Till navigation Till innehåll (s)

Skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd

Enligt skollagen kan elever ha rätt till gratis skolskjuts mellan skolan och hemmet. Det gäller elever i förskoleklass, grundskola samt anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.

Du kan få rätt till skolskjuts för ditt barn om det behövs på grund av:

  • Färdvägens längd.
  • Trafikförhållanden.
  • Elevens funktionsnedsättning.
  • Annan särskild omständighet.

Kommunen beslutar om vilka elever som har rätt till skolskjuts. Behovet av skolskjuts kan behöva styrkas med till exempel ett läkarintyg. Rätten till skolskjuts gäller enbart om eleven går i den skola som kommunen placerat eleven i (elevens grundplacering).

En elev kan få skolskjuts till en annan skola om eleven hade beviljats skolskjuts till sin grundplacering och om kommunens kostnad inte blir högre.

Kommunen har inte skyldighet att anordna skolskjuts till en fristående skola i en annan kommun.

SL-kort och skoltaxi

Huvudregeln är att kommunen ersätter resor med kollektivtrafik (SL-kort) mellan skolan och hemmet. Om det inte är möjligt för eleven att färdas med kollektivtrafiken kan skolskjutsen ske med skoltaxi. Det innebär då turbundna resor mellan hemmet och skolan som samplaneras med andra elever.

Skolskjuts vid växelvis boende

Om eleven bor växelvis hos båda vårdnadshavarna kan eleven beviljas skolskjuts från båda boendena. Det gäller vid gemensam vårdnad där båda är folkbokförda i Sollentuna kommun men på olika adresser.

Vid olycksfall

Om en elev är i behov av resor till och från skolan efter en olycka ska det hanteras av privat försäkring. Skolskjuts i sådana fall godkänns inte som regel av kommunen.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan gäller ett läsår i taget och görs via e-tjänst eller via blankett.

Ansökan om skolskjuts via e-tjänst 

Skolskjuts i förskola 

Endast barn som är placerade i kommunal specialverksamhet i Sollentuna kan beviljas resor till förskolan. Det sker efter individuell bedömning.

Skolskjuts i förskolan

Så här går det till

Det är bolaget Sirius Omsorg AB som sköter skolskjutsarna i Sollentuna. De är en del av Taxi Stockholm och har stor vana vid den här typen av ansvar. 

För dig som har beviljats skolskjuts

Skollagen och kommunens regler

Skollagen:

  • 9 kapitel 15 b och 21a § § (förskoleklassen).
  • 10 kapitel 32 och 40 § § (grundskolan).
  • 11 kapitel 31 och 39 § § (grundsärskolan).
  • 18 kapitel 30 och 35 §§ (gymnasiesärskolan).
  • Kommunens regler om skolskjuts.

Mer läsning för dig