Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Funktionshinderrådet 

I kommunen finns ett funktionshinderråd för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet, (FHR) består av 9 ledamöter. Kommunstyrelsen utser 4 ledamöter och funktionshinderorganisationerna har 5 platser. Kommunens ledamöter och ersättare väljs for en period av ett år, sammanfallande med nämndernas valperiod.
Funktionshinderrådet i Sollentuna kommun hette tidigare Handikapprådet. Namnbytet skedde i april 2017.

Vad är funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd. Det kan också vara en följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller övergående natur. En person med funktionsnedsättning kan uppleva hinder i vissa miljöer men inte i andra.

Vad gör kommunens funktionshinderråd?

Rådet är direkt underställt kommunstyrelsen. Det är ett rådgivande organ och dess uppgift är bland annat att:

 • Arbeta för att frågor som är viktiga för personer med funktionsnedsättning beaktas i kommunens nämnder, styrelser och förvaltningar och att funktionsnedsattas sakkunskap förmedlas dit.
 • Bevaka att synpunkterna från rådet tas till vara i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendenas handläggning i kommunens nämnder och styrelse.
 • Medverka till att tillgänglighet och delaktighet för alla kommuninvånare beaktas i kommunens nämnders verksamhetsplanering och initiera nya frågor rörande funktionsnedsättning till kommunens nämnder.
 • Bevaka och ta del av frågor som rör samhällsplaneringar och serviceutbud; motivera önskemål om resursförstärkning och lämna underlag och synpunkter på den övergripande samhällsplaneringen i kommunen

FHR arbetar för:

Att Sollentuna kommun ska tillämpa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionedsättning från 2006.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter. FHR arbetar för att detta ska efterföljas. Alla barn och ungdomar i Sollentuna ska kunna delta i fritidsaktiviteter och skolundervisning på lika villkor. I Sollentuna får föräldrar tillsammans med sina barn fritt välja bland annat skola och barnomsorg. Ett barns eventuella funktionsnedsättning ska inte begränsa denna valfrihet.

En person med funktionsnedsättning ska kunna välja att bo kvar i sitt hem. Den person som väljer att flytta ska kunna välja en annan funktionsanpassad bostad i vald kommundel med närhet till såväl kommunal som kommersiell service.

FHR har som mål:

Att Sollentunaborna inte till följd av eventuell funktionsnedsättning ska uppleva hinder att bosätta sig någonstans i kommunen. Kommunikationer och annan service i kommunen ska vara tillgängliga och användbara för alla Sollentunabor.

Kontakta oss gärna

Välkomna med frågor och synpunkter. Kontakta gärna ordförande eller sekreterare i rådet.

Maja Tejic, sekreterare

Maja.tejic@sollentuna.se

08 579 216 46

Eva Ireblad, ordförande

Eva.ireblad@sollentuna.se

070 872 74 35

Ledamöter

Ordinarie ledamöter utsedda av kommunstyrelsen

 • Eva Ireblad (KD), ordförande
 • Gun-Lis Roos (L), 1:e vice ordf.
 • Anki Elken (SP), 2:e vice ordf.
 • Joakim Stockhaus (M) 

Ersättare utsedda av kommunstyrelsen

 • Martha Duvell (KD)
 • Helen Henningsson (C)
 • Tanja Bojovic (S)
 • Veronica Liedberg (M)

Ordinarie ledamöter - representanter från funktionshinderorganisationerna

 • Anne Lööw (RTP-s)
 • Larsroland Hammarström (Hörselskadades riksförbund SUS)
 • Lena Pettersson (Funktionsrätt, Strokeföreningen)
 • Anita Maddock (SRF) Synskadades riksförbund
 • Henrik Häggbom (DHR) Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Ersättare - representanter från funktionshinderorganisationerna

 • Bibi Eriksson (Funktionsrätt, Mag- och tarmföreningen)
 • Ulrika Lindgren (Funktionsrätt, FUB)
 • Britt Nyström (Funktionsrätt, HjärtLung)
 • Per Karlström (SRF) Synskadades riksförbund
 • Vakant (DHR)

Dagordningar och handlingar