Till navigation Till innehåll (s)
Händer på cykelstyre

Cykla året runt i Sollentuna

Det ska vara lätt att cykla i Sollentuna. Därför bygger vi ut cykelvägar, cykelparkeringar och annan cykelservice. Vi snöröjer också många cykelvägar under vintern.

Sollentunas cykelkarta

Karta över cykelpumpar

Cykelplan för Sollentuna kommun

Sollentuna kommun vill att fler ska cykla. I cykelplanen berättar vi vad vi ska göra för att förbättra för cyklister i Sollentuna:

  • Fler cykelvägar
  • Säkrare och tryggare cykelvägar
  • Högre standard året runt
  • Bättre service för cyklister
  • Fler cykelkampanjer

Fler cykelvägar

Sollentuna satsar på nya cykelvägar. Under de senaste åren har vi anlagt och byggt om cirka 30 kilometer cykelvägar. Vi kommer fortsätta bygga ut cykelnätet. Framför allt kommer vi åtgärda saknade länkar i cykelnätet och höja kvaliteten på de cykelvägar som redan finns.

Säkrare och tryggare cykelvägar

För att öka säkerheten i cykelnätet kommer cyklister i Sollentuna få mer plats. När vi bygger nya cykelvägar kommer de vara separerade från bilar och gående. Där cykelvägarna korsar bilvägar kommer cykelpassagerna som regel byggas så att bilar inte kan köra över dem i högre hastighet än 30 km/h.

Högre standard året runt

Cykelnätet prioriteras högt vad gäller snöröjning. Vi använder snöröjningsmaskiner som är särskilt anpassade för cykelbanor.

Fler cykelkampanjer

Sollentuna kommun genomför cykelkampanjer som ett sätt att fira alla som cyklar.

Bättre service för cyklister

Våra cykelvägar ska ha bra cykelvägvisning. Det är viktigt för att du som cyklist ska hitta rätt väg utan onödiga omvägar. Det är också ett sätt att informera om avstånd till lokala och regionala målpunkter. Arbetet görs i etapper. 2015 satte vi upp drygt 150 cykeltavlor med fokus på kommunens mest trafikerade cykelstråk. 2019 satte vi upp drygt 60 cykeltavlor på cykelbanorna längs Sollentunavägen, Bagarbyvägen och Norrvikenleden. Framöver kommer även lokala cykelvägar att förses med vägvisning.
Vi kommer även fortsätta jobba med cykelparkeringar. Vid viktiga målpunkter förses parkeringarna med tak, belysning, ramlåsning och luftpump. Viktiga målpunkter är till exempel kommunens pendeltågsstationer. Vid pendeltågsstationerna har vi jobbat mycket med cykelparkeringar. Under kommande år kommer de fortsätta utvecklas vad gäller antal och standard. 

Cykelmätning

Sollentuna genomför cykelmätningar vartannat år. De visar hur cykelanvändningen utvecklas.

Vi har också en cykelbarometer på Sollentunavägen vid kommungränsen till Solna. Barometern visar direkt hur många cyklister som passerar mätpunkten per dag och riktning. Det finns också en fast cykelräknare utan barometer på Norrvikenleden vid kommungränsen till Upplands Väsby. Via den kan vi se direkt hur många cyklister som passerar mätpunkten per dag och riktning.

Aktuella cykelsiffror från cykelbarometern 

Mer läsning för dig