Till navigation Till innehåll (s)

Barn som far illa

Om du är orolig för att ett barn eller ungdom far illa bör du kontakta socialkontoret. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakta socialkontoret

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa kan du kontakta socialkontoret. Då ringer du till kommunens kontaktcenter som hjälper dig vidare till mottagningsgruppen för barn och unga. 

Telefonnummer: 08-579 210 00.

Orosanmälan

Om du är orolig för att ett barn far illa och osäker på om du ska göra en orosanmälan kan du rådgöra med socialsekreterare utan att berätta vilket barn det rör. Du kan få råd om det du känner till om barnets situation är grund för en anmälan eller inte.

Privatperson

 I Socialtjänstlagen står det att den som får veta något som kan innebära att ett barn behöver skydd bör anmäla det till Socialnämnden.

Yrkesverksam

Många yr­kes­grup­per har en an­mäl­nings­skyl­dig­het. Du som ar­be­tar på en myn­dig­het som rör barn och unga el­ler i sitt yr­ke kom­mer i kon­takt med barn el­ler unga ska ge­nast an­mä­la till So­ci­al­kontoret om du miss­tän­ker att ett barn el­ler ung per­son far il­la el­ler ris­ke­rar att fa­ra il­la. Sam­ma skyl­dig­het gäl­ler ock­så dig som ar­be­tar in­om pri­vat verk­sam­het som rör barn och unga samt per­so­nal i vård och om­sorg.

Anonym eller inte när du anmäler?

Privatperson

Du som kontaktar oss som privatperson kan välja att inte uppge ditt namn. Om kontakten leder till en anmälan är vi skyldiga att registrera denna även om du väljer att vara anonym.

Du ringer till kontaktcenter om du vill vara anonym.

Om du uppger ditt namn är du inte anonym även om du sedan säger att du vill vara anonym. Det betyder att barnet och dess föräldrar som regel får veta att det är du som gjort anmälan.

Ofta behöver socialsekreterare vid ett senare tillfälle komplettera de uppgifter som någon har lämnat i en anmälan. Därför är det bästa för vidare utredning att du lämnar ditt namn när du gör en anmälan.

Säkra meddelanden – här anmäler du då du inte vill vara anonym

Yrkesverksam

Du som gör en anmälan i ditt yrke har inte möjlighet att vara anonym. Du kan göra en anmälan på te­le­fon men behöver se­na­re göra det skrift­ligt också. Skolor, förskolor andra verksamheter med anmälningsplikt avgör själva vem som gör anmälan. Anmälare behöver kunna svara på frågor från socialtjänsten både innan och efter att utredning eventuellt inleds.

Vi tar emot anmälningar via ”säkra meddelanden”. Instruktioner finns i anmälningsblanketten.

Anmälan till socialtjänsten för dig som är yrkesverksam, (ifyllbar pdf) 

Anmälningar per post skickas till Socialkontoret, Barn och ungdomsenheten, Sollentuna kommun

191 96 Sollentuna. 

Akut - socialjouren 010- 444 05 00

Om du har akuta sociala problem som inte kan vänta tills socialkontoret öppnar kan du vända dig till socialjouren. Vid Socialjouren Nordväst finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd. Telefonnummer: 010-444 05 00.

Socialtjänstens ansvar

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn som befinner sig i en utsatt situation får det stöd och skydd som de behöver.

När en anmälan kommer in till socialkontoret är vi skyldiga att ta ställning till om förhållandena för just det barnet kan innebära behov av skydd och stöd. En socialsekreterare tar kontakt med familjen för att informera om de uppgifter som kommit in och för att göra en första bedömning. Om socialsekreteraren bedömer att anmälan är allvarlig eller att mer information behövs inleds en utredning av barnets sociala situation.