Till navigation Till innehåll (s)
Illustration som visar hur ett kvarter med nya bostäder på köpcentret Stinses yta kan se ut.

Södra Häggvik

Centrala Sollentuna växer. Inom Södra Häggvik utvecklas just nu en ny stadsdel i det som länge har varit ett utpräglat handels- och verksamhetsområde. I takt med utvecklingen kopplas Södra Häggvik ihop med Tureberg och områdena kring Sollentuna centrum.

De första nya invånarna har flyttat in i Södra Häggvik. Området har ett unikt kommunikationsläge, inte minst genom den nya entrén till pendeltåget som öppnar i framtiden. I takt med Södra Häggviks utveckling flyttar vissa verksamheter ut och andra tillkommer i nya lokaler. Handel kommer att bestå, men kompletteras med ytterligare service när närmsta granne inte längre är en bullrande väg utan en stadsdel med över 5000 bostäder.

Kul, smart och varierat

Visionen är att utveckla en komplett tät och blandad stadsdel med många typer av bostäder, handel, arbetsplatser, ett brett utbud av service och ännu bättre kommunikationer. I Södra Häggvik kommer det finnas något som är kul för alla i form av lekfulla funktioner och egenskaper. Det kommer också vara smart att bo och arbeta här. Inte minst genom det perfekta kommunikationsläget.

Aktuellt just nu

Just nu pågår flera projekt för att ta Södra Häggvik in i framtiden.

  • Sydlig entré till Häggvik station är en viktig pusselbit där planering pågår för att kunna påbörja utbyggnad. 
  • Inom delområdet Städet, i den nordvästra delen av Södra Häggvik, pågår dels utbyggnation av nya stadskvarter samtidigt som planering pågår för den del där Ica Maxi ligger.
  • Längs Bagarbyvägen bygger SEOM fjärrvärme till Södra Häggvik.
  • Även i övriga delar av Södra Häggvik pågår planering och förberedelser för en tät och blandad stadsdel. 

Detaljplaner och projekt

I Södra Häggvik pågår fem huvudprojekt; Stinsen 2, Städet 1, Stansen 1,  Städet 2 m fl och Södra entrén till Häggvik station. De som saknar länk till egen projektsida är Stämpeln och Stansen 2. Stämpeln eftersom det är avslutat projekt som är fullt utbyggt, Stansen 2 eftersom det inte pågår något projekt här ännu. 

Södra Häggvik ny.jpg

Stinsen 2  

På platsen där Stinsen köpcentrum ligger idag har ett förslag på ny detaljplan tagits fram. Plansamråd genomfördes under april 2021 samordnat med plansamråd för detaljplanen för Städet 1.

Planförslaget prövar en möjlig utveckling av området med sju kvarter med en stor andel bostäder med tät gatustruktur. I västra delen av planområdet föreslås en större grundskola. Planförslaget innehåller även tre högre hus, med två i norr och ett i söder, samt lokaler i bottenvåningar. Vid ett genomförande enligt planförslaget rivs huvuddelen av Stinsen, huvudgatan Glimmervägen flyttas och blir Turebergs allé genom planområdet vidare norrut. Utbyggnaden av planområdet väntas ske med start av kvarter i den norra delen.  

Stinsen 2

Städet 1  

På platsen där ICA Maxi ligger idag har ett förslag på ny detaljplan tagits fram. Plansamråd genomfördes under april 2021 samordnat med plansamråd för Stinsen 2.

Kommunen prövar en utveckling med sex kvarter med gatustruktur, livsmedelsbutik, ett handelstorg och ett par parker. Planförslaget innehåller även tre högre hus, möjligt parkeringshus och gör förlängningen av Turebergs allé möjlig. Vid ett genomförande enligt planförslaget flyttas huvudgatan Norra Malmvägen och blir Turebergs allé samt att Mossvägen förlängs. Vid ett genomförande väntas utbyggnad starta med kvarteren i östra delen och sedan vidare västerut.  

Städet 1

Stansen 1

Stansen 1 är kvarteren närmast den blivande södra entrén till pendeltåget.

Detaljplanen för fastigheten Stansen 1 var ute på programsamråd våren 2022 och på detaljplanesamråd 2 maj till 9 juni 2024.

År 2021 inleddes arbetet med ett program och kommunen prövar en utveckling med fyra nya bebyggelsekvarter som innehåller bostäder, kontor, två förskolor och annan service. Planförslaget möjliggör ett högt hus i 20 våningar. I övrigt är våningsantalet mellan 5 och 10 våningar.

Inom Stansen 1 föreslås även Häggviksplan, stadsdelens entréplats från pendeltåget och en stadsdelspark. Parken kommer att fungera som en värdefull samlingsplats och nyttjas för dagvattenhantering i området. Planförslaget innehåller också utformning av Häggviks allé och placering av huvudledningar.

Stansen 1

Stämpeln - Nytt handelskvarter

Där E4 och Häggviksleden möts och väster om Bagarbyvägen har ett nytt handelskvarter växt fram. Handelskvarteret innehåller nya butiker, gym och restauranger. För fastigheten gäller detaljplan från år 2015.

Städet 2 mfl - Nya bostadskvarter

Norr om ICA Maxi och sydost om det stora bågformade kontorshuset pågår nu byggnation av ett par nya kvarter inom planområdet Städet. Det första bostadskvarteret flyttades in år 2022. Kvarteren blir successivt fler och väntas bli en tät bebyggelse och kommer innehålla höga hus. I projektet ingår även ett allmänt torg och en ny lokalgata med namn Häggviks allé. Genomförandet bygger på en detaljplan från år 2006.

Traversen

Kvarteren Traversen utgör länken mellan Södra Häggvik och Tureberg.

Inom Traversen 14-15 pågår just nu en planläggning för omvandling av befintlig småindustri till ett kvarter med bostäder och handel i bottenvåningen.

Även inom Traversen 11-12 pågår planarbete med syfte att ändra tillåten markanvändning från industri till bostäder, kontor och handel.  

Planarbetena inom Traverserna ska även skapa förutsättningar för att bygga den sista etappen av Turebergs allé.

Traversen 11-12

Traversen 14-15

Sydlig entré vid Häggviks station

En ny sydlig entré till Häggviks station gör att närheten till kollektivtrafik förstärks för de framtida invånarna i Södra Häggvik. Men också att många befintliga Sollentunabor får närmare till tåget. Ett exempel är de cirka 2000 invånare som bor i Skälby.

 Sydlig entré på Häggvik station

Trafikverket om Häggviks station, sydlig entré

Södra Häggviks historia

Södra Häggvik har en lång historia där olika verksamheter dragit nytta av det perfekta kommunikationsläget med närheten till Ostkustbanan och viktiga vägar i regionen. Visste du till exempel att lokalerna för Stinsens för detta köpcentrum från början byggdes ut för att hantera import av bilar och reservdelar för hela Sverige? Är du nyfiken på den historien finns en film från invigningen 1967.

Philipson Center Filmarkivet.se — Hundra år i rörliga bilder

Men trots att Södra Häggvik nu är på väg att utvecklas från ett renodlat handelsområde till en kul, smart och varierad stadsdel så finns historien kvar. Spana gärna efter detaljer som vävs in i den utvecklade stadsdelen. Ett exempel är att nya gator, platser och parker får namn kopplade till det som historiskt funnits i området, men också utifrån de nya platsernas utformning.

I takt med att stadsdelen byggs ut kommer de nya namnen på gator och platser att tillkomma. Bland dessa märks Aseavägen, Städetvägen, Häggviksplan, Philipsons plats, Häggviksparken och Häggviks torg.

Filmen om Häggviks historia

Aktuella fastighetsutvecklare i Södra Häggvik

Svenska nyttobostäder

Nyhetsbrev för Södra Häggvik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för Södra Häggvik!

Tidigare utskick

Nyhetsbrev maj 2023

Nyhetsbrev mars 2023

Nyhetsbrev december 2022

Nyhetsbrev november 2022

Mer läsning för dig