Till navigation Till innehåll (s)
Ordförandeklubba

Bilda förening

För att kunna starta en ideell förening ska ni vara minst tre medlemmar. Börja med att skriva ett förslag till stadgar. Sedan ska ni diskutera och besluta om stadgar och styrelse. Det gör ni på det första medlemsmöte.

Bilda styrelse

Det första steget mot en förening är att bilda en styrelse. Den ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör.

Utöver dessa kan styrelsen ha ett antal ledamöter och suppleanter som rycker in om de ordinarie inte kan närvara.

Bildandemöte

Vid föreningens bildandemöte väljs en tillfällig styrelse som ska fungera till det första årsmötet. Vid val av styrelse utser föreningen samtidigt två revisorer. Deras uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet. En valberedning bör också väljas. Deras  uppgift är att föreslå vilka personer som bör väljas till de olika uppdragen på årsmötet. Till exempel ordförande, styrelseledamöter och revisorer. 

Förslag till dagordning 

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet. 
 3. Val av sekreterare för mötet .
 4. Val av protokolljusterare.
 5. Fråga om bildande av förening. 
 6. Beslut om föreningsnamn.
 7. Antagande av stadgar för föreningen. 
 8. Fastställande av budget och verksamhetsplan. 
 9. Beslut om eventuella ersättningar.
 10. Beslut om medlemsavgifter.
 11. Val av ordförande i föreningen. 
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare (suppleanter).
 13. Val av revisorer samt ersättare. 
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Konstituerande möte

Styrelsen håller ett inledande möte där styrelsen bestämmer vem ska vara kassör och sekreterare och så vidare.

Firmatecknare

På olika handlingar som bank- och posthandlingar gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den person eller de personer som föreningen utser till firmatecknare. Ofta kan det vara ordföranden och till exempel sekreteraren eller kassören.

Skriv stadgar

Stadgarna är föreningens regler. I stadgarna ska det stå om föreningens ändamål, föreningens namn och hur beslut ska fattas:

 • Ändamålet med föreningen 
 • Målgrupp
 • Hur föreningen ska skötas

Här anges också föreningen verksamhets- och redovisningsår. Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1 januari-31 december) eller ha en annan indelning. 

Riksidrottsförbundet och fler andra riksorganisationer har förslag på stadgar. 

Riksidrottsförbundet om att starta idrottsförening

Styrelsemöten

Styrelsens uppgift är att handha föreningens förvaltning mellan årsmötena. Styrelsen har sammanträden så ofta det behövs, i regel en gång i månaden. Kallelse till mötena ska skickas till alla styrelseledamöter, även till ersättare (suppleanter). I kallelsen anges de ärenden som ska tas upp på mötet. Ordföranden har som uppgift att leda styrelsemöten och andra föreningsmöten.

Protokoll

Vid varje möte ska ett protokoll upprättas. Ett protokoll ska innehålla uppgift på föreningens namn, vilka som är närvarande, tid och plats för mötet, vilka beslut som tagits och så vidare.

Registrering av föreningen

En förening behöver inte registreras någonstans. Den kan registreras genom anslutning till riksorganisation. Föreningen kan också registrera sig hos Sollentuna kommun. Då kan den vara med i vårt föreningsregister och kan söka föreningsbidrag.

Registrering av förening till kommunens föreningsregister

Föreningsregister

Organisationsnummer

En ideell förening kan få ett organisationsnummer efter ansökan hos Skatteverket. För att en förenings skall kunna få ett plus- eller bankgiro krävs det att föreningen har ett organisationsnummer. För att kunna söka föreningsbidrag behöver föreningarna också  ett plus- eller bankgiro i föreningens namn.

Vad säger lagen?

Det finns ingen speciell lag för ideella föreningar. De betraktas som en juridisk person som kan ha tillgångar och skulder samt ingå avtal. Föreningar är skyldig att följa skattelagar och bokföringslagen.

En ideell förening är bokföringsskyldig om den har tillgångarna över 1,5 miljoner kronor. Eller om föreningen har en näringsverksamhet. Det kan till exempel vara fester och andra evenemang med entré, servering, försäljning, lotterier, bingo eller reklamupplåtelse.

Det är viktigt att kunna visa hur föreningens ekonomi ser ut. Så även föreningar inte är bokföringsskyldiga  bör den föra bok över sina inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Det ska kunna visas upp för medlemmar, bank, leverantörer, kommun och andra intressenter. Tänk på att alla handlingar kring bokföringen ska bevaras under minst tio år. Det gäller även underlag för föreningsbidrag.

Mer läsning för dig