Till navigation Till innehåll (s)

Extra anpassning, särskilt stöd

Ibland behöver elever stöd i skolan under kortare eller längre tid. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats som är möjlig att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Några exempel på extra anpassningar: 

 • extra tydliga instruktioner.
 • stöd att sätta igång arbetet.
 • hjälp att förstå texter.
 • digital teknik med anpassade programvaror.
 • enstaka specialpedagogiska insatser.

Särskilt stöd

Särskilt stöd är insatser som normalt inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Några exempel på särskilt stöd:

 • regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne, till exempel undervisning av en speciallärare under en längre tid.
 • placering i en särskild undervisningsgrupp.
 • enskild undervisning.
 • anpassad studiegång, vilket innebär avvikelser från timplanen och de ämnen och mål som gäller för utbildningen, exempelvis att ett ämne eller delar av.
 • reducerat program i gymnasieskolan – med samma förutsättningar som för anpassad studiegång men kopplat till kurser.
 • reducering av nationellt program i gymnasiesärskolan.

Åtgärdsprogram

Efter att utredning är gjord fattar rektorn, eller den i personalen som rektorn har delegerat ansvaret till, ett beslut om eleven behöver särskilt stöd. I de fall som utredningen visar att behovet av stöd kan tillgodoses genom extra anpassningar utarbetas inget åtgärdsprogram. Ett beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram ska dokumenteras skriftligt.

Är du inte nöjd med besluten gällande åtgärdsprogram kan du överklaga. Information om hur det går till får du av din skola.

Särskilda undervisningsgrupper

Elever ska i första hand gå i sin ordinarie skola men ibland kan vissa elever behöva gå i särskilda undervisningsgrupper. Till de här verksamheterna finns ett särskilt ansökningsförfarande. Ta kontakt med din skola om du vill veta mer om dessa grupper.

Brageskolans språkklasser

För barn med grava tal- och språkstörningar, åk F-9.

Brageskolan

Autismverksamhet på Silverdalsskolan

På Silverdalsskolan finns särskilda undervisningsgrupper för elever med autismspektrumtillstånd (AST), från årskurs 1 till 9.  Du som vårdnadshavare söker skolplats tillsammans med ditt barns nuvarande skola. Det sker genom ett särskilt ansökningsförfarande som är separat från ordinarie skolval. Det är endast elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun som kan ansöka om plats i vår autismverksamhet.

Silverdalsskolans autismverksamhet

RN-enheten på Turebergsskolan

För elever med rörelsenedsättning, F-åk 9.

Turebergsskolans RN-enhet

Vill du överklaga ett beslut?

Om du har fått ett beslut från Sollentuna kommun som du är missnöjd med har du möjlighet att få vissa beslut överprövade av Skolväsendets överklagandenämnd. 

Skolväsendets överklagandenämnd

Mer läsning för dig