به دلیل چیز دیگری باش د. ای ن می تواند د ر مورد دوستان، رفاه یا مشکلات یادگیری،
گاهی اوقات حتی سرکشی و رفتار سوء استفاده باشد.

اگر فرزند شما ب ه ه ر دلیل ی بیمار باشد، می تواند بر کارها ی مکتب و اوقات فراغت تاثیر بگذارد. در اینجا مهم است که ما با
هم سعی کنیم درک کنیم که چر ا کودک شما احساس اضطراب و استرس می کند. به همین دلیل ایده خوبی است که با معلم یا
معلم پیش کودکستان فرزندتان گفتگو کنید تا سعی کنید بفهمید مشکل کجاست.

همکاری با کودکستان و مکتب فرزند تا ن

گفتگوهای پیشرفت درسی در مکت ب

هرسمستر درسی یک بار گفتگوی پیشرفت درسی داریم. سپس معلم کودک را ملاقات م ی کنید و در مورد چگونگی
عملکرد کودک در مکتب و نحوه انجام انها د ر موضوعات مختلف صحبت می کنید. شما بحث می کنید که چگونه کودک می
تواند دانش خود ر ا توسعه ده د و کودک می تواند دیدگاه خود را ارائه ده د.

اگر معلم فکر می کند ک ه فرزن د شما ممکن است در یک موضوع ب ه حمایت بیشتری نیاز داشته باشد، شما نیز در مورد ان
صحبت کنید. در سویدن حضور در مکتب ابتداییه اجباری است. رفتن به مکتب یک حق برای همه کودکان و نوجوانان بین 6
تا 16 سال است.

به عنوا ن سرپرست، شما مسئول اطمینان از اینکه فرزندتان ب ه کودکستان یا مکتب می رود، هستید. اگر فرزند شما ب ه هر
دلیلی قادر ب ه آمد ن به مکتب نیست، باید ا ن ر ا طبق روش مکتب گزارش دهید. کودکستان اجباری نیست، اما شما هنوز هم باید
به ما اطلاع دهید اگر فرزن د شما غایب است.

اگر فرزند شما بدو ن اینکه شما آ ن را گزارش کرده باشید غیرحاضر باشد مکتب باید در هما ن روز به شما خبرده د. اگر
غیرحاضری بیشتر شود، مکتب با شما به عنوان سرپرست تماس می گیرد تا دلی ل ان ر ا پیدا کند و خواستار ملاقات شود. ب ا
توجه به قانو ن مکتب، مکتب موظف است غیرحاضری بدو ن عذر و بهانه مشروع را در نتایج صنف نهم درج کند.

رخصت ی

برای ما مهم است ک ه همه دانش آموزان تحصیلاتی ر ا که مستحق ان هستند دریافت کنند. اگ ر فرزند شما نیاز به مرخصی
دارد ، باید برای ان درخواست دهید. مکتب در ه ر مورد فردی ارزیابی می کند. سپس ما به طو ل مرخصی، وضعیت مطالعه
دانش آموز، اهمیت مرخصی برای دانش آموز و فرص ت دانش آموز برای جبران آموزش از دست رفته نگاه می کنیم.

Läsårstider

گفتگوی پیشرفت درسی در کودکستان

در گفتگوی پیشرفت درسی در کودکستان، شما یکی از مربیان کودک را ملاقات خواهید کرد. شما در مورد چگونگی رشد،
رشد و یادگیری کودک صحبت می کنید. اطلاعات مربوط به فعالیت های کودکستان ر ا می توانید به روش ها ی مختلف
دریافت کنید. این می تواند یک خبرنامه هفتگی، مستندات، پیام های ارسا ل شده در کودکستان یا جلسات، یا حضوری یا
دیجیتالی باشد.

نتایج خوب در مکتب

مکتب شرایط را برا ی نتایج عالی برای فرزند شما ایجا د می کند، همراه با شما ما برای موفقیت فرزند شما تلاش می کنیم.

قضاوت و نمرات در مکتب ابتدایی ه

از صنف کودکستان تا سال پنجم، دانش اموزان ارزیابی ها ی موضوعی ر ا دریافت می کنند که نشا ن می دهد اوضاع د ر
مکتب چگونه است. در سال ششم ، کودکان شروع به دریافت نمرات در ه ر ترم م ی کنند. نمرات نشان می دهد ک ه فرزن د شما
در رابط ه با دانش مور د نیاز وزارت معارف سویدن در چی سطحی قرار د ارد .
شش نمره وجود دارد ؛ ، B، C، D، E و F. A بالاترین درجه A است و درجه F ب ه ای ن معنی است که دانش آموز نیاز به دانش در
مضمون مورد نظر را دریافت نکرده است.

امتحان های عموم ی

در صنف ها ی 3 ، 6 و 9 ، دانش آموزان امتحان ها ی عمومی دارن د. این اداره وزارت معارف سویدن است که امتحان ها را
همراه با دانشگاه ها تهیه می کنند. این امتحان ها را امتحان ملی نامیده اند زیرا برای هم ه دانش آموزان د ر سویدن یکسان می
باشد. امتحان های ملی برای کمک به معلمان د ر تعیین نمرات عادلانه در نظر گرفت ه شده است.

یادگیر ی خواندن و نوشتن ب ا کمک وسای ل دیجیتا ل

دیجیتالی شدن یکی ا ز موارد تمرکز مکتب در سولنتونا است. بنابراین برای م ا طبیعی است که ا ز کمک های وسایل دیجیتالی
در مکتب استفاده کنیم. از طریق روش های آموزشی جدید و تحقیق، ما شرایط بهتری را برا ی دانش آموزان برای یادگیری
خواندن و نوشتن ایجا د می کنیم. این باعث می شو د دانش آموزان بیشتری برای یادگیری و دستیابی به اهداف شان آسان ت ر
شوند. دیجیتال سازی در سولنتونا مسئولانه با هدف و اهدا ف انجام می شود.

یک مکتب امن برای همه

ارز ش

کودکستان ها و مکاتب یک ماموریت دموکراتیک دارند. م ا محیطی ر ا تشویق می کنیم که در آن همه کودکان احسا س امنیت و
احترام کنند. ما به کودکان می آموزیم که همه مردم برابر هستند و حقوق یکسانی دارند. همچنین به این معنی است که ه ر حق
دارد هر چه می خواهد فکر کند و با او منصفانه رفتار شو د.

ارزش ها کلیدی :

همه مردم برابرند.
• همه در مکتب و مکتب به یکدیگر احترا م می گذارند.
• همه در کودکستان و مکتب مسئول یک محیط کاری خوب هستند.

امنیت ذه ن و آرامش ذه ن

برای ما، امنیت و یک محیط صلح آمیز برا ی آموزش مهم است. این یک مسئله اولویت د ر کودکستان ها و مکاتب ما است. این
به کودکان کمک می کند تا هم احساس بهتری داشته باشند و ه م نتایج بهتری در مکتب کسب کنند. ما می خواهیم امنیت و یک
محیط صلح آمیز برا ی مطالعه برای نفوذ در ک ل سفر مکتب. به همین دلی ل است ک ه ما یک برنامه اقدام ویژه برای ای ن کار
ایجاد کرده ای م.

کارکنان ما در کودکستان ها و مکاتب مسئولیت اصلی دارند تا اطمینان حاصل شود ک ه هم ه ما ا ز ای ن برنامه پیروی می
کنیم. شما به عنوا ن یک نگهبان نیز مهم هستید. شما به فرزندتان کمک می کنید تا درک کند که ما ب ا هم یک محیط کاری خوب
ایجاد می کنیم.

م ا از آزار و اذیت جلوگیری می کنی م

در سولنتونا ، ما به طو ر فعال برای جلوگیری و مقابله با انواع سرکشی و آزار و اذیت کار می کنیم. مکاتب دولتی ما ا ز
برنامه به اصطلاح اولویس/ Olweus استفاده می کنند. ای ن برنامه بر اساس تحقیقات است. این د ر مورد ایجاد یک محیط مکتب
امن است ک ه دانش اموزان می توانند یاد بگیرند و رشد کنند. تمرکز زیادی بر گرما، تعهد و مرزهای روشن است. این برنامه
همچنین به معلمان و مربیان کمک می کند تا با شرایطی ک ه آزار و اذیت هنوز رخ می دهد ، مقابله کنند.

Kränkande behandling i skolan

همه کودکان و دانش آموزان باید کمک دریافت کنند

پشتیبانی ویژه، راهنمایی تحصیلی و آموزش زبا ن مادری.

پشتیبان ی ویژ ه

همه کودکان و دانش آموزا ن باید کمک دریافت کنند. هر کودکی منحصر ب ه فر د است. همچنین نیازها و شرایط آنها است که
بتوانند به بهترین شکل یاد بگیرند. مکتب مسئول اطمینان از ای ن است که محیط یادگیری و آموزش برای فرزند شما کار می
کند.

وظیفه ما این است ک ه به کودک شما کمک کنیم تا به بهترین شکل ممکن رشد کند. بنابراین د ر صورت لزوم اصلاحاتی انجا م
خواهیم دا د. اگ ر معلم کودک ارزیابی کند که کودک نیاز به حمایت ویژه دارد ، مکتب باید در اسرع وقت این موضوع را حل
کند. این امر د ر مورد مکاتب کمون و خصوصی در اعمال م ی شو د.

ممکن است نیاز به حمایت ویژه وجود داشت ه باشد اگر فرزند شما د ر دستیابی به اهداف تعیین شده د ر یک موضوع مشکل
داشته باشد. د ر ای ن صورت، مکتب باید تحقیقات در مورد حمایت ویژه را آغاز کند. اگر تحقیقات نیاز به حمایت ویژه را نشا ن
دهد، مکتب باید یک برنامه عملی تهیه کند. به شاگرد و شم ا به عنوان سرپرست باید فرص ت داد ه شو د تا در تهیه یک برنامه
عملی شرکت کنید.

در گفتگو با مکتب، می توانید دیدگاه خود را در مورد وضعیت مکتب، نقاط قوت و مشکلات دانش آموزان ارائه دهید و
پیشنهادات خود را برای اقدامات ارائه دهی د. مطالعات نشان می دهد که بسیار مهم است که دانش آموزان و سرپرستان آنها در
توسعه یک برنامه عملی برای موفقیت برنامه فعال باشند. مکتب مسئولیت دارد که برای همکاری کا رآمد بین خانه و مکتب
تلاش کند.

این مدیر مکتب است که تصمیم می گیرد کودک چ ه نوع حمایتی را باید دریافت کند. این می تواند در مورد حمایت فردی د ر
یک موضوع یا تدریس در یک زمینه کوچکتر باشد. دانش آموز می تواند برای مدت کوتاهی یا د ر طول سال تحصیل ی خود
کمک و کمک دریافت کند.

Extra anpassning och särskilt stöd

کودکان ی که نم ی خواهند ب ه مکتب برون د

برای برخی ا ز کودکان، می تواند یک مبارزه برای رفتن ب ه مکتب باشد. این ایده خوبی است برای تماس با معلم د ر اسرع وقت
اگر شما متوجه می شوید که فرزند شما خوشحال نیست. با ه م می توانیم در مورد نیازها و وضعیت فرزند شما صحبت
کنیم. ما به ایجاد ساختا ر و افزایش احساس رفاه و امنیت کمک می کنیم. آیا فرزن د شما زبان مادری غیر ا ز سوئدی دارد ؟ آیا
فرزند شما برا ی پیروی از آموزش به زبا ن سوئدی و دستیابی به دانش مورد نیاز در یک یا چند موضوع دشوار است ؟ سپس
برای شما خوب است تا بدانید که این مسئولیت مکتب برای کمک به فرزند شما است. یک راه می تواند ارائه راهنمایی
تحصیلی به زبا ن خود دانش آموز باشد.

راهنما ی آموزش ی

آیا زبان مادر ی فرزن د شما غیر ا ز سویدنی است؟ آیا فرزند شما برای پیروی از آموزش به زبا ن سویدنی و دستیابی به دانش
مورد نیاز در یک یا چند موضوع دشوار است؟ سپس برا ی شما خوب است بدانید که ای ن مسئولیت مکتب برای کمک به فرزند
شما است. یک راه م ی تواند ارائ ه راهنمایی تحصیلی به زبا ن خود دانش آموز باشد.

زبان مادر ی

علاوه بر راهنمایی تحصیلی، دانش آموزان م ی توانند آموزش های جداگانه ای را ب ه زبا ن مادری خود دریافت کنند. با تسلط
بر زبان مادری ، کودک شما یادگیری زبان های دیگر را نیز آسا ن تر خواهد کر د. آموزش زبان مادری یک موضوع در حق
خود است. این برنامه درسی و الزامات دانش خود را دارد. اگر م ی خواهید فرزند تا ن آموزش زبا ن مادری دریافت کند ،
درخواست ا ن ر ا کنید.

Modersmål'

خدمات صحی و سلامت کودکان و دانش آموزا ن

خدمات صحی دانش آموزا ن به دانش آموزان امکان دسترسی به داکتر، نرس مکتب ، مشاوران، روانشناسان و اقدامات
آموزش ویژه را می دهد. آنها به طور پیشگیرانه و ارتقاء سلامت کار می کنند و ا ز توسعه دانش آموزان ب ه سمت اهدا ف مکتب
حمایت می کنند.

مراقبت های صح ی مکتب بخش داکتر با نرس مکتب و مشاور صحی است. آنها سلامت و توسعه دانش آموزان ر ا نظارت
می کنند و در مورد یک سبک زندگی سالم مشاوره می دهن د. آنها همچنین واکسن ها را ارائه م ی دهند.

Elevhälsan

ورزش برای رفاه و تمرکز مهم اس ت

ما انسان ه ا وقتی حرکت می کنیم و ا ز نظر جسمی فعا ل هستیم احساس خوبی داریم. برا ی ما آسا ن تر می شود که کار کنیم
وقتیکه نبض و قلب ما کار می کند. ای ن امر ه م برای بزرگسالان و هم برای کودکا ن صدق م ی کند. بنابراین، تربیت بدنی
موضوع مهمی در برنامه درس ی مکاتب است. مکتب همچنین اطمینان حاص ل می کند ک ه حرکت و فعالیت را ب ه روش ها ی
مختلف در طول روز انجا م ده د. این به کودکا ن کمک می کند تا اهمیت حرکت را در ک کنند.

حمایت از والدین

پدر و مادر بود ن گاهی اوقا ت می تواند دشوار باشد. درسولنتونا بخش حمایت از والدی ن وجود دار د. حمایت از والدین توسط
اداره سوسیال ارائ ه می شود و رایگان است. این ارائه م ی دهد :

حمایت فردی ا ز والدی ن
• حمایت والدین در گروه ه ا
• آموزش والدی ن
• مشاوره به مکاتب و کودکستان ها.

Föräldrastöd

Mer läsning för dig