Till navigation Till innehåll (s)

Funktionshinderrådet

I kommunen finns ett funktionshinderråd. I detta råd ingår representanter både från kommunen och från de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Här kan kommunen och de olika organisationerna samråda och utbyta information med varandra.

Funktionshinderrådet består av tolv ledamöter och tolv ersättare. Kommunstyrelsen utser sju ledamöter och funktionshinderorganisationerna har fem platser. Kommunens ledamöter och ersättare väljs för ett år. Rådet är direkt underställt kommunstyrelsen

Vad är funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan till exempel uppstå till följd av sjukdom. Den kan också vara en följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara bestående eller övergående. En person med funktionsnedsättning kan uppleva hinder i vissa miljöer, men inte i andra.

Vad gör kommunens funktionshinderråd?

Rådets uppgift gift är bland annat att:

  • Bevaka att kommunens nämnder, styrelser och förvaltningar känner till vilka frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning.
  • Bidra med sin kunskap i de frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning.
  • Komma in med synpunkter i ett tidigt skede när olika ärenden behandlas i kommunens nämnder eller styrelser.
  • Se till att nämnderna tar upp frågor om tillgänglighet och delaktighet för alla invånare när nämnden planerar sin verksamhet.
  • Komma med förslag på frågor som bör tas upp i nämnderna.
  • Bevaka och ta del av frågor som rör planering av samhället och utbud av service. Om rådet tycker att det krävs mer resurser i en fråga ska man motivera varför.
  • Lämna underlag och synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen.

Funktionshinderrådets syfte

Funktionshinderrådets främsta syfte är att verka för att alla Sollentunabor ska ha lika förutsättningar att leva och verka i kommunen.

Funktionshinderrådets mål

Rådets mål är att Sollentunaborna inte ska känna sig hindrade att bosätta sig någonstans i kommunen för att de har en funktionsnedsättning. Kommunikationer och annan service i kommunen ska vara tillgängliga och ska kunna användas av alla Sollentunabor.

Nominera ledamöter och ersättare

Om din organisation vill vara representerad i Funktionshinderrådet kan ni nominera en ledamot eller ersättare. Det är rådet som beslutar om organisationen får plats eller inte.

För att nominera en ledamot eller ersättare, skicka ett mail till Kontaktcenter och berätta vilken organisation ni representerar. Organisationen väljer själv vem som ska representera dem i rådet, under förutsättning att rådet godkänner att organisationen får en plats. Den personen måste vara folkbokförd i Sollentuna kommun.

Kontakta oss gärna

Välkomna med frågor och synpunkter till funktionshinderrådet.

Kontakt funktionshinderrådet

Ledamöter och ersättare i funktionshinderrådet - Troman Publik

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun

Mer läsning för dig