Till navigation Till innehåll (s)

Funktionshinderrådet

I kommunen finns ett funktionshinderråd. I rådet ingår representanter från kommunen och från de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. I rådet samråder kommunen och de olika organisationerna, och utbyter information med varandra.

Funktionshinderrådet består av nio ledamöter. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och funktionshinderorganisationerna har fem platser. Kommunens ledamöter och ersättare väljs för ett år. Rådet är direkt underställt kommunstyrelsen

Vad är funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan till exempel uppstå till följd av sjukdom. Den kan också vara en följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara bestående eller övergående. En person med funktionsnedsättning kan uppleva hinder i vissa miljöer, men inte i andra.

Vad gör kommunens funktionshinderråd?

Rådets uppgift gift är bland annat att:

 • bevaka att kommunens nämnder, styrelser och förvaltningar känner till vilka frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning
 • Bidra med sin kunskap i de frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning
 • Komma in med synpunkter i ett tidigt skede när olika ärenden behandlas i kommunens nämnder eller styrelser
 • Se till att nämnderna tar upp frågor om tillgänglighet och delaktighet för alla invånare när nämnden planerar sin verksamhet
 • Komma med förslag på frågor som bör tas upp i nämnderna
 • Bevaka och ta del av frågor som rör planering av samhället och utbud av service. Om rådet tycker att det krävs mer resurser i en fråga ska man motivera varför.
 • Lämna underlag och synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen

Funktionshinderrådet arbetar för:

Att Sollentuna kommun ska tillämpa FN:s konvention från 2006 om rättigheter för personer med funktionedsättning.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter. FHR arbetar för att konventionen ska följas. Alla barn och ungdomar i Sollentuna ska kunna delta på lika villkor i aktiviteter på fritiden eller i undervisning i skolan. I Sollentuna får föräldrar tillsammans med sina barn fritt välja bland annat skola och barnomsorg. Den valfriheten ska inte begränsas av att barnet har en funktionsnedsättning.

En person med funktionsnedsättning ska kunna välja att bo kvar i sitt hem. Den som ändå vill flytta ska kunna välja en funktionsanpassad bostad i den kommundel där man vill bo. Bostaden ska ha nära till såväl kommunal som kommersiell service.

Funktionshinderrådets mål

Rådets mål är att Sollentunaborna inte ska känna sig hindrade att bosätta sig någonstans i kommunen för att de har en funktionsnedsättning. Kommunikationer och annan service i kommunen ska vara tillgängliga och ska kunna användas av alla Sollentunabor.

Kontakta oss gärna

Välkomna med frågor och synpunkter. Kontakta gärna ordförande i rådet.

Kontakt funktionshinderrådet

Ledamöter

Ordinarie ledamöter utsedda av kommunstyrelsen

 • Eva Ireblad (KD), ordförande
 • Gun-Lis Roos (L), 1:e vice ordf.
 • Anki Elken (SP), 2:e vice ordf.
 • Joakim Stockhaus (M) 

Ersättare utsedda av kommunstyrelsen

 • Irina Alewert (M)
 • Martha Duvell (KD)
 • Margareta Cantell (C)
 • Tanja Bojovic (S)

Ordinarie ledamöter - representanter från funktionshinderorganisationerna

 • Anne Lööw (RTP-s, Funktionsrätt)
 • Larsroland Hammarström (Hörselskadades riksförbund SUS, Funktionsrätt)
 • Lina Martinsson Achi (Autism & Aspergerförbundet, Funktionsrätt,)
 • Karl-Åke Söderberg (SRF) Synskadades riksförbund
 • Henrik Häggbom (DHR) Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Ersättare - representanter från funktionshinderorganisationerna

 • Ulrika Lindgren ( FUB, Funktionsrätt,)
 • Britt Nyström  (HjärtLung, Funktionsrätt,)
 • Anita Maddock (SRF) Synskadades riksförbund
 • Vakant (DHR)

Dagordningar och handlingar