Till navigation Till innehåll (s)

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som inte tränger ner i marken utan rinner på markytan, i ledningar eller via diken till sjöar, vattendrag och havsvikar.

Hur vi tar hand om dagvattnet påverkar både sjöar, vår havsvik och våra vattendrag. Och på sikt grundvattnet. Det finns flera sätt att se till att minska föroreningarna i dagvattnet och alla kan hjälpa till.

Dagvattnet behöver renas

Dagvattnet behöver ofta renas innan det når ut i naturliga vatten. Det mest förorenade dagvattnet uppstår ofta på vägar, parkeringar och andra platser för trafik. Föroreningarna kan till exempel bestå av näringsämnen (fosfor och kväve), tungmetaller (zink, koppar, bly, kvicksilver, kadmium, krom) och organiska föreningar (t. ex. PAHer).

I kommunens policy för dagvatten fastslår kommunen att vi ska arbeta för att:

  1. Minska konsekvenserna vid översvämning
  2. Bevara en naturlig vattenbalans
  3. Minska mängden föroreningar
  4. Utjämna dagvattenflöden
  5. Berika bebyggelsemiljön

I den bebyggda miljön ska många aspekter vägas in, till exempel; säkerhet, tillgänglighet, estetik och behovet av markanvändning. Ibland måste vi därför kompromissa för att bygga ett så bra samhälle som möjligt, för alla.

Så ska kommunen förbättra dagvattenhanteringen

Kommunen och SEOM (Sollentuna Energi och Miljö AB), som är huvudman för vatten- och avloppsnätet, arbetar tillsammans med olika lösningar, bland annat för att rena det dagvattnet som leds till Edsviken.

Bidra till en giftfri miljö och renare vatten

 

Mer läsning för dig