Till navigation Till innehåll (s)

Länshållningsvatten 

Länshållningsvatten eller schaktvatten är regnvatten, grundvatten och spolvatten som ansamlas i till exempel schaktgropar vid byggarbetsplatser. Vatten som behöver pumpas bort eller avledas.

Länsvatten kan uppkomma i samband med schaktning, sprängning, borrning och upplag av bergmassor. Det  innehåller ofta höga halter partiklar, föroreningar och näringsämnen och behöver därför renas. 

Sollentuna har tagit fram riktlinjer för hur länshållningsvatten ska hanteras.

Informera alltid kommunen

Före avledning av vattnet ska avdelningen för miljö- och hälsoskydd informeras. Det gäller även vid infiltration av länshållningsvatten, förutom när vatten återinfiltrerar i gropen där det uppstått.

Information om avledning av länshållningsvatten

Kontakt

Om vattnet ska ledas till VA-huvudmannens ledningar ska även SEOM ge sitt godkännande.

Sollentuna Energi och miljö - SEOM

Länshållningsvatten får inte ledas till brunnar för dagvatten eller spillvatten. Om det inte är överenskommet mellan VA-huvudmannen SEOM och Sollentuna kommun.

Avledning till Käppala avloppsreningsverk kan ske via SEOMs spillvattennät efter godkännande av SEOM som stämmer av med Käppalaförbundet. Kommunens ska meddelas även här.

Käppalaförbundet 

Provtagning och analys

Provtagning ska ske innan vattnet leds bort eller infiltration. Provtagning ska göras av utbildad/behörig provtagare. Proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium. I våra riktlinjer för länshållningsvatten framgår vad som gäller:

  • Riktvärde för ämnen och pH-värde
  • Rening och hantering av länshållningsvatten
  • Provtagning och analys
  • Analysfrekvens

För mer information kontakta avdelningen för miljö- och hälsoskydd eller läs mer på länkarna nedanför.

Riktlinjer för länshållningsvatten

Karta över avrinningsområden

Karta över vattenskyddsområden