Till navigation Till innehåll (s)

Kommunens organisation

Sollentuna kommuns politiker leder arbetet i kommunen. De verkar i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Till nämnderna finns också förvaltningskontor. Där arbetar tjänstepersoner för att genomföra de uppdrag som politikerna beslutat om. Kommundirektören är den högste tjänstepersonen.

Sollentuna kommun leds av en politisk majoritet. Den består av moderaterna, liberalerna, kristdemokraterna och centerpartiet. Majoriteten har skrivit en politisk plattform. Det är en avsiktsförklaring om hur de vill styra kommunen under denna mandatperiod.
 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande grupp. Fullmäktige består av 61 ledamöter och 34 ersättare. De väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar beslut till exempel om hur kommunens pengar ska fördelas mellan nämnderna. Fullmäktige beslutar även hur stor skatten ska vara och vilka avgifter som ska tas ut.

Fullmäktige väljer revisorer och ledamöter i nämnderna och ställer upp verksamhets- och kvalitetskrav för varje nämnd. Fullmäktige sammanträder som regel en gång i månaden.

Kommunfullmäktige i Sollentuna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter och 14 ersättare. Kommunstyrelsen ska enligt lag ha uppsikt över nämnderna och deras verksamhet. Frågor som avgörs av kommunfullmäktige hanteras av kommunstyrelsen, som lämnar förslag till beslut.

Under kommunfullmäktige finns, utöver kommunstyrelsen, flera nämnder. Det finns också  två kommungemensamma nämnder.

Kommunstyrelsen i Sollentuna

Förvaltningskontor

Till kommunstyrelsen och nämnderna hör förvaltningskontor. På kontoren arbetar opolitiska tjänstepersoner. Politikerna fattar de övergripande besluten och tjänstepersonerna på förvaltningarna genomför det som är beslutat.

Sollentunas förvaltningskontor

Kommunala bolag

De kommunala bolagen är:

  • Sollentuna Stadshus AB.
  • Sollentunahem AB
  • Sollentunafastigheter 2 AB.
  • Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM).
  • Sollentuna Kommunfastigheter AB.
  • AB SOLOM.

Sollentunas kommunala bolag

Mer läsning för dig