Till navigation Till innehåll (s)

Aktuella mark- och vägarbeten

Här ser du vilka arbeten vi jobbar med just nu. Vi ansvarar inte för alla vägar i Sollentuna. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna och järnvägen som går genom kommunen.

De vägar som staten ansvarar för är E4, Förbifart Stockholm, Rotebroleden (väg 267), Häggviksleden/Norrortsleden (väg 265) samt Danderydsvägen (väg 262) och Ostkustbanan.

Rådanvägen avstängd vid infarten från Sollentunavägen

Vatten och avloppsarbeten på Rådanvägen innebär att vägen tillfälligt stängs av för genomfart till och från Silverdal.

Under etapp 1 av arbetena behöver fordon åka Silverdalsvägen för att komma till och från Silverdal. Under etapp 2 kommer Rådanvägen vara öppen för trafik igen.

Båda etapperna förväntas vara klara innan jul.  

Trafikarbetet vid Bagarbyvägen/Bygdevägen

Just nu är arbetet vid Bagarbyvägen/Bygdevägen inne i ett skede där ledningen ska flyttas över från östra till västra sidan av Bagarbyvägen.

För att kunna utföra arbetet behöver ett körfält tas i anspråk vilket innebär att det finns begränsat med plats för fordon som färdas mellan korsningen och Turebergsleden att mötas.

Natten mellan den 30/11 och 1/12 ometableras arbetsområdet. Avstängningen på den östra sidan av Bagarbyvägen kommer då flyttas över till den västra sidan. För att säkerställa framkomligheten och bibehålla trafiksäkerheten i korsningen kommer den fortsatt behöva regleras med hjälp av signaler.

Respektera trafiksignaler – välj om möjligt annan väg

Den tillfälliga lösningen leder till köbildning. Framförallt under rusningstid kan det bli kö, men samtidigt möjliggörs att körbanan kan hållas öppen för både bussar och andra fordon under arbetstid. Olika inställningar för signalerna har testats under arbetets gång och finjusteras löpande. I dagsläget är signalerna inställda för att säkerställa att så många fordon som möjligt kommer över när signalen slår om till grönt ljus.

Vi vill påminna trafikanter att signalerna fungerar även om de ger rött ljus under en längre period. Om signalen är ur funktion kommer de blinka gult alternativt vara helt släckta. Vi rekommenderar trafikanter att välja en annan väg om möjligt, framförallt mellan 07-09 och 15-18.

Planerade asfalteringsarbeten i Sollentuna

Pågående projekt, SEOM

Aktuella vägarbeten, Trafikverket

Tvärbanan till Helenelund

 • Ett körfält på Tellusvägen stängs av tillfälligt

  I samband med ett VA-arbete kommer ena körfältet på Tellusvägen vara avstängt för fordonstrafik. Det innebär även att gående, cyklister och fordon behöver dela på det kvarvarande övergångsstället. Vi ber trafikanter att visa extra...

  Startdatum: 2023-12-04
  Slutdatum: 2024-01-31
 • En infart till Bergväggsvägen stängs av

  I samband med ett VA arbete kommer Bergväggsvägen, intill korsningen Frestavägen/Norrsätravägen behöva stängas av.

  Startdatum: 2023-11-27
  Slutdatum: 2023-12-23
 • Ombyggnad av Turebergsleden

  Arbete pågår med ombyggnad av korsningen Bagarbyvägen/Love Almqvists väg och utvecklingen av Turebergsleden till stadsgata.

  Startdatum: 2023-07-10
  Slutdatum: 2023-12-31
 • Åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Eriksbergsvägen

  På Eriksbergsvägen kommer arbete med att höja trafiksäkerheten ske. Under arbetet kommer ett tillfälligt övergångsställe att sättas upp. Gående och cyklister ombeds följa skyltningen på platsen.

  Startdatum: 2023-11-27
  Slutdatum: 2023-12-13
 • Övergångsställen på Bagarbyvägen byggs om

  Två övergångsställen längs med Bagarbyvägen kommer att byggas om under november och december.

  Startdatum: 2023-11-20
  Slutdatum: 2023-12-29
 • En del av Brötvägen stängs av

  I samband med anläggandet av en ny VA-servis kommer en del av Brötvägen stängas av för fordonstrafik och fordon hänvisas till att välja en annan väg. Gående och cyklister kommer fortfarande kunna passera förbi arbetet.

  Startdatum: 2023-09-27
  Slutdatum: 2023-12-31
 • Gång- och cykelväg stängs av på grund av takarbete

  I samband med en takrenovering kommer gång- och cykelvägen mellan Jupitervägen och Pionvägen stängas av. Gående och cyklister uppmanas att följa orange hänvisningsskyltning längs med Tellusvägen.

  Startdatum: 2023-10-09
  Slutdatum: 2023-11-26
 • Arbete för säkrare övergångsställe vid Helenelundsskolan

  På Sollentunavägen, intill Helenelundsskolan, pågår ett vägarbete för att trafiksäkra övergångsstället över Sollentunavägen. Arbetet kommer ske i två etapper och fordonstrafiken på platsen kommer att styras av tillfälliga signaler.

  Startdatum: 2023-10-16
  Slutdatum: 2023-12-15
 • Spårviddshindret på Malla Silverstolpes väg ska renoveras

  Spårviddshindret på Malla Silverstolpes väg kommer att renoveras. Bussen kommer att köra via Djupdalsvägen under renoveringen. Hållplatserna flyttas till i höjd med Lidl.

  Startdatum: 2023-11-13
  Slutdatum: 2023-12-18
 • Fjärrvärmearbete på Tingsvägen

  Ett arbete med fjärrvärme kommer att utföras på Tingsvägen i flera etapper. I en av etapperna kommer gående och cyklister hänvisas till en tillfällig gångfålla. Följ hänvisningstavlorna på platsen.

  Startdatum: 2023-11-06
  Slutdatum: 2023-12-22
 • Asfalteringsarbeten på Lomvägen i Sjöberg

  Asfalteringsarbeten kommer att utföras på bussgatan på Lomvägen i Sjöberg. Arbetet kommer att ske nattetid mellan kl 21.00-05.00 i samråd med bussbolaget.

  Startdatum: 2023-10-23
  Slutdatum: 2023-11-30
 • Asfalteringsarbeten på Götgatan, Ryttarevägen och Töjnavägen

  På Götgatan, Ryttarevägen och Töjnavägen kommer det att ske förarbeten inför asfaltering samt asfalteringsarbeten.

  Startdatum: 2023-10-18
  Slutdatum: 2023-11-30
 • Grävarbete utmed Sollentunaholmsvägen

  Norrvattens ledningsarbete i Rotebro fortsätter. Nästa etapp sträcker sig längs med Sollentunaholmsvägen.

  Startdatum: 2023-10-16
  Slutdatum: 2024-04-30
 • En tillfällig väg kommer att anläggas vid Sollentunavallen

  En läktare på Sollentunavallen ska byggas om. I samband med arbetet kommer en tillfällig väg till arbetet att anläggas från Arenavägen.

  Startdatum: 2023-10-09
  Slutdatum: 2024-03-29
 • Framkomligheten på Granvägen och Parkvägen påverkas

  I samband med anläggandet av en ny dagvattenledning på Granvägen och Parkvägen kommer framkomligheten för fordon att påverkas.

  Startdatum: 2023-10-02
  Slutdatum: 2024-05-31
 • Bygatan stängs av 10-12 veckor

  På Bygatan vid restaurangen kommer gatan att stängas av under ca 10-12 veckor för schaktning av fjärrvärmeledning. Det kommer innebära att korttidsparkeringarna stängs av med hänvisning till att parkera på dom markerade platserna...

  Startdatum: 2023-03-24
  Slutdatum: 2023-11-30
 • Ett körfält på Kastellgränd stängs av

  Avstängning av ett körfält på Kastellgränd, på grund av schaktarbete. Gående och cyklister hänvisas till andra sidan.

  Startdatum: 2022-09-21
  Slutdatum: 2024-03-31
 • Schakt längs Vasavägen, Lundströms väg och Solgårdsvägen

  Schakt för att förstärka elnätet på Vasavägen, Lundströms väg och Solgårdsvägen. Schakten kommer att delas upp i etapper på ca 250-300 meter.

  Startdatum: 2023-09-25
  Slutdatum: 2024-01-31
 • Körfält avstängt på Bagarbyvägen

  Ett körfält är avstängt på Bagarbyvägen mellan Häggviksrondellen och rondellen vid Mossvägen. En ny tillfällig väg till handelsplatsen har öppnats.

  Startdatum: 2023-06-19
  Slutdatum: 2023-11-30
 • Ett körfält stängs av på Kungsvägen

  Finplaneringen runt Tätörten fortsätter och nästa skede innebär att en del av Kungsvägen, den del som ansluter till Sollentunavägen, kommer att stängas av för all trafik inklusive gående och cyklister. Detta innebär att trafikanter...

  Startdatum: 2023-04-10
  Slutdatum: 2024-06-30
 • Trafiken på Rådanvägen/Sollentunavägen berörs av bygge

  I samband med byggnationen av en ny paddelhall vid korsningen Rådanvägen/Sollentunavägen kommer gång- och cykelbanan på södra sidan av Rådanvägen att stängas av. Även övergångsstället vid cirkulationsplatsen Sollentunavägen/Rådanvägen...

  Startdatum: 2023-06-07
  Slutdatum: 2024-04-30
 • Eriksbergsvägen i Helenelund byggs om

  I samband med utvecklingen av Helenelund kommer Eriksbergsvägen att byggas om mellan järnvägen och Svalgången. Första steget är att utföra en marksanering samt rörläggning.

  Startdatum: 2023-03-20
  Slutdatum: 2023-12-17
 • Gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund har flyttats

  Den tillfälliga omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund som beräknas öppna hösten 2025.

  Startdatum: 2022-10-10
  Slutdatum: 2024-08-15