Till navigation Till innehåll (s)

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Många byggnader och områden har pekats ut i kommunens kulturmiljöplan som särskilt värdefulla.

Kommunens kulturmiljöplan pekar ut särskilda byggnader och områden och beskriver vilka kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden de har.

Som fastighetsägare för en fastighet är du skyldig att hålla byggnader och tomten i vårdat skick. 

Kulturmiljön ställer särskilda krav

Många byggnader och områden i Sollentuna kommun ingår i kommunens kulturmiljöplan och extra hänsyn måste tas ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. De unika värden som bebyggelsen har får inte förvanskas eller försämras. Därför är det viktigt att du stämmer av vad som gäller för just din fastighet och byggnad.

Om en byggnad är särskilt värdefull ur kulturmiljösynpunkt eller om fastigheten ingår i ett särskilt värdefullt område ställs högre krav på bygglov för olika åtgärder.

I vissa fall kan du rådgöra med kommunantikvarien om exempelvis material- och färgval.

Kontakta kommunen för att stämma av kulturmiljöplan

I kartan med gällande detaljplaner går det att ta fram ett lager som visar områden som omfattas av kulturmiljöplanen.

Gällande digitala detaljplaner

Mer läsning för dig