Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten 

Sollentuna kommun är ansvarig väghållare på kommunala vägar. Aktuella arbeten listas nedan.

Trafikverket är ansvarig väghållare för de statliga vägar och järnvägar som löper genom kommunen. Det innebär att Trafikverket ansvarar för de ombyggnationer som sker på det statliga infrastrukturnätet. I Sollentuna är det E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (Väg 267), Norrortsleden (Väg 265) samt Danderydsvägen som är statliga vägar. Östkustbanan är statlig järnvägen som går genom kommunen.

Trafikverket - aktuella vägarbeten

 • Götavägen är avstängd för biltrafik

  Götavägen är avstängd för biltrafik vid nr 1 pga att Seom utför avloppsreparation. Gående och cyklister kommer förbi. Arbetet beräknas vara klart i början av vecka 33.

 • Sågvägen är avstängd för genomfart

  Sågvägen är avstängd för genomfart vid nr 4, pga av att Seom utför anläggningsarbete. Gående och cyklister kan passera. Arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti.

 • Omläggning av busstrafik i Sjöberg

  Under perioden 3-23 augusti utför SEOM arbete med fjärrvärme på Lomvägen. Av säkerhetsskäl kommer Lomvägen stängas av utanför Sjöbergs centrum under tiden arbetet pågår. Det innebär att busstrafiken tillfälligt kommer ledas om och...

 • Ny fjärrvärmeledning i Häggvik

  Under perioden augusti-september utför SEOM arbete i korsningen Häggviksvägen/Västervägen för att förstärka fjärrvärmenätet. Arbetet påverkar delar av gång- och cykelbanan, därför kommer en temporär gång- och cykelväg istället gå...

 • Gångstråket Sollentuna Sjukhus-Strandvägen

  Under vecka 30 och 31 kommer vi att justera en del av det befintliga gångstråket mellan Sollentuna sjukhus och Strandvägen. Gångbanan kommer att vara avstängd 3-4 dagar vecka 30 för att därefter öppnas upp igen. Var uppmärksam på...

 • Ombyggnation av befintligt övergångsställe i Rotebro

  Under vecka 32-35 kommer vi att anpassa övergångsstället i korsningen Konsumentvägen/Rotebrovägen. Det kommer att vara något smalare körfält åt båda riktningar, va uppmärksam på rådande skyltning.

 • Ribbings väg vid Rösjöskolan

  Sollentunahem förtätar kvarteret Esset på Ribbings väg med nybyggda hyresrätter som beräknas att stå klara 2022. Under vecka 30-35 kan sprängning inom arbetsområdet förekomma måndag-fredag mellan klockan 10.00-14.00. Vid sprängning...

 • Begränsad framkomlighet på Sollentunavägen i Tureberg

  Sedan vecka 25 pågår en brorenovering på Sollentunavägen i höjd med Vittraskolan och Sofielundsskolan. Arbetet utförs i två etapper där ett körfält tas i anspråk åt gången och trafiken regleras med tillfälliga trafikljus.

 • Busshållplats byggs om på Frestavägen

  På Frestavägen mellan Hovslagarevägen/Sörmlandsvägen kommer busshållplatsen att byggas om, arbetet slutförs i augusti månad.

 • Arbeten i Silverdal

  I samband med produktionen av nya bostäder söder om Silverdals kapell pågår väg-, schakt och ledningsarbeten i området. Arbeten i området kommer att pågå fram till 2022.

 • Åtgärder i naturområdet vid Rådan gårdsväg

  Nu startar arbetet med att utforma naturområdet som ligger mellan de nya bostäderna i grönområdet som ramas in av Rådan gårdsväg i Silverdal. Arbetet beräknas vara klara hösten 2020.

 • Sprängningsarbeten i Häggvik

  Inom det inhägnade arbetsområdet intill Bagarbyvägen i Häggvik kommer sprängningar utföras dagtid.

 • Busstorget kommer att asfalteras i sommar

  Den största delen av arbetet sker nattetid kl 22.00-06.00. Arbetet kommer att skyltas på platsen.

 • Fiberarbeten på Västra Stationsvägen i Norrviken

  Arbeten med fibernätet ger begränsad framkomlighet i juni på Västra Stationsvägen.

 • Fiberarbeten på Ribbings väg i Edsberg

  Under juli blir det begränsad framkomlighet på Ribbing väg när SEOM utökar fibernätet.

 • Ogräsrensning utmed Turebergsleden

  Arbetet kommer att ta ett körfält i anspråk och beräknas pågå under juni kl 20.00-06.00.

 • Begränsad framkomlighet vid Hammarbacken

  Arbetet startar i slutet av april. Från tunneln vid Hammarbacken ut mot Järvafältet blir passagen smal för gående och cyklister under arbetet.

 • Begränsad framkomlighet när busshållplatser byggs om

  Under april–maj  kommer vi att bygga om fyra busshållplatser i Rotebro. Det blir begränsad framkomlighet under arbetet.

 • Sprängningsarbeten på Frestavägen/Bergväggsvägen

  Vid sprängning kommer trafiken att stoppas tillfälligt av entreprenörens personal på plats.

 • Brorenovering på Sköldvägen

  Under augusti (v 33) påbörjas en renovering av bron på Sköldvägen. Renoveringen beräknas pågå till och med oktober. Under tiden arbetet pågår kommer ett körfält förbi arbetsplatsen fortfarande vara öppet.

 • Arbete på Oxenstiernas väg

  I mars påbörjar SEOM ett arbete med vatten- och avfallsledningarna på Oxenstiernas väg. Arbetet kommer pågå till hösten 2020. Under tiden arbetet pågår kommer gångbanan vara öppen, men resten av vägen kommer vara avstängd för genomfart.

 • Arbete i korsningen Norrvikenleden/Vibyvägen 

  Trafikljusen är återigen igång, men arbetet med korsningen Norrvikenleden/Vibyvägen fortsätter till början av sommaren.

 • Tusbystråket byggs om

  Tusbystråket som går från Sollentunas pendeltågsstation mot Malmparken kommer att byggas om och öppnas upp mot den nya tingsrättsbyggnaden och Malmparken. Rivningsarbetet startade i februari 2019. Sommaren 2020 planeras arbetet vara...

 • Begränsad framkomlighet vid Torgvägen

  I samband med byggandet av E4 Förbifart Stockholm kommer det att dras en ny vattenledning i Töjnan, längs med fotbollsplanen och in på Torgvägen. Det innebär begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägarna i området. Arbetet pågår...

 • Begränsad framkomlighet på Norrvikenleden vid Bredden

  Inför öppningen av Biltema sommaren 2020 genomförs från februari till slutet av maj arbeten på Norrvikenleden - nära gränsen till Upplands Väsby och i höjd med Breddens handelsplats.

 • Gång och cykelväg vid Hammarbacken avstängd

  Gångporten för gående och cyklister under E4 vid Hammarbacken in till Järvafältet kommer vara stängd mellan 13 januari och 5 april 2020.

 • Vägarbeten vid Sjöbergs C

  Delar av gång- och cykelvägen vid Sjöberg centrum är avstängda under tiden centrumet byggs om. En tillfällig gång- och cykelväg går istället runt parkeringen i närheten. Byggperioden beräknas pågå till slutet av 2020.

 • Pålningsarbeten vid Väsjö torg

  Efter viss förskjutning kommer pålningsarbeten att starta på Väsjö torg från slutet av november. Den planerade perioden för arbetet är från oktober 2019–juni 2020. Arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl 07:00–19:00.

 • Arbeten i Edsängen

  SEOM utför ledningsarbeten på Skogsängsvägen. Arbetet omfattar nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjö torg samt omläggning av befintliga ledningar.