Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten 

Sollentuna kommun är ansvarig väghållare på kommunala vägar. Aktuella arbeten listas nedan.

Trafikverket är ansvarig väghållare för de statliga vägar och järnvägar som löper genom kommunen. Det innebär att Trafikverket ansvarar för de ombyggnationer som sker på det statliga infrastrukturnätet. I Sollentuna är det E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (Väg 267), Norrortsleden (Väg 265) samt Danderydsvägen som är statliga vägar. Östkustbanan är statlig järnvägen som går genom kommunen.

Trafikverket - aktuella vägarbeten

 • Asfalteringsarbeten under hösten

  Trafikens framkomlighet på Norrvikenleden, Frestavägen, Hovslagarevägen och Strandvägen kan under augusti och september påverkas av asfalteringsarbeten.

 • Nattarbete på Frestavägen

  Asfalteringsarbete kommer att utföras nattetid kl 22.00-05.00 vecka 34—40 på Frestavägen mellan Terrängvägen och Solängsvägen

 • Arbete med fibernätverket på Töjnavägen

  Från mitten av augusti till mitten av september påverkas Töjnavägen av SEOM:s arbete med fibernätverket.

 • Nattarbete på Norrvikenleden

  På Norrvikenleden mellan Häggviksrondellen och Vibyvägen kommer nattarbete att utföras mellan kl 22:00-05:00, med start v.33. Peab kommer att utföra svålning, fräsning samt asfaltering. Arbetet beräknas pågå till och med v.36.

 • Götavägen är avstängd för biltrafik

  Götavägen är avstängd för biltrafik vid nr 1 pga att Seom utför avloppsreparation. Gående och cyklister kommer förbi. Arbetet beräknas vara klart i början av vecka 33.

 • Sågvägen är avstängd för genomfart

  Sågvägen är avstängd för genomfart vid nr 4, pga av att Seom utför anläggningsarbete. Gående och cyklister kan passera. Arbetet beräknas vara klart i slutet av augusti.

 • Omläggning av busstrafik i Sjöberg

  Under perioden 3-23 augusti utför SEOM arbete med fjärrvärme på Lomvägen. Av säkerhetsskäl kommer Lomvägen stängas av utanför Sjöbergs centrum under tiden arbetet pågår. Det innebär att busstrafiken tillfälligt kommer ledas om och...

 • Ny fjärrvärmeledning i Häggvik

  Under perioden augusti-september utför SEOM arbete i korsningen Häggviksvägen/Västervägen för att förstärka fjärrvärmenätet. Arbetet påverkar delar av gång- och cykelbanan, därför kommer en temporär gång- och cykelväg istället gå...

 • Ombyggnation av befintligt övergångsställe i Rotebro

  Under vecka 32-35 kommer vi att anpassa övergångsstället i korsningen Konsumentvägen/Rotebrovägen. Det kommer att vara något smalare körfält åt båda riktningar, va uppmärksam på rådande skyltning.

 • Ribbings väg vid Rösjöskolan

  Sollentunahem förtätar kvarteret Esset på Ribbings väg med nybyggda hyresrätter som beräknas att stå klara 2022. Under vecka 30-35 kan sprängning inom arbetsområdet förekomma måndag-fredag mellan klockan 10.00-14.00. Vid sprängning...

 • Begränsad framkomlighet på Sollentunavägen i Tureberg

  Sedan vecka 25 pågår en brorenovering på Sollentunavägen i höjd med Vittraskolan och Sofielundsskolan. Arbetet utförs i två etapper där ett körfält tas i anspråk åt gången och trafiken regleras med tillfälliga trafikljus.

 • Busshållplats byggs om på Frestavägen

  På Frestavägen mellan Hovslagarevägen/Sörmlandsvägen kommer busshållplatsen att byggas om, arbetet slutförs i augusti månad.

 • Arbeten i Silverdal

  I samband med produktionen av nya bostäder söder om Silverdals kapell pågår väg-, schakt och ledningsarbeten i området. Arbeten i området kommer att pågå fram till 2022.

 • Åtgärder i naturområdet vid Rådan gårdsväg

  Nu startar arbetet med att utforma naturområdet som ligger mellan de nya bostäderna i grönområdet som ramas in av Rådan gårdsväg i Silverdal. Arbetet beräknas vara klara hösten 2020.

 • Sprängningsarbeten i Häggvik

  Inom det inhägnade arbetsområdet intill Bagarbyvägen i Häggvik kommer sprängningar utföras dagtid.

 • Busstorget kommer att asfalteras i sommar

  Den största delen av arbetet sker nattetid kl 22.00-06.00. Arbetet kommer att skyltas på platsen.

 • Fiberarbeten på Ribbings väg i Edsberg

  Från juli till mitten av augusti blir det begränsad framkomlighet på Ribbing väg när SEOM utökar fibernätet.

 • Begränsad framkomlighet vid Hammarbacken

  Arbetet startar i slutet av april. Från tunneln vid Hammarbacken ut mot Järvafältet blir passagen smal för gående och cyklister under arbetet.

 • Sprängningsarbeten på Frestavägen/Bergväggsvägen

  Vid sprängning kommer trafiken att stoppas tillfälligt av entreprenörens personal på plats.

 • Brorenovering på Sköldvägen

  Under augusti (v 33) påbörjas en renovering av bron på Sköldvägen. Renoveringen beräknas pågå till och med oktober. Under tiden arbetet pågår kommer ett körfält förbi arbetsplatsen fortfarande vara öppet.

 • Arbete på Oxenstiernas väg

  I mars påbörjar SEOM ett arbete med vatten- och avfallsledningarna på Oxenstiernas väg. Arbetet kommer pågå till hösten 2020. Under tiden arbetet pågår kommer gångbanan vara öppen, men resten av vägen kommer vara avstängd för genomfart.

 • Tusbystråket byggs om

  Tusbystråket som går från Sollentunas pendeltågsstation mot Malmparken kommer att byggas om och öppnas upp mot den nya tingsrättsbyggnaden och Malmparken. Rivningsarbetet startade i februari 2019. Sommaren 2020 planeras arbetet vara...

 • Vägarbeten vid Sjöbergs C

  Delar av gång- och cykelvägen vid Sjöberg centrum är avstängda under tiden centrumet byggs om. En tillfällig gång- och cykelväg går istället runt parkeringen i närheten. Byggperioden beräknas pågå till slutet av 2020.

 • Pålningsarbeten vid Väsjö torg

  Efter viss förskjutning kommer pålningsarbeten att starta på Väsjö torg från slutet av november. Den planerade perioden för arbetet är från oktober 2019–juni 2020. Arbeten kommer att pågå vardagar mellan kl 07:00–19:00.

 • Arbeten i Edsängen

  SEOM utför ledningsarbeten på Skogsängsvägen. Arbetet omfattar nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjö torg samt omläggning av befintliga ledningar.