Till navigation Till innehåll (s)

Bilda förening för ett gemensamt intresse 

För att bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse och vill utöva en verksamhet tillsammans. En ideell förening är bildad när den har en styrelse, skrivna stadgar och ett namn

Bilda styrelse

Det första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av:

 • Ordförande 
 • Sekreterare
 • Kassör

Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter och suppleanter. Suppleanter är ersättare som får rycka in om de ordinarie styrelseledamöterna inte själva kan närvara.

Bildandemöte

Vid föreningens bildandemöte väljs en tillfällig styrelse som ska fungera till det första årsmötet.
Vid val av styrelse utser föreningen samtidigt två revisorer. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet. En valberedning bör också väljas. Valberedningens uppgift är att föreslå det kommande årsmötet vilka personer som bör väljas till de olika förtroendeuppdragen i föreningen, till exempel ordförande, styrelseledamöter och revisorer.

Förslag till dagordning 

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av ordförande för mötet 
 3. Val av sekreterare för mötet 
 4. Val av protokolljusterare 
 5. Fråga om bildande av förening 
 6. Beslut om föreningsnamn
 7. Antagande av stadgar för föreningen 
 8. Fastställande av budget och verksamhetsplan 
 9. Beslut om eventuella ersättningar 
 10. Beslut om medlemsavgifter 
 11. Val av ordförande i föreningen 
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare (suppleanter) 
 13. Val av revisorer samt ersättare 
 14. Val av valberedning 
 15. Övriga frågor

Konstituerande möte

Styrelsen håller ett konstituerande möte där styrelsen inom sig själv väljer befattningshavare, som till exempel kassör och sekreterare.

Firmatecknare

På olika handlingar som bank- och posthandlingar gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den person eller de personer som föreningen utser till firmatecknare. Ofta kan det vara ordföranden tillsammans med någon annan, till exempel sekreteraren eller kassören, som får i uppdrag att teckna "föreningens firma".

Stadgar

Föreningens stadgar ska klargöra:

 • Ändamålet med föreningen 
 • Målgrupp 
 • Hur föreningen ska skötas

Här anges också föreningen verksamhets- och redovisningsår. Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1 januari-31 december) eller ha en annan indelning. Riksidrottsförbundet och fler andra riksorganisationer tillhandahåller förslag på normalstadgar. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vid årsmötet väljs normalt ordförande i särskild ordning, medan övriga personer väljs som ordinarie ledamöter eller ersättare (suppleanter) för dessa.

Styrelsemöten

Styrelsens uppgift är att handha föreningens förvaltning mellan årsmötena. Styrelsen har sammanträden så ofta det behövs, i regel en gång i månaden. Kallelse till mötena ska skickas till alla styrelseledamöter, även till ersättare (suppleanter). I kallelsen anges de ärenden som ska tas upp på mötet.
Ordföranden har som uppgift att leda styrelsemöten och andra föreningsmöten.

Protokoll

Vid varje möte ska ett protokoll upprättas. Ett protokoll ska innehålla uppgift på föreningens namn, vilka som är närvarande, tid och plats för mötet, vilka beslut som tagits o s v.

Registrering av föreningen

En förening behöver inte registreras någonstans för att ha status som ideell förening. Föreningen kan emellertid registreras genom anslutning till riksorganisation. Föreningen kan också registrera sig hos Sollentuna kommun för att synas i kommunens föreningsregister och för att kunna söka föreningsbidrag.

Registrering av förening till kommunens föreningsregister

Föreningsregister

Organisationsnummer

En ideell förening kan få ett organisationsnummer efter ansökan hos Skatteverket. För att en förenings skall kunna få ett t.ex. plus- eller bankgiro krävs det att föreningen har ett organisationsnummer. För att kunna söka föreningsbidrag behöver föreningarna ett plus- eller bankgiro i föreningens namn.

Vad säger lagen?

Det finns idag ingen speciell lag för ideella föreningar. En ideell förening betraktas som en juridisk person när den har fattat beslut om bildande, antagit stadgar och valt en styrelse. När föreningen är en juridisk person kan föreningen ha tillgångar och skulder samt ingå avtal. Även om det inte finns någon lagstiftning för ideella föreningar är föreningen skyldig att följa viss annan lagstiftning såsom skattelagstiftningen och bokföringslagen. En ideell förening är bokföringsskyldig om tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor eller om föreningen bedriver näringsverksamhet (t.ex. avgiftsbelagda aktiviteter eller evenemang, servering, bokförsäljning, kiosk, lotterier, bingo, reklamupplåtelse, fest- och danstillställningar).

Även föreningar som inte är bokföringsskyldiga bör dock föra bok över inkomster och utgifter respektive tillgångar och skulder. Det är viktigt att gentemot medlemmar, bank, leverantörer, kommun och andra intressenter kunna visa hur föreningens ekonomi ser ut. Tänk på att alla handlingar kring bokföringen skall bevaras under minst 10 år (detta gäller även underlag för föreningsbidrag).