Till navigation Till innehåll (s)

Riktlinjer för länshållningsvatten 

Regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten eller liknande som ansamlas i till exempel schaktgropar vid byggarbetsplatser och som behöver pumpas bort eller avledas är så kallat länshållningsvatten eller schaktvatten.

Länsvatten kan uppkomma i samband med schaktning, sprängning, borrning och upplag av bergmassor. Länshållningsvatten innehåller ofta höga halter partiklar och föroreningar som metaller, näringsämnen med mera och behöver därför renas. 

Sollentuna har därför tagit fram riktlinjer för hur länshållningsvatten ska hanteras.

Informera alltid kommunen

Före avledning av länshållningsvatten ska avdelningen för miljö- och hälsoskydd informeras. Det gäller även vid infiltration av länshållningsvatten, förutom när vatten återinfiltrerar i gropen där det uppstått.

Information om avledning av länshållningsvatten

Kontakta avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Om länshållningsvattnet ska ledas till VA-huvudmannens ledningar ska även Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) kontaktas och ge sitt godkännande.

Sollentuna Energi och miljö - SEOM

Länshållningsvatten får inte ledas till brunnar för dagvatten eller spillvatten, såvida inte speciell överenskommelse gjorts mellan VA-huvudmannen SEOM och Sollentuna kommun.
Avledning till Käppala avloppsreningsverk kan ske via SEOMs spillvattennät efter godkännande av SEOM som stämmer av med Käppalaförbundet. Kommunens ska meddelas även här.

Käppalaförbundet 

Provtagning och analys

Provtagning ska ske innan bortledning eller infiltration. Provtagning ska genomföras av utbildad/behörig provtagare och proverna ska analyseras av ackrediterat laboratorium.

I våra riktlinjer för länshållningsvatten framgår vad som gäller:

  • Riktvärde för ämnen och pH-värde
  • Rening och hantering av länshållningsvatten
  • Provtagning och analys
  • Analysfrekvens

För mer information kontakta avdelningen för miljö- och hälsoskydd eller läs mer på länkarna nedanför.

Riktlinjer för länshållningsvatten

Karta över avrinningsområden

Karta över vattenskyddsområden