Till navigation Till innehåll (s)

Länshållningsvatten

Länshållningsvatten är regnvatten, grundvatten och spolvatten som ansamlas. Det kan till exempel uppstå i schaktgropar vid byggen och kallas också schaktvatten. Det är vatten som behöver pumpas bort eller avledas.

Länsvatten kan uppkomma i samband med schaktning, sprängning, borrning och upplag av bergmassor. Det  innehåller ofta höga halter partiklar, föroreningar och näringsämnen och behöver därför renas. 

Sollentuna har tagit fram riktlinjer för hur länshållningsvatten ska hanteras.

Informera alltid kommunen

Före avledning av vattnet ska avdelningen för miljö- och hälsoskydd informeras. Det gäller även vid infiltration av länshållningsvatten, förutom när vatten återinfiltrerar i gropen där det uppstått.

Avledning av länshållningsvatten

Kontakt

Om vattnet ska ledas till VA-huvudmannens ledningar ska även SEOM ge sitt godkännande.

Sollentuna Energi och miljö - SEOM

Länshållningsvatten får inte ledas till brunnar för dagvatten eller spillvatten. Om det inte är överenskommet mellan VA-huvudmannen SEOM och Sollentuna kommun.

Avledning till Käppala avloppsreningsverk kan ske via SEOMs spillvattennät efter godkännande av SEOM. De stämmer av med Käppalaförbundet. Kommunen ska meddelas även här.

Käppalaförbundet 

Provtagning och analys

Provtagningen ska göras innan vattnet leds bort eller infiltration. Det ska göras av utbildad och behörig provtagare. Proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium. I våra riktlinjer framgår vad som gäller:

  • Riktvärde för ämnen och pH-värde.
  • Rening och hantering.
  • Provtagning och analys.
  • Analysfrekvens.

Riktlinjer för länshållningsvatten

Karta över avrinningsområden

Karta över vattenskyddsområden