Till navigation Till innehåll (s)
Ilustrationsskiss till dammarna i slottsparken

Två nya dammar som renar Edsviken

I Edsbergsparken pågår förberedelser för att anlägga två nya vattendammar. De nya dammarna ska bli vackra och berikande inslag i parkmiljön. Men de ska samtidigt göra nytta genom att rena det dagvatten som idag rinner från Sollentunas vägar ut i Edsviken.

Bygget av dammarna ingår i en större utveckling av ledningsnäten för vatten, avlopp och fjärrvärme som behövs då nya bostäder byggs, bland annat i Väsjön. 

Arbetena utförs av SEOM, som ansvarar för vatten och avlopp i Sollentuna kommun. Total ingår fem etapper som pågår 2023-2027. Arbetena påverkar ett område från Edsängen till Edsbergsparken via Gärdesskolan. 

Tidplan och etappindelning - SEOMs webbplats

Aktuella mark- och vägarbeten

Dagvattendammar i Edsbergsparken

För att Edsviken ska få en bättre ekologisk status behöver halterna av fosfor minska.

År 2020 beslutade SEOMs styrelse och Sollentunas kommunfullmäktige att det ska byggas dagvattendammar för rening av dagvatten i norra änden av Edsviken i Edsbergsparken. Målet med dammarna är främst att uppnå nödvändig rening av vatten från gator och vägar i centrala Sollentuna, men också att göra parkmiljön trevligare.

Dammarna planeras börja byggas under 2024 och planeras stå färdiga 2026.

Trädgårdsdammen

Trädgårdsdammen planeras som en damm i klassisk stil med stensatta kanter som anläggs på gräsytan väster om köksträdgården närmast Landsnoravägen. Förlaget till utformning av Trädgårdsdammen är inspirerat av en skiss på en damm på samma plats på 1700-talet.

Parkdammen

I den södra delen av Edsbergsparken är Parkdammen planerad. Den kommer att få en mer naturlig karaktär med fyra sammanhängande delbassänger i etage från Sollentunavägen ner mot Edsvikens strand.

Gestaltningsförslag dagvattendammar i Edsbergsparken

Berikar miljön på flera sätt

Utöver den nytta dammarna kan göra för Edsviken är ambitionen att de även ska passa bra in i Edsbergsparkens kulturmiljö. Därtill skulle dammarna förbättra förutsättningarna för biologisk, mångfald och rekreation i parken. I dag rinner dagvatten ut i Edsviken utan att renas ordentligt och viken är sedan länge påverkad av miljögifter och övergödning. Det finns ett stort behov av rening.

Kommunens VA-huvudman Sollentuna Energi och Miljö AB, SEOM, har tillsammans med Sollentuna kommun hittat en lösning för rening av det dagvatten som idag släpps ut i två större utlopp i Edsvikens inre del. Den nya lösningen med två dagvattendammar i parken ersätter den tidigare idén med en skärmbassäng och bryggor utmed Edsvikens strandpromenad.

Unikt träd flyttas

I samband med att dammarna anläggs kommer också träd och växtlighet i parken att ses över och anpassas. Några träd kommer att tas ned medan en cirka 50-60 år gammal flikbladig bok har flyttats för att ge plats åt parkdammen.  

Vattenplanen – ett viktigt verktyg för bra vattenområden

Kommunens vattenplan från 2020 innehåller en rad åtgärderför att förbättra Edsvikens vattenkvalitet.

Till exempel ska förorenad mark där båtarna läggs upp saneras. Även anläggningar för att rena dagvatten ska tas fram. Ett annat exempel är att vikens sediment behandlas för att permanent binda fosfor och minska övergödningen. Så gjorde kommunen 2020 i ett EU-projekt vid sjön Norrviken.

Syftet med Sollentunas vattenplan är att säkra tillgången till bra vattenområden för bad, fiske och annan rekreation. Men även att skapa förutsättningar för att ytvattnet får ett rikt växt- och djurliv. Dessutom ska vattenplanen skapa förutsättningar för att skydda grundvattnet och säkra en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

Generalplanen från 1760 inspirerar

Generalplanen från 1760 har gett flera idéer till förslaget med två dammar i parken. Idealen från den franska barocken med symmetri, raka linjer och tydliga axlar har gett inspiration.

Det första tydliga tecknet på att det fanns en trädgård vid Edsbergs slott är från 1649 då trädgårdsmästare Nils Eriksson och gårdsdrängen Jöran finns med i avlöningslistan. En enkel karta över trädgården från 1687 visar att Edsbäcken dämts på två ställen och en större och en mindre damm byggts. Nästa tydliga epok som är den franska barocken och generalplanen som gjordes för Edsbergs slott 1760.

När det gäller Parkdammen finns det två avbildningar som har givit inspiration. Dels en anonym akvarell från slutet av 1700-talet dels en etsning av Jonas Carl Linnerhielm från 1787. På en karta från 1810 går att se att trädgården är uppdelad i kvadrater och att det finns en damm i anslutning till trädgården. 1859 är dammen borta igen och en kanalliknande bäck flyter fram genom trädgården. På ett flygfoto från 1900-talet finns en del spår som visar hur trädgården är uppdelad i kvadrater och rektanglar med tydliga raka gångar som delar in lotterna.

Malla Silverstolpes beskrivning av Parkbäcken ger också stöd till utformningen:

”…flyter där emellan höga gröna stränder, där en häck av ovanligt höga alar på båda sidor följer den. Ned mot Edsviken, där den utfaller, delar den sig i två grenar och bildar en liten grön holme omgiven av alar. Om våren i synnerhet är denna bäck mycket vacker och dess klara sorlande vatten upplivar det täcka landskapet.”

Parkdammen_Illustration perspektiv_30.png

Parkdammen .

Mer läsning för dig